Bydelens hjerte - Et lokaldemokratisk forum

Alternativet København foreslår at følgende opgaver henlægges til selvstændig varetagelse i et lokaldemokratisk forum som lokaludvalget eller lignende:
Opgaver vedrørende tilvejebringelse af lokalplaner, jf. kapitel 5 og 6 i lov om planlægning, inden for områder, der i kommuneplanens rammer er udlagt til boligformål.
2) Dispensationer fra lokalplaner og byplanvedtægter, jf. §§ 19, 20 og 21, stk. 1, i lov om planlægning, inden for de i nr. 1 nævnte områder.
3) Opgaver vedrørende servitutbestemmelser, jf. § 43 i lov om planlægning for så vidt angår ejendomme inden for de i nr. 1 nævnte områder.

København har mere end 600.000 indbyggere og flere kommer til over de næste år således at byen får mere end 700.000 indbyggere indenfor en overskuelig fremtid. Byens 12 lokaludvalg repræsenterer derved allerede i dag mellem 20.000 og mere end 80.000 indbyggere – svarende til mellemstore og store danske kommuner.

Selv om det er vigtigt med central planlægning af mange ting, f.eks. skybrudsplanlægning, metro city ring og andet, er der rigtig mange ting, der med fordel for borgerne kan lægges ud til lokal varetagelse. Blandt disse er udarbejdelse af lokalplaner for områder udlagt til boligformål. Lokalt besluttede lokalplaner på boligområdet, vil sikre en bredere og mere lokalt funderet inddragelse og dialog om, hvordan Københavns kvarterer skal udvikle sig, herunder hvordan man eventuelt fortætter kvarterer på en intelligent måde, der på en gang tager hensyn til behovet for nye boliger, miljøet og kvarterernes egenart. Lokaludvalgene, som primært består af borgere fra bydelen, er i langt højere grad end Borgerrepræsentationen eller Teknik- og Miljøforvaltningen i stand til at vurdere de lokale hensyn.

Alt godt fra Stine Skot, tovholder på forslaget på vegne af Ny politisk kulturs arbejdsgruppe