Dagsorden til ordinært årsmøde i Alternativet i Køge


Hermed udsendes endelig dagsorden til:

Ordinært årsmøde i Alternativet i Køge tirsdag den 20. april kl. 20:00
Mødet afholdes som onlinemøde.

 1. Velkomst v/ forperson
 2. Valg af ordstyrer
 3. Valg af referent
 4. Valg af stemmetæller
 5. Bestyrelsens beretning for 2020 v/ forperson
 6. Aflægges af revideret regnskab for 2020 v/kassereren
 7. Indkomne forslag v/ bestyrelsen
 8. Valg til bestyrelsen
 9. Valg af revisor (er)
 10. Eventuelt

Ad pkt. 6, Aflæggelse af revideret regnskab 2020
Bestyrelsen skal meddele, at regnskabet er sendt til revisor, men endnu ikke er godkendt/revideret.
Det foreløbige regnskab for 2020 kan downloades og læses her. Revideret regnskab for 2020 forventes at kunne fremlægges på årsmødet.

Ad pkt. 7, Indkomne forslag
Bestyrelsen har efter forudgående dialog med en række andre lokalforeninger af Alternativet i Storkreds Sjælland samt efter lokalt medlemsmøde primo februar valgt at fremsætte forslag til årsmødet om, at Alternativet i Køge opløses som kommuneforening for i stedet at indgå i en ny, fælles zone-forening, som dækker en række midt-, vest- og østsjællandske kommuner. Bestyrelsen foreslår, at alle foreningens økonomiske midler og andre aktiver overføres 1:1 til den nye, fælles zone-forening, når denne er oprettet.

Bestyrelsens motivation for forslaget skal ses i forhold til særligt to forhold:

 1. Alternativets medlemsskare har den senere tid været nedadgående, hvilket bl.a. har haft en afsmittende effekt på antallet af aktive medlemmer herunder kandidater til vores lokale foreningsbestyrelse i Køge. Aktivitetsniveauet i vores lokale forening i Køge her således været begrænset/nedadgående trods bestyrelsens bestræbelser på det modsatte. Vi ser derfor et behov for “at samle kræfterne”.
 2. Bestyrelsen har en klar forventning om, at en organisatorisk sammenlægning i en større enhed – men stadig med lokal og kommunal aktivisme – vil kunne styrke os alle i Alternativet.

Såfremt årsmødet stemmer for det fremsatte forslag under pkt. 7 om en opløsning af foreningen foreslår bestyrelsen, at dagsordenens pkt. 8 og 9 udgår.

Såfremt årsmødet ikke stemmer for en opløsning af foreningen opretholdes dagsordenens pkt. 8 og 9.

Deltagelse på årsmødet kræver tilmelding via AlleOs: AlleOs // Alternativet