Årsmøde 10 juni 2020 Thy-Mors

Referat fra
årsmødet / opstillingsmødet
onsdag den 10. juni 2020 kl. 19.00
for Alternativet Thy–Mors.

På grund af corona-krisen blev mødet gennemført som et 100 procent onlinemøde (fx er mødelokalerne på Morsø Folkebibliotek lukkede indtil tirsdag d. 16. juni 2020). Der var et skiftende deltagertal i årsmødet/opstillingsmødet (mellem 8 og 10 medlemmer).

Årsmødet.

 1. Valg af dirigent . Emile Juul Giese blev dirigent.

 2. Valg af stemmetællere og referent(er). Gustav Sieg Sørensen blev referent.

 3. Bestyrelsens beretning for Alternativet Thy–Mors.
  Joachim P. Kjeldsen aflagde formandsberetningen.
  Den var opdelt i 3 afsnit: a. Foreningen (lokalforening Thy–Mors). b. Partiet (på landsplan). c. Kommunalt (Thisted Kommunalbestyrelse).
  Beretningen blev godkendt.

 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  Tallene fra regnskabet var udsendt til medlemmerne på forhånd. Kasserer Anni Margon Andersen fremlagde ’’Regnskab for 2019’’.
  Indtægterne fordeler sig med kommunale stemmepenge (Thisted: 5.676 kr.), kontingentpenge (Thy: 1.524 kr.) og donationer (3.980,79 kr.). Da udgifterne var lidt mindre end indtægterne, er resultatet på driften på 1.217,45 kr…
  I 2019 har vi ingen kontingentpenge fået for Mors. Det samme gælder for 2016, 2017 og 2018. Fra og med 2020 har vi fået løfte om kontingentpenge for Mors (7.200 kr. i 2019–priser).
  Indtil for kort tid siden havde vi en restgæld fra KV-17. Denne gæld blev betalt ud for en uge siden.
  Revisor Aase Stjerne Hansen fremlagde revisorbemærkningerne.
  Underskrifterne fra bestyrelse og revisor blev vist på skærmen.
  ’’Regnskab for 2019’’ blev godkendt.

 5. Behandling af forslag fra medlemmerne (skulle have været indsendt til : thy.mors@alternativet.dk senest søndag den 24. maj 2020.
  Der var ikke modtaget nogen forslag ved fristens udløb.
  Gode ideer blev drøftet under andre punkter og under eventuelt.)

 6. Valg til bestyrelsen (antal medlemmer og suppleanter fastsættes af årsmødet. Vi har 2 skriftlige tilsagn om at stille op. Man kan også opstille på selve mødet.).
  Inger Isaksen og Gustav S. Sørensen uddybede deres opstillingsgrundlag.
  Anni, Jens Ole, Aase, Joachim og Christian begrundede deres opstilling mundtligt.
  Det blev besluttet, at bestyrelsen skal have 7 medlemmer i 2020–2021.
  Valgte: Inger Isaksen, Gustav S. Sørensen, Anni M. Andersen, Jens Ole Hald, Aase S. Hansen, Joachim P. Kjeldsen og Christian N. Grant.
  Som suppleant valgtes Emilie J. Giese.

 7. Valg af revisor (er).
  Fra august 2016 til juni 2019 havde vi 2 ’’generalforsamlingsvalgte revisorer’’.
  I de seneste 12 måneder har Aase Stjerne Hansen bestridt posten alene.
  Da Aase nu er kommet i bestyrelsen, må hun ikke fortsætte som revisor. Som ny revisor valgte vi Eskild Boeskov.

 8. Eventuelt

Umiddelbart efter selve årsmødet holdt vi et opstillingsmøde (med indstillinger eller valg til politiske poster).

Opstillingsmødet.

 1. Valg af dirigent . Emile Juul Giese blev dirigent.

 2. Valg af stemmetællere og referent(er). Gustav Sieg Sørensen blev referent.

 3. Valg af medlem (fra Thy-Mors) til storkredsens kandidatudvalg. (Vi har p.t. 1 medlem i udvalget.).
  Jens Ole Hald blev genvalgt.

 4. Opstilling af aspiranter til Morsø Kommunalbestyrelse.
  Der blev ikke opstillet nogen.

 5. Opstilling af aspiranter til Thisted Kommunalbestyrelse. (Vi har p.t. 3 forslag til aspiranter. Man kan også opstille på selve mødet.).
  Joachim, Jens Ole og Gustav blev opstillede som aspiranter.
  Ane og andre er interesserede i at blive aspiranter, men vil gerne vente til senere med et gå ind i et formelt aspirant forløb.

 6. Opstilling af aspiranter til Nordjyllands Regionsråd.
  Gustav blev opstillet som aspirant.

 7. Indstillinger til storkredsens årsmøde og opstillingsmøde:

  a. Indstilling af folketingskandidat. Ingen.

  b. Indstilling af delegeret eller suppleant til Hovedbestyrelsen (HB). Ingen.

  c. Indstilling af medlem til Alternativets Dialogråd (konfliktmæglingsrådet). Posten har stået tom, siden Jørgen Petersen, Skørping, trak sig.

  d. Indstilling af medlem til Politisk Forum (POFO). (Vi har modtaget eet forslag.).
  Gustav blev indstillet.

  e. Indstilling af medlem eller suppleant til storkredsens bestyrelse. (Vi har modtaget eet forslag.).
  Gustav blev indstillet som suppleant.

 8. Eventuelt.
  Punkterne 4 – 7 fra opstillingsmødet kan tages op igen på bestyrelsesmødet/medlemsmødet mandag den 22. juni 2020.

For referatet: Gustav Sieg Sørensen