By- og landdistriktspolitik i Østjylland

Kære Å-medlemmer i Storkreds Østjylland

Jeres repræsentanter i Politisk Forum har brug for jeres hjælp.

Et nyt år med udvikling af Alternativets visioner for fremtidens Danmark er skudt i gang. Det første der er på programmet er visionen “Et sammenhængende Danmark” - visionen for vores land og by-politik (indklippet nedenfor).

Lige nu er visionen i høring på Dialog på Et sammenhængende Danmark frem til d. 6 januar.
Jon og jeg, som er jeres repræsentanter i Politisk Forum, kunne rigtig godt tænke os at få fat på alle de guldkorn af viden og indspark til visionen, som I sidder med, inden høringen slutter.

Men tiden er desværre blevet alt for knap til at kunne nå at få stablet et medlemsmøde på benene. Derfor har vi valgt at skrive ud til jer i stedet.

I må gerne læse visionen nedenfor igennem og tænke over, om der måske er noget, der burde tænkes med ind i den, som ikke er set endnu.
I kan enten skrive jeres bidrag direkte inde på Dialog (hvor andre alternativister i visionsudviklingsproces vil kunne få lov at blive inspireret af dem) eller at skrive direkte til mig, Sarah, på sarah.thomsen@alternativet.dk.

Hvis du skriver til mig, skal dit høringssvar sendes senest d. 4. januar. Herefter vil jeg sammenfatte de forskellige bidrag og lægge det ind på dialog som et samlet skriv med alle Alternativet Østjyllands holdninger til visionen. Jeg redigerer ikke i jeres høringssvar, men samler dem bare.

Vi håber rigtig meget, at I har mod på - og lyst til at være med til at udvikle vores fælles vision for et sammenhængende Danmark på denne her måde.

Grønne nytårshilsner

Jon Skjerning-Rasmussen og Sarah Roued Thomsen


Visionstekst for et sammenhængende Danmark

I Alternativet tror vi på, at det gode liv kan leves overalt i Danmark. Vi skal derfor tænke Danmark som ét land, der geografisk bidrager med forskellige kvaliteter, og hvor forskelle betragtes som fordele og inspiration.
Vi skal udfordre og nytænke måden, hvorpå borgere, myndigheder, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og civilsamfund spiller sammen på.
Landdistrikter og øer er i lige så høj grad som byerne en del af løsningen, og vi bør lade os inspirere af den ukuelige kreativitet, som mange lokalsamfund udviser.

Friere rammer og offentlig opbakning
Den lokale autonomi er blevet udhulet med økonomiske rationaler om effektivisering og centralisering. Vi har tradition for kollektiv selvorganisering og -forvaltning. Hvis vi vil bevare stærke lokalsamfund i hele Danmark, skal kommuner og lokalsamfund have større spillerum for selvbestemmelse.

Ildsjæle, iværksættere og socialt entreprenørskab
Vi ønsker flere muligheder for grønne og sociale iværksættere. Udvikling af lokalsamfundene er afhængige af de lokales engagement og tilstedeværelsen af ildsjæle.
Vi skal fremme entreprenørskab, hvor forskellige aktøres samskabelse løser lokale udfordringer, og hvor overskuddet reinvesteres i udvikling af det lokale og fællesskaber.

Viden skal blomstre i hele landet
Adgang og mulighed for uddannelse uden for de større byer er centralt for at sikre fastholdelse af de unge og for at skabe adgang til kvalificeret arbejdskraft. Derfor skal vi sikre et geografisk udbud af kvalificerede uddannelsesmuligheder, som også er forankret i lokale særpræg. Adgang til uddannelse og en geografisk dækning af uddannelsestilbud er vigtigere end udflytning af arbejdspladser.

En sammenhængende infrastruktur
Infrastruktur er essentiel for sammenhængskraften, og kan være afgørende for udviklingen og opretholdelsen af sociale relationer og adgangen til services. Vi skal fremme den kollektive transport, samkørsel og digital opkobling med fokus på udviklingen af regionale og lokale løsninger.

Grønt håb og sundt landbrug
Vi vil fremme en cirkulær fødevareproduktion og omstille til 100 pct. økologisk produktion.
Omstillingen mod vedvarende energikilder tildeler vores landområder en nøglerolle. Hvis vi udnytter dette, kan den grønne omstilling virke som en løftestang for mange lokalsamfund.

Vild natur og turisme
Vi har en målsætning om at genoprette naturen og starte en udvikling, der skaber nye oplevelsesmuligheder ud fra bæredygtige principper og lokale kvaliteter.

Tre konkrete forslag

Forslag 1
Der skal sikres nationale rammevilkår, men der skal ligeledes være respekt for det lokale selvstyre under hensyntagen til natur og miljø. Alle ministre skal være ministre for yderområderne, således at geografiske problemstillinger og konsekvenser indregnes i politikdannelsen.

Forslag 2
Oprettelse af kommunale iværksætterhuse (mikropoler), som både fungerer som udviklingsværksted, arbejdsfællesskab og supportcenter, hvor der er adgang til eksperthjælp, ideudvikling og markedsføring. Der er kommunalt ansatte tilknyttet, som kan yde den rette rådgivning og støtte. Iværksætterhuset fungerer som en socialøkonomisk virksomhed. Disse huse skal sættes arbejdspladsen fri af tid og sted, således, at det er muligt eksempelvis at søge et job i København men varetage det fra Sønderjylland.

Forslag 3
Udviklingen af lokalsamfundene er afhængige af de lokales engagement og tilstedeværelsen af lokale ildsjæle. Det er ofte ildsjæle, som afgør en landsbys fremtid.

Kommuner kan oprette et ildsjæle-legat, som kan gives til en lokal ildsjæl, der har skabt positiv forandring i lokalsamfundet. Det kan være en model lig den vi kender fra Kunstfondens arbejdslegat, hvor pengene gives for noget af den tid som vedkommende bruger på det frivillige arbejde til lokalsamfundets bedste.

Tre ulemper

  1. Det at skulle beregne eller medtage konsekvenserne for en given lovgivnings påvirkning af landdistrikterne og øerne kræver en prioritering af vilje, tid og ressourcer.
  2. Visionen kan ikke gennemføres inden for en kort årrække. Visionen lægger op til ændringer som kræver indsatser og samarbejder fra mange forskellige aktører og på tværs af mange sektorer; myndigheder, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og civilsamfund.
  3. Visionen kræver en stor indsats fra borgerne. Således er gennemførelse af visionen kun mulig, hvis danske borgere i et større omfang er villige til at bidrage og tage deres demokratiske autoritet på sig.

Baggrund for visionen

De sidste mange års urbanisering og centralisering har bidraget til et tab af demokrati for borgerne i vores tyndtbefolkede områder - på flere niveauer. Med kommunesammenlægningerne skete der en dobbelt centralisering, hvor mange landsbylaug og andre lokale, borgerdrevene initiativer blev afviklet. Den direkte adgang til kommunen blev herved kappet og den værdifulde dialog mellem borgerne og kommunen omkring de tyndtbefolkede områders udfordringer blev vanskeliggjort.

Vores fællesskaber og vores sociale sammenhængskraft er under kraftig påvirkning. Sidste årtis flyttemønster har sat både livet i vores lokalområder og livet i byerne under pres. Men vi ser et opbrud i urbaniseringen, og vi oplever et behov for at definere nye måder at leve livet på, et behov for at redefinere og stille spørgsmålstegn ved, hvad det meningsfulde liv består af. Denne udvikling giver os en mulighed for at forstærke og genetablere demokratiet i hele Danmark.

Hvordan er visionen udarbejdet

Processen har været den mest omfattende politikudvikling i Alternativets historie til dato. Vi startede med en turne i hele landet i efteråret 2015 og generede viden og visioner. I politikudviklingen er denne viden inddraget i 10 enkelstående politiske laboratorier over hele landet i løbet af 2016. Vi har herudover inddraget visioner og forslag fra 10 andre politiske laboratorier. Herefter har vi afholdt et fagpolitisk laboratorie for den samlede pakke af visioner og ideer. Deltagernes ekspertise har strakt sig udover alle de berørte områder og sektorer i den endelige vision. Visionen er lavet på baggrund heraf, hvor alle visioner og forslag genereret igennem ovenstående proces er inddraget.

Hvem har været inddraget

Borgere rundt omkring i det meste af landet, medlemmer rundt omkring i det meste af landet. Alternativets politiske sekretariat. Alternativets landssekretariat. Fagrelevante eksperter både med og uden tilknytning til Alternativet.

Visionsstillere

Roger Courage Matthisen
Bo Astrup Kristensen
Carolina Magdalene Maier
Jacob Fuglsang Mikkelsen
Jacob Gramm Gren
Kåre Wangel
Mathias Magnussen Thorsson
Michael Plauborg
Nikolaj Amstrup
Tina Kjær
Uffe Elbæk
Status på visionen

Status: I høring

Visionen er lige nu til åben høring og alle kan deltage i debatten.