Alternativet Rudeersdal: Referatet fra bestyrelsesmødet 30. oktober 2018

ALTERNATIVET RUDERSDAL

Referat fra bestyrelsesmøde 30. oktober 2018.docx

Til stede: Fra bestyrelsen: Henrik Hjortdal, Søren Klebak, Gunver Larsen.Julie Tryde, Susie Cowan og Ejvind Slottved.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent:

 2. Referent: Ejvind

 3. Referatet fra bestyrelsesmødet 9. oktober 2018.

 4. Klima/grøn omstilling.

 5. Flytning af årsmødet til sidst på foråret.

 6. Bestyrelsesseminar 16. december.

 7. Folkekøkken 26. november.

 8. Arkivering

 9. Diverse

 10. Valg af dirigent: Henrik

 11. Referent: Ejvind

 12. Referatet fra bestyrelsesmødet 9. oktober 2018. Referatet blev 16. oktober udsendt til bestyrelsen, der ikke har haft rettelser/kommentarer, hvorefter det er godkendt. Den endelige udgave blev 21. oktober sendt ud til medlemmerne via Dialog.

 13. Klima/grøn omstilling.
  a. Drøftelse af Alternativets klimaudspil af 11. oktober.
  Indledningen ved Søren Klebak gav anledning til en længere diskussion. En opdateret udgave af Sørens oplæg – Alternativets Klimaplan 2030 – vedlægges.
  b. Der er afholdt offentlige møder om klimaudspillet med Christian Poll og Theresa Scavenius den 14. og den 17. november. Folder vedlægges.
  c. Vi drøftede mulighederne for aktivering af medlemmer til gadeaktiviteter som uddeling af flyers mm. den 10. og 17. november, og der blev udarbejdet en plan herfor
  d. I forbindelse med møderne med Christian Poll og Theresa Scavenius blev vores prioriteringer i forbindelse med FV 2019 drøftet. Det blev besluttet,
  i. at vi bistår storkredsen i dens bestræbelser.
  ii. Lokalforeningen prioriterer selv at støtte Christian Poll, der udover at være spidskandidat er vores lokale kandidat.
  iii. Dernæst støtter vi aktiviteter med Christian og en af de andre kandidater.
  iv. Endelig støtter vi enhver kandidat, der vil lave en politiske og formidlingsmæssig stærk aktivitet i Rudersdal, idet vi dog altid vil tage konkret stilling i bestyrelsen i lyset af ressourcesituationen.
  e. Det blev påpeget, at vores aktiviteter har været/er meget koncentreret om Birkerød. Vi drøftede muligheder for aktiviteter i den sydlige del af kommunen, fx klimamøder i samarbejde med andre partier. Noget vi vil arbejde videre med.

 14. Flytning af årsmødet til sidst på foråret.
  a. Det blev besluttet, at årsmødet og det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde fra og med 2019 afholdes i juni måned, efter Alternativets landsmøde.
  b. De konsekvensrettede vedtægter forelægges på næste bestyrelsesmøde

 15. Bestyrelsesseminar 16. december.
  a. Vi skal på mødet 27. november drøfte formålet med, og tidsrammen for seminaret. Henrik og Ejvind kommer med et oplæg.

 16. Folkekøkken 26. november.
  a. Bemanding:
  i. Søndag 25. kl. 14-16: Henrik, Susie, Søren & Julie
  ii. Mandag den 26. 16-18: Susie
  iii. Mandag den 26. 16-20: Søren, Henrik og Julie.

 17. Arkivering. Udsat til næste bestyrelsesmøde

 18. Diverse.
  a. Meddelelser
  i. Søren refererede fra mødet i Storkredsen 27. oktober. Der havde været en meget langvarig debat om årsberetningen og ikke så meget om fremadrettet politik. Der var en lidt mat stemning, præget af den aktuelle mediedebat. Det fremgik, at Alternativet i flere kommuner ikke har nogen aktiv kommuneforening. Henrik havde talt med Margrethe Herning og Christa If Jensen. De havde tilkendegivet noget større fortrøstning med mødets indhold og forløb når de sammenlignede med tidligere år. De mente bl.a. at storkredsen er begunstiget i flere arbejdsomme bestyrelsesmedlemmer, herunder en dygtig forperson Katarina Ritz.
  ii. Rudersdal Folkemødedag: Ejvind er blevet 2. suppleant i bestyrelsen, og vil deltage aktivt i arbejdet. Og har en vision om at gøre Folkemødet til et omdrejningspunkt i den politiske debat i Rudersdal.
  Det er efterfølgende oplyst, at Folkemødedagen i 2019 foreslås centreret om FNs verdensmål.
  iii. Vildere Rudersdal: Der havde været et godt møde 25. oktober, hvor der var kommet mange gode ideer til det videre arbejde.
  iv. Haver til Maver: Havde 25. oktober møde med Danmarks Naturfredning Rudersdal. Mens nogle medlemmer udtrykte skepsis mht. skolehaveprojektet, konkluderede DNF-Rudersdal, at projektet ikke ville krænke fredningen af Præstegårdshaven, og at man derfor ikke vil udtale sig hverken for eller imod.
  Gunver refererede om det møde den 30. oktober med Præstegårdshavekredsen, Birkerød Kunstforening og Birkerød Petanqueklub og Haver til Maver, som Rudersdal Kommune havde indkaldt til for at afklare, om skolehaveprojektet vil volde de andre foreningers virksomhed problemer.
  Præstegårdshavekredsen og i et vist omfang Birkerød Kunstforening gav udtryk for skepsis mht. skolehaveprojektet. Foreningernes tilbagemelding vil indgå i forvaltningens forelæggelse af projektet for Miljø- og Teknikudvalget i november måned.
  b. Søren indlæg i FAA og RA om kommunens udbud om hybridbiler fik stor ros, og der var enighed om at følge sagen op.
  c. Søren bad om, at der på næste bestyrelsesmøde kommer et punkt om FV-valg 2019 og EU-valg 26. maj

Alternativets klimaplan 2030 - SK 18112018.docx (17.0 KB)