Ekstraordinært Landsmøde 3. februar 2019


(Christine Madsen) #3

Mon mulighed for offentlig transport er overvejet?

Togbus fra Langå Station til Aalborg forlænger rejsetid fra resten af Danmark til ud over det normale.


(Thor Clasen Jonasen) #4

Hvad… Når nu forslagene ligger der, hvorfor sender I den så ikke med ud med indkaldelsen?

Genialt træk at lægge mødet i Ålborg, i øvrigt.


(Kåre Wangel) #5

Jeg vil også stærkt opfordre til at lægge forslagene på Dialog så hurtigt som muligt.

Der er flere årsager til at fremmødet på landsmødet bliver begrænset. Derfor er det enormt vigtigt at vi kan nå at få en så grundig debat på Dialog inden d. 3.


(Janni Olsson Pippilotta Kreikenbohm) #6

Er enig Kåre, men HB overholder landsvedtægterne, hvor der i paragraf 8, stk. 2 står:
Hovedbestyrelsen indkalder med angivelse af dagsorden senest 1 uge efter at have modtaget gyldig begæring herom, eller senest 1 uge efter beslutningen er truffet i Hovedbestyrelsen. Det Ekstraordinære Landsmøde skal afholdes senest 6 uger efter beslutningen er truffet eller begæringen modtaget. Indkaldelsen skal ske med mindst 4 ugers varsel og materiale fremsendes til medlemmerne senest 2 uger inden mødet. Ved udskrivelse af Folketingsvalg kan Hovedbestyrelsen indkalde til ekstraordinært landsmøde den førstkommende lørdag, dog minimum to dage efter udskrivelsen.

Kærlig hilsen
Pippilotta


(Janni Olsson Pippilotta Kreikenbohm) #7

Så vidt jeg kan regne ud, så har vi forslaget senest den 20. januar. Derfor kan vi jo håbe på de gør det før, ASAP.


(Astrid Carl) #8

Hvilke muligheder vil der være for at lave ændringsforslag til de vedtægtsændringsforslag HB stiller, hvis vi først får dem sendt ud to uger før det ekstraordinære landsmøde?

Vil der blive stillet alternative forslag til afstemning ?

Kh Astrid


(Astrid Carl) #9

Jørgen, jeg har ikke læst op på det, men fået fortalt, at der er nogle tekniske årsager til, at det er nødvendigt at revidere afsnittene om valg til HB - det, vi vedtog i 2018 er vist ikke helt operationelt i den ordlyd, det står.


(Tina Brixen) #10

Det er rigtig at der ikke er noget vedtægts stridigt i at vi endnu ikke har modtaget forslag til vedtægtsændringer sammen med indkaldelsen, men vi har i flere år haft en tradition for at vedtægtsforslag fra HB blev lagt på dialog til debat, inden de endelige forslag blev sendt ud, netop fordi det altid viser sig at der er perspektiver, som de oprindelige forslags skrivere ikke har set, og dermed har vi en bedre mulighed for at få det bedste forslag fremlagt på landsmødet.

I forhold til at der skulle være kritiske problemer med de gældende vedtægter, så har jeg nærlæst de nuværende, og der er nogen elementer, som det ville være hensigtsmæssigt at revidere, men ikke noget der reelt gør at de ikke ville fungere lige så godt som de tidligere. Og de revisioner der måtte være behov for kan fint udsættes til det ordinære landsmøde i april.

Jeg skrev allerede i sidste ugen et opslag om mit forbehold for afholdelse af et ekstraordinært landsmøde her
https://dialog.alternativet.dk/t/skal-alternativet-bruge-tid-pa-et-ekstraordinaert-landsmode-i-foraret/9505


(Kåre Wangel) #11

Tak Pippilotta for at minde om vedtægterne.

Det er bestemt heller ikke fordi jeg mener at det er vedtægtsstridigt ikke at sende forslagene ud med det samme. Men vi har allerede på storkredsfællesmøderne behandlet to mulige forslag. Så der skulle ikke være noget i vejen for at hovedbestyrelsen sender de forslag ud sammen med mødeindkaldelsen så vi kan nå at debattere dem inden mødet. Med mindre det er nogle andre forslag det drejer sig om.

Særligt når vi er mange der har travlt med valgkamp, når der er kort varsel til mødet, og når det ligger forholdsvis langt væk for det fleste, så går jeg ud fra at det er svært for de fleste at deltage. Jeg selv vil fx blive nødt til at stemme digitalt, da jeg ikke kan aflyse den aftale jeg har samme dag.

Derfor er det enormt vigtigt at vi kan få så meget tid som muligt til at snakke detaljerne omkring forslagene igennem, så vi ikke kommer til at træffe nogen beslutninger på et for løst grundlag.


(Kåre Wangel) #12

Astrid, vi har i storkredsene i efteråret fået en liste med vedtægtsproblemer udleveret fra HB.
Jeg har tidligere prøvet at gennemgå den. Og jeg kan ikke se at der er nogen direkte stridigheder i de nuværende vedtægter.
Der er nogle uhensigtsmæssigheder, men ikke nogen vi ikke allerede var opmærksomme på da vi vedtog den nye struktur ved sidste landsmøde.

Jeg kan her vedhæfte listen fra HB og min gennemgang. Den er del af et forslag til storkredsenes fællesmøde i november, hvor jeg også forsøger at opsummere hvad der var blevet nævnt af vedtægtsproblemer på det tidligere møde, da det ikke var helt klart.

Vi kan jo evt starte med at debattere det, indtil forslagene bliver sendt ud. Jeg er i hvert fald ikke bekendt med at der skulle være blevet præsenteret yderligere vedtægtsproblemer efter udsendelsen af denne liste.

HBs liste over vedtægtsproblemer.docx (14.4 KB)

Forslag til at undgå ekstraordinært landsmøde i 2019.pdf (54.6 KB)


(Jørgen Finnemann) #13

Tak Kåre, for et kig ind i hvad indkaldelsen kan handle om.
Lad mig lige nævne en detalje:
Med nugældende regler er det vel muligt at en jydsk storkreds vælger et medlem,
der er bosiddende i København.
Det kan komme på tale i storkredse, hvor man ikke kan finde en kandidat og hjælpe interesserede københavnere til at blive valgt. For ja, der er et akuelt probelm med kontinuitet.
Kandidater skal jo fortælle, hvad de står for, hvad de vil i HB, og på den måde kan man blive valgt, selvom man bor et andet sted.


(Janni Olsson Pippilotta Kreikenbohm) #14

Helt enig Kåre :+1::hugs:


(Kåre Wangel) #15

Ja, der er ikke noget til hinder for at man kan vælges som HB medlem i en anden storkreds end sin egen.
Det vil nok være løsningen for flere storkredse. Har i hvert fald hørt at Bornholm tvivler på at de kan stille med et medlem blandt deres egne medlemmer. Så det er jo oplagt for en af københavnerne at stille op der i stedet.

Netop denne mulighed gør også forslaget om at stille syv personer mere til HB mindre nødvendigt. I hvert fald her og nu.
Det kan sagtens være at vi skal justere formen til at være mere repræsentativ for de store byers medlemstal. Men jeg kan ikke se at det er nødvendigt at gøre her og nu og uden en grundig debat om hvordan vi gør det bedst. Særligt ikke når det er muligt for de nuværende seks københavnske HB medlemmer at stille op i andre kredse. Det risikerer bare at ende med en masse uenighed og måske endda også en dårlig løsning…


(Christine Madsen) #16

Interessant udvikling:
Hovedbestyrelsen er nu netop på 10 medlemmer
https://alternativet.dk/personer/hovedbestyrelsen


(Nis Jørgensen) #17

Det er godt nok symptomatisk for organisationen, at der ikke er nogen HB-medlemmer eller andre centralt i partiet, der ytrer et kvæk i en tråd som denne.


(Christine Madsen) #18

Her er en idé, som I andre er velkomne til at tage til jer:

I KOS - Københavns Omegns Storkreds - er vi blevet enige om at lave en lokal afstemningsdag. Et

KOM OG STEM DIGITALT

arrangement for medlemmerne i KOS.

I kan finde det i vores seneste Godt Nytår Nyhedsbrev,

https://dialog.alternativet.dk/t/godt-nytar-til-alle-i-alternativet-kobenhavns-omegns-storkreds/9633?u=christine

hvor der står således:

Den 3. februar er der indkaldt til ekstraordinært landsmøde i Aalborg – da det er en rigtig lang og dyr rejse for mange i vores kreds, vil vi gerne invitere til afstemningsdag kl. 13 i Sundhedshuset Albertslund (Skoven), Skolegangen 1, 2620 Albertslund – her mødes vi og snakker forslagene igennem, finder fordele og ulemper og kan hjælpe med at få stemt digitalt.

Vi vil også denne dag kunne hjælpe med undervisning i Alternativets IT-systemer, så du kan lære at bruge Dialog og AlleOs, så tag gerne computer med, hvis muligt – både til at stemme og til undervisningen – vi stiller også et par computere til rådighed.


(Bo Bøgvald) #19

Kan man nogen steder finde årsag og begrundelse fra HB for de foreslåede vedtægtsændringer? Og evt. en anbefaling i forhold til de to alternativer?

Ud fra indkaldelsen og kommentarer her i tråden fornemmer jeg at det er rene “teknikaliteter”, men jeg vil da rigtigt gerne have fornemmelsen afløst af indsigt (uden selv at skulle til at analysere vedtægtændringerne).


(Janni Olsson Pippilotta Kreikenbohm) #20

Nu er forslagene kommet.

Så vidt jeg erindrer, så har vi en praksis ved vedtægtsforslag, at intention/formål samt fordele og ulemper bliver redegjort for, så vidt muligt.

Kommentarer og spørgsmål ift. vedtægtsændringer angående folketings- og europaparlamentskandidater

§13 stk. 7

I forslaget står der:
For folketingskandidater og
europaparlamentskandidater
kan valgperioden med
Hovedbestyrelsens godkendelse
forlænges op til 24 måneder
af storkredsbestyrelsen. I
dette tilfælde gælder dette for
alle folketingskandidater og
europaparlamentskandidater
opstillet i storkredsen.

Er det for at undgå at de nuværende valgte kandidater igen skal vælges til storkredsenes opstilingsmøder, hvis de ikke har valgt 18 måneders “holdbarhed” på deres sidste opstillingsmøde, fordi det ser ud til at folketingsvalget først bliver i juni, eller hvad er grunden?
Kan der virkelig ikke findes en anden løsning, hvis det er den primære grund til at sætte himmel og hav i bevægelse med et ekstraordinært landsmøde?

En ulempe ved dette forslag er, at medlemmerne ingen indflydelse har på at fravælge kandidater de ikke længere ønsker skal repræsentere Alternativet, efter de i et års tid har haft muligheden for at lære kandidaterne endnu bedre at kende. Jeg tænker det var den oprindelige hensigt med at skulle vælges på ny efter et år (evt. 18 måneder, hvis storkredsens medlemmer har valgt det).

Vi ved at det ofte har været på et relativt tyndt grundlag (opstillingsvideoer + præsentation ved opstillingsmøder og evt. spørgerunder der) at kandidaterne er blevet valgt på.

Jeg kan godt se, at det er virkelig besværligt for vores folketingskandidater, storkredse mm. at de skal igennem turen en gang til, særligt når vi faktisk er midt i en valgkamp, de allerede har købt materieler/plakater og er engagerede/har brugt tid og ressourcer og planlagt kampagne mm. På den anden side, har de hele tiden vidst, at det var vilkårene.

Jeg tænker det fra en medlemsdemokratisk vinkel og fra “flere ved mere” er uhensigtsmæssigt, det er en stor ulempe.

Længere nede, har jeg kommenteret på forslag 1 og forslag 2 ift. HB vedtægtsændringer

Hey fra
Pippilotta


(Janni Olsson Pippilotta Kreikenbohm) #21

I forhold til forslag 1 har jeg følgende spørgsmål (stk-angivelserne er de foreslåede/nye, og ved ikke hvorfor noget er blevet med fed):

§9 stk. 2
Hvorfor vil man ændre det fra to til kun én næstforperson – hvad er erfaringerne som gør at man bevæger sig væk fra to næstforpersoner?

§9 stk.4
Forslag: Hver storkreds vælger to suppleanter for sin delegerede på det årlige opstillingsmøde, så vidt det er muligt.

Formål: at mindske omfanget af ekstraordinære opstillingsmøder og det som det fører med sig af forbrug af ressourcer for både storkreds og medlemmer.

§9 stk.7

Hvorfor ændring? Alle har haft mulighed for at stille op som forperson på landsmødet, vil foreslå man i højere grad motiverer til at gøre det, så det bliver medlemmernes stemmer som afgør forperson og ikke hovedbestyrelsen selv. Den med næstflest stemmer skal være 1. suppleant og so fort.

Man kunne også tilføje en konstitueringsvægtning ved valg af ny forperson i HB, hvor stemmetallet fra landsmødet får en vis vægting og hovedbestyrelsens medlemmer en vis vægting, som tilsammen skal kunne vise hvem der skal være forperson ved afstemninger ved omkonstitueringer hvor forpersonsposten er i spil.

§9 stk 17

Hvem er vedkommendes suppleant, når hb-medlemmet er valgt på landsmødet?

Fire uger? Er det ikke meget kort tid - Har I ikke møde cirka en gang om måneden? Måske det skulle ændres til ”i mindst 8 uger eller i to fortløbende møder.”? Dog gamle regler ved forperson.


(Janni Olsson Pippilotta Kreikenbohm) #22

I forslag til forslag 2 har jeg følgende spørgsmål/kommentarer (har brugt de foreslåede stk.-numre):

§9 stk.2

Af hvilke grunde ønskes HB ikke udvidet med landsmødevalgte medlemmer, udover forpersonen, som i forslag 1. Fordele og ulemper ved de to forslag på dette punkt?

Er den tidligere formulering hvor næstforpersonen/erne har “specifikt ansvar for samarbejde med storkredse og lokalforeninger i hhv. øst og vest. Storkredsene opfordres kraftigt til at arbejde for og sikre en ligelig kønsfordeling” fjernet fordi det i princippet vil blive en storkredsledet HB, og hvad er fordelene og ulemperne ved det? Eller hvad er grunden?

Hvorfor gå ned fra to næstforpersoner til én?

§9 stk. 4

Foreslår at to suppleanter bliver valgt på storkredsenes årsmøder i stedet for blot én, så vidt det er muligt, for at undgå at misbruge medlemmernes, HBs og LS’s ressourcer og tid.

§9 stk.7

Kan se at her adskiller forslag 1 og 2 sig meget. Har gengivet begge her nedenfor omkring ny forperson og konstituering herefter:

Forslag 1
Hovedbestyrelsen kan til enhver tid omkonstituere sig med undtagelse af posten som forperson. Er forpersonen udtrådt af bestyrelsen kan også denne post besættes i konstitueringen.

  • stk. 6 Hvis forpersonen udtræder, indsuppleres en suppleant valgt på landsmødet, og Hovedbestyrelsen omkonstituerer sig derefter på næstkommende møde.

((Er forvirret over forslag 1 stk. 7 og 6, da der både forekommer at den nye forperson skal være valgt på landsmødet (suppleant for forpersonen), eller skal findes i den eksisterende HB ved omkonstituering.))

Forslag 2 Hvis forpersonen trækker sig indkaldes til ekstraordinært landsmøde hvor ny forperson vælges. Indtil da varetager næstforpersonen forpersonens rolle.

Nuværende: Hovedbestyrelsen kan til enhver tid omkonstituere sig med undtagelse af posten som forperson. + Hvis forpersonen, kassereren eller en næstforpersonen udtræder af Hovedbestyrelsen, indkaldes den udtrådtes personlige suppleant og Hovedbestyrelsen omkonstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

Hvad er formålet og argumentationen for disse ændringsforslag - hvilke ulemper løser forslag 1 og 2 ift. den nuværende vedtægtsformulering ift. at få ny forperson hvis en på landsmødet valgt forperson udtræder?