Alternativet Rudersdal. Referat af bestyrelsesmøde 25. september 2018

ALTERNATIVET RUDERSDAL

Referat af bestyrelsesmødet 25. september 2018

Til stede: Fra bestyrelsen: Henrik Hjortdal, Søren Klebak, Christa If Jensen, Alex Skytte Jensen og Ejvind Slottved.
Afbud fra: Gunver Larsen, Michael Macdonald Arnskov.
Gæster: Julie Tryde, Hans Peter Hjerl.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Referent:

 3. Referatet fra bestyrelsesmødet 28. august 2018. g.

 4. Meddelelser
  a. Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. oktober kl. 19.00 i Galleriet
  b. Haver til Mavers generalforsamling 4. sept.
  c. Foreningens økonomi. Status efter Folkemødet.
  d. Folkekøkken 29/10 og 26/11Flytning af fremtidige årsmøder? – Henrik orienterer

 5. Årsmødet 3. oktober
  a. Dagsorden
  b. Traktement
  c. Opdaterede vedtægter
  d. Dirigent
  e. Oplægsholder
  f. Årsberetning
  g. Forslag fra medlemmerne
  h. Bestyrelsesmedlemmer
  i. Andet

 6. Rudersdal Folkemøde
  a. Evalueringsdrøftelse

 7. Storkredsen
  a. Samarbejdet med/mellem folketingskandidater og -medlemmer

 8. Tur til København 5.9.

 9. Kommunen
  a. Kajerødgrunden

 10. Eventuelt
  ------o------

 11. Valg af dirigent: Søren Klebak

 12. Referent: Ejvind

 13. Referatet fra bestyrelsesmødet 28. august 2018. Referatet blev 30. august udsendt til bestyrelsen, der havde enkelte rettelser/kommentarer, hvorefter det er godkendt. Den endelige udgave blev 6. september sendt til bestyrelsen, og er sendt ud til medlemmerne via Dialog.

 14. Meddelelser
  a. Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. oktober kl. 19.00 i Galleriet.
  b. Haver til Mavers generalforsamling 4. september.
  Forløb meget fint, der er valgt en stærk bestyrelse, der holdt konstituerende møde 20. September. Jytte Emanuelsson blev valgt til formand, Gunver Larsen til kasserer.
  Der er fra forskellig side givet udtryk for utilfredshed med skolehaveprojektet, især placeringen i Præstegårdshaven.
  HtM henholder sig til, at de har søgt Rudersdal Kommune, der ejer Præstegårdshaven, om tilladelse til projektet, og at de afventer kommunens afgørelse.
  c. Foreningens økonomi.
  Økonomien er OK, regnskab og budget er udsendt sammen med dagsordenen til årsmødet 3. oktober. Der er søgt om støtte fra storkredsen til dækning af udgifterne til folkemødet i Rudersdal.
  d. Folkekøkken 29/10 og 26/11.
  Der er folkekøkken 29/10, arrangeret af Wooden Spoon og 26/11, arrangeret af Alternativet Rudersdal. Folkekøkken 24. september er aflyst.
  Vi havde en indledende drøftelse af afviklingen af folkekøkkenet 26/11. Alle tilstedeværende undtagen Hans Peter påtog sig større eller mindre roller den 26.11. Henrik vender tilbage vedr. 29.10.
  e. Flytning af fremtidige årsmøder.
  Henrik orienterede om baggrunden, at placeringen af årsmødet efter sommerferien af flere grunde ikke er hensigtsmæssig, og at et årsmøde i maj-juni nok vil fungere bedre. Det bliver op til den nye bestyrelse at træffe afgørelsen.

 15. Årsmødet 3. oktober
  a. Dagsorden.
  Den endelige dagsorden med bilag blev udsendt til medlemmerne 20 september.
  b. Traktement.
  Ejvind aftaler det nødvendige med Café Grundtvig.
  c. Opdaterede vedtægter.
  Bestyrelsen tiltrådte de reviderede vedtægter, som var blevet udsendt til medlemmerne 20 september.
  d. Dirigent
  Thorkil Damsgaard Olsen har givet tilsagn om at være dirigent.
  e. Oplægsholder:
  Der er tilsagn om at deltage i årsmødet fra alle 6 folketingskandidater, der er velkomne til at enten deltage i hele årsmødet, eller til,
  Vi aftalte, at de indledende punkter afvikles kl. 19-20. Efter 5 minutters pause får hver folketingskandidat 3 minutter til at præsentere sig selv.
  Derefter deler forsamlingen sig i 6 grupper ved hvert sit bord med hver sin folketingskandidat, og diskuterer ca. en halv time.
  Årsberetning.
  Blev udsendt til medlemmerne 20 september.
  f. Forslag fra medlemmerne
  Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne.
  g. Bestyrelsesmedlemmer.
  Julie Tryde og Susie Cowan stiller op til bestyrelsesvalget. Hans Peter Hjerl og Laura Belles Madsen har meldt sig som suppleant-kandidater.
  Michael Macdonald Arnskov har meddelt, at han ikke stiller op til bestyrelsesvalget.
  h. Henrik søger at rekruttere mødedeltagere via personlig mail til medlemmer (sammen med Alex) og søger at skaffe er bestyrelsesmedlem til erstatning for Michael.
  i. Andet
  Bestyrelsen møder senest 18.30.

 16. Rudersdal Folkemøde
  a. Folkemødebestyrelsen har indkaldt til evalueringsmøde 3. oktober, hvorfor Henrik ikke kan deltage. Han vil derfor i stedet sende en skriftlig evaluering.
  Vi gennemførte en runde, hvor hver af de tilstedeværende gav udtryk for deres – overvejende meget positive – opfattelse af Folkemødets forløb, og af deres opfattelse hvad der havde været mindre vellykket, og hvad der skulle gøres anderledes og/eller bedre næste år. Især blev det fremhævet, at Alternativet ikke havde været i stand til at få en rimelig dækning af vores indsats om engagement i folkemødedagen.
  Den nye bestyrelse vil drøfte, hvordan vores deltagelse i Folkemødet 2019 skal forløbe.

 17. Storkredsen
  a. Christa orienterede om Storkredsens bestræbelser på at etablere et godt samarbejde mellem de 6 folketingskandidater.
  Nok inspireret af folketingskandidaternes deltagelse i Alternativet Rudersdals årsmøde har storkredsen taget initiativ til et Roadshow hvor folketingskandidaterne stiller op til et diskussionsmøde med medlemmerne i hver lokalforening.
  Christa orienterede endvidere om at POFO repræsentanterne i Nordsjælland har taget initiativ til månedlige møder hen over vinter og forår om forskellige politiske emner fra valggrundlaget ”Der er også et alternativ”.
  De foreslåede emner er lige nu: iværksætter og erhverv, trivsel og omsorg, social retfærdighed, livslang nysgerrighed, økonomisk bæredygtighed og grøn omstilling. Dette kan blive ændret. Der er planlagt et møde om EU d.28/11, hvor Rasmus Nordquist og Esben Ingerslev deltager.
  Vi var enige om, at det er vigtigt at POFO´s, Storkredsens og lokalforeningens initiativer i anledning af de 2 kommende valgkampe koordineres nøje.
  Og Henrik påpegede, at ansvaret for afviklingen af disse er storkredsens ansvar, men at vi – dvs. lokalforeningerne – naturligvis bidrager så meget vi kan.

 18. Tur til København 5.9.
  a. Enighed om at turen havde været vellykket. Men at René Gades oplæg nok havde været rigtig interessant, men ikke havde været et egentligt svar på vores spørgsmål. Men på den anden side, at opfordringen til at sende opdateret udgave af Sørens oplæg videre til det politiske sekretariat (Katharina Rtitz), Landssekretariatet (p.t. Esben Sloth, der arbejdes med ansættelsen af en ny leder) og René Gade – hvilket vi på bestyrelsesmødet besluttede at gøre – samt hans besked om, at en konsekvens af efterårets fest og farver-uro havde været en erkendelse af nødvendigheden af at ansætte professionelle ledere af de to sekretariater samt partiets økonomistyring – måske nok var en slags svar.

 19. Kommunen
  a. Kajerødgrunden
  Henrik orienterede om det noget groteske forløb, og sine planer om at forfølge sagen videre.

 20. Eventuelt
  Uden for dagsordenen diskuteredes mulighederne for en mere struktureret dagsorden for bestyrelsesmøderne
  Det blev besluttet, at den nye bestyrelse laver standarddagsorden med et fast punkt om diskussion af et politisk emne.