Dagsorden til Årsmøde 2018 i Alternativet i Køge lørdag den 17. februar

Endelig dagsorden til:
Årsmøde 2018 i Alternativet i Køge

Årsmødet afholdes lørdag den 17. februar 2018 kl. 10:00 i Det Grønne Hus, Vestergade 3C, 4600 Køge.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent:
  Bestyrelsen foreslår: Claus Jansson, forperson i Alternativet Solrød Strand

 2. Valg af stemmetællere og referent
  Bestyrelsen foreslår:
  Stemmetællere: Jesper la Cour
  Referent: Peter Kjær Hansen

 3. Bestyrelsens beretning v/ konst. forperson, Mickal P.N. Andersen

 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse v/ kasserer Margit Sleby

 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse v/ kasserer Margit Sleby

 6. Behandling af forslag fra medlemmerne
  Ingen indkomne forslag

 7. Bestemmelse af antal medlemmer i bestyrelsen

 8. Valg til bestyrelsen
  På valg, modtager ikke genvalg:
  Cecilie Mejlstrup (fhv. forperson)
  Margit Sleby
  Annette Ikast
  Katrine Høgh Pedersen
  Jesper la Cour

  På valg, modtager genvalg
  Mickal P.N. Andersen

  Nyvalg, ny(e) kandidat(er)
  Peter Kjær Hansen

 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

 10. Valg af revisor(er)

 11. Eventuelt

Kandidater til bestyrelsen for Alternativet i Køge
Kandidater for valg til bestyrelsen kan jf. lokalforeningens vedtægter også lade sig opstille på selve årsmødet (lørdag den 17. februar), såfremt flertallet blandt de fremmødte stemmeberettigede på årsmødet beslutter denne mulighed forud for behandling af punktet ”Valg til bestyrelsen”.

Alternativet ønsker i alle sine fora og hvor partiet er repræsenteret, den bredest mulige sammensætning af medlemmer og kandidater. Der skal tilstræbes en spredning inden for eksempelvis geografi, etnicitet, køn, livserfaring, alder og faglighed. Til bestyrelsen skal jf. vedtægternes § 10, stk. 2, så vidt muligt vælges minimum to kvinder og to mænd.

Stemmeret ved årsmødet
Stemmeret forudsætter, at medlemskontingent for 2018 er betalt senest lørdag den 3. februar 2018.

Tilmelding til årsmødet
Af hensyn til opstilling af stole/borde og forplejning beder vi om at modtage jeres tilmelding til årsmødet på mail, koege@alternativet.dk, senest onsdag den 14. februar 2018.

Vi håber, at vi ses lørdag den 17. februar til Årsmøde 2018!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Alternativet i Køge