Bestyrelsesmøde d. 22.06.2022

Referat bestyrelsesmøde d. 22.06.2022 kl. 19.00-21.00

Punkter på dagsordenen Beslutning/overvejelser - hvad, hvornår og hvem?
Valg af referent (fast pkt.) Rasmus
Godkendelse af referat fra sidste møde (fast pkt) Godkendt
Godkendelse af dagsorden Godkendt
Deltagere og fraværende (fast pkt.) Karsten, Lissi, Martin, Rasmus
Bordet rundt (fast pkt.) Travlt, meget overarbejde, debut i skraldemad, klargøring til sommerferie…
Nyt fra retsen af Alternativet (fast pkt.) Ikke noget der ikke kommer senere i dagsordenen.
Nyt fra ÅUØ (fast pkt.) Ikke til stede
Status, FV22/23 (fast pkt.) Møde med kandidater og storkreds gik godt. Vi gennemgik mulige kandidater, samt etablering af kampagnegruppe.
Opfølgning på handlingspunkter fra sidste møder Alt er fulgt op.
Økonomi - status (fast pkt.) Vi bruger stadig for meget på bankgebyrer
Økonomi: Budget delegering Kampagne og kommunikation, Aktivisme, Møde-, lokale- og administrationsudgifter. Hvor passer sociale arrangementer/fredagsbar ind? Umiddelbart oplæg: Kampagne: 0 ud af 4.000 brugt Aktivisme: 0 ud af 4.000 brugt Mødeudgifter, lokale og administration: 3.0000 ud af 7.500 brugt KV21: 3.5000 ud af 3.500 brugt Fest og fredagsbar: 0 ud af 0 brugt - vi samler op på næste arbejdsdag/bestyrelsesmøde.
Økonomi: Skift bank Udsat til næste best møde
Økonomi: Budget anmodninger status Trommegruppen har selv afholdt de første udgifter, men der kommer måske en ansøgning senere.
Økonomi FV anmodning om at vi hjælper økonomisk Vi har 7k tilbage resten af året, der ikke er øremærket. Vi vil gerne støtte i det omfang det er muligt for os, men det er meget begrænset hvad vi har at byde ind med. Der åbnes op for at der kan søges til FV på lige fod med øvrige Aarhus aktiviteter.
aarhus@alternativet.dk Gennemgået
Storkredsen beder om hjælp til kandidatudvalg Vi kigger efter om vi kan finde nogen.
Er håndbogen opdateret? Flyttes til næste møde.
Medlemsdag - sommer Vi sigter mod august under hensyn til evt. udskrevet FV
Evt (fast pkt.)