En folkeskole uden karakterer!

Det er Alternativets opfattelse, at talkarakterer ikke er til stor gavn for elevens oplevelse af egen læring – snarere ofte skadelig. Vi ønsker derfor, at den københavnske folkeskole frigøres fra den tvungne og traditionelle talkaraktergivning, som bør erstattes af andre evalueringsformer, der i højere grad fokuserer på elevernes udvikling og den læringsproces, de er i.
Konkret bør kommunen give den enkelte skole ligeså frie rammer, som folkeskoleloven tillader, så den enkelte skole i København kan eksperimentere med nye veje i den mundtlige og skriftlige feedback i forbindelse med opgaver og forløb.
Vi foreslår, at der lyttes til de erfaringer og forsøg med alternative former for evaluering og feedback, der bedre afspejler, den læringsproces, eleven har været igennem, således at fokus er på proces fremfor produkt. Og så elevernes videre vej til ungdomsuddannelserne i højere grad baserer sig på individuelle vurderinger af hele elevens potentiale fremfor af talkarakterer i enkelte fag.
Vi foreslår desuden, at evaluering i fagene bør dække alle skolens fag ligeværdigt, både de praktisk/musiske og de boglige, fordi vi har brug for at få sat fokus på mange flere og alsidige kompetencer og derved være med til at fremme udvikling og kreativitet på alle planer.