Blandet: Ny deling af politisk lederskab

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: 7 Stk. 9

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Stk. 9 Den politiske leder vælges på Alternativets Landsmøde. Alle kandidater skal stille med mindst 100 stillere, som er medlem ved indlevering af stillererklæring og som på valgdagen er stemmeberettigede til valg i Alternativet, jf. §6, stk. 2. Man kan godt være stiller for flere kandidater. Kravet om stillere gælder ikke den siddende politiske leder.

Som politisk leder kan vælges en enekandidat eller et lederpar af forskellige køn. Et lederpar kan opstille som hierarkisk lederpar, et lederpar der ønsker at udgøre et ligestillet lederpar, eller anden fordeling – i alle tilfælde skal opstilling af et lederpar i deres opstillingsgrundlag gøre rede for deres aftalte indbyrdes ansvarsfordeling og forskelle/ligheder i deres beslutningskompetencer. I tilfælde af indbyrdes konflikt i lederparret har Hovedbestyrelsen beføjelse til at igangsætte et mæglingsforsøg og i sidste instans at træffe beslutning om indkaldelse til ekstraordinært landsmøde med sigte på at vælge ny Politisk Leder eller nyt Politisk Lederpar.

Et tværgående økonomiudvalg indstiller til Hovedbestyrelsen, hvor stort et beløb det kan afsætte til aflønning af én Politisk Leder eller alternativt af et Politisk Lederpar. Dette udsendes sammen med landsmødeindkaldelsen.

Den aflønning, der gives til Politisk Leder(e), kan højst supplere den årlige skattepligtige indtægt op til et samlet niveau svarende til grundvederlaget for folketingsmedlemmer. I den årlige skattepligtige indtægt indregnes kun skattepligtige indtægter fra poster vedkommende bestrider eller har bestridt i regi af Alternativet, herunder eftervederlag og honorarer. [Træder i kraft 1. juli 2022]

Kandidater skal endvidere opfylde krav om valgbarhed jf §6, stk. 2 og stk. 4 og §13 stk.1 og stk. 2, samt Social- og Indenrigsministeriets valgbarhedskriterier til Folketingsvalg.

Såfremt Alternativet står uden politisk leder, skal der indkaldes til ekstraordinært landsmøde.

Såfremt politisk leder vælges på et ekstraordinært landsmøde, foretages det næste ordinære valg af politisk leder ikke på førstkommende ordinære landsmøde, men næstkommende ordinære landsmøde

Man kan højst være politisk leder i 10 år i træk. Retten til at genopstille som politisk leder genvindes efter 5 år.

Politisk leder skal, når valgt, udtræde af Hovedbestyrelsen, storkredsbestyrelse, kommuneforeningsbestyrelse, Dialogrådet eller Vedtægtsudvalget, i fald vedkommende måtte sidde i en eller flere af disse. Den politiske leder kan ikke vælges til nogen af disse organisatoriske hverv.[Bestemmelsen udgår indtil landsmødet 2024]

Politisk leder er inspirator. Politisk leder er som en naturlig ledelseskraft en central person i Politisk Forum der fungerer som samlingspunkt for især politiske drøftelser med medlemmer, folkevalgte politikere og kandidater. Politisk leder har det overordnede ansvar for forhandlingerne på Christiansborg og har et overordnet politisk-strategisk ansvar. Politisk Leder har en ret og pligt til at fortolke tidens politiske billede og tale ind i det i en løbende dialog med POFO, HB og folkevalgte. Politisk leder skal sikre samarbejdet med Alternativets Unge.
Stk. 9 De politiske ledere vælges på Alternativets Landsmøde. Alle kandidater skal stille med mindst 100 stillere, som er medlem ved indlevering af stillererklæring og som på valgdagen er stemmeberettigede til valg i Alternativet, jf. §6, stk. 2. Man kan godt være stiller for flere kandidater. Kravet om stillere gælder ikke den siddende politiske leder.

Der vælges tre politiske ledere, som har ansvaret for hver deres, af følgende områder, mennesker, dyr og planeten, I tilfælde af indbyrdes konflikt i leder-trioen har Hovedbestyrelsen beføjelse til at igangsætte et mæglingsforsøg og i sidste instans at træffe beslutning om indkaldelse til ekstraordinært landsmøde med sigte på at vælge nye Politisk Leder eller politiske ledere

Et tværgående økonomiudvalg indstiller til Hovedbestyrelsen, hvor stort et beløb det kan afsætte til aflønning af én Politisk Leder eller alternativt af de politiske ledere. Dette udsendes sammen med landsmødeindkaldelsen.

Den aflønning, der gives til Politisk Leder(e), kan højst supplere den årlige skattepligtige indtægt op til et samlet niveau svarende til grundvederlaget for folketingsmedlemmer. I den årlige skattepligtige indtægt indregnes kun skattepligtige indtægter fra poster vedkommende bestrider eller har bestridt i regi af Alternativet, herunder eftervederlag og honorarer. [Træder i kraft 1. juli 2022]

Kandidater skal endvidere opfylde krav om valgbarhed jf §6, stk. 2 og stk. 4 og §13 stk.1 og stk. 2, samt Social- og Indenrigsministeriets valgbarhedskriterier til Folketingsvalg.

Såfremt Alternativet står uden politiske ledere, skal der indkaldes til ekstraordinært landsmøde.

Såfremt de politiske ledere vælges på et ekstraordinært landsmøde, foretages det næste ordinære valg af politisk leder ikke på førstkommende ordinære landsmøde, men næstkommende ordinære landsmøde

Man kan højst være politisk leder i 10 år i træk. Retten til at genopstille som politisk leder genvindes efter 5 år.

Politisk leder skal, når valgt, udtræde af Hovedbestyrelsen, storkredsbestyrelse, kommuneforeningsbestyrelse, Dialogrådet eller Vedtægtsudvalget, i fald vedkommende måtte sidde i en eller flere af disse. Den politiske leder kan ikke vælges til nogen af disse organisatoriske hverv.[Bestemmelsen udgår indtil landsmødet 2024]

De politiske ledere er inspirator. De politiske ledere er som en naturlig ledelseskraft en central gruppe i Politisk Forum der fungerer som samlingspunkt for især politiske drøftelser med medlemmer, folkevalgte politikere og kandidater. De politiske ledere har det overordnede ansvar for forhandlingerne på Christiansborg og har et overordnet politisk-strategisk ansvar. De politiske ledere har en ret og pligt til at fortolke tidens politiske billede og tale ind i det i en løbende dialog med POFO, HB og folkevalgte. De politiske ledere skal sikre samarbejdet med Alternativets Unge.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
sørge for fokus på flere elementære områder vil skabe forvirring eksternt
kan være svært at finde en ideel ledergruppe

2% af medlemmer som stiller til politisk leder

Vedrørende paragraf: 7 Stk. 9

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
UDSNIT AF NUVÆRENDE PARAGRAF

Den politiske leder vælges på Alternativets Landsmøde. Alle kandidater skal stille med mindst 100 stillere, som er medlem ved indlevering af stillererklæring og som på valgdagen er stemmeberettigede til valg i Alternativet, jf. §6, stk. 2. Man kan godt være stiller for flere kandidater. Kravet om stillere gælder ikke den siddende politiske leder.
Den politiske leder vælges på Alternativets Landsmøde. Alle kandidater skal stille med mindst 2% af Alternativets medlemmer som stillere, dog maksimalt op til 100 stillere, som er medlem ved indlevering af stillererklæring og som på valgdagen er stemmeberettigede til valg i Alternativet, jf. §6, stk. 2. Man kan godt være stiller for flere kandidater. Kravet om stillere gælder ikke den siddende politiske leder.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Er mere skalerbar med antallet af medlemmer.
Giver bedre mulighed for at stille op som politisk leder, selv når vi er få medlemmer
Hvis vi er meget få medlemmer kan det bliver få stillere man skal have.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

En spændende tanke at have en politisk leder for hver bundlinje.

Man bør måske overveje at have Demokrati som en fjerde gren, da det er Alternativets oprindelige mission at reformere demokratiet - og forhåbentligt stadig er det!?

Jeg kunne godt have brug for flere argumenter for og imod.