Åbenhed om bidrag til partierne

Forslagets tekst

Ifølge Europarådet er åbenheden om økonomiske bidrag til partier i Danmark mangelfuld, hvis vi sammenligner os med de fleste andre af Europarådets 47 medlemslande. Den manglende gennemsigtighed om partiernes økonomiske støtte er problematisk, fordi borgerne bør have fuld indsigt i, hvilke pengestrømme, der potentielt påvirker politikere og politiske beslutninger. Alternativet ønsker derfor, at Danmark, med inspiration fra anbefalingerne i partistøtteudvalgets betænkning, indfører strengere krav for åbenhed om partiernes økonomi.

Reglerne for partiernes økonomi skal strammes, så der kommer større åbenhed om pengestrømmene til danske partier. For det første skal beløbsgrænsen for anonymitet om bidrag, der i dag er på 20.000 kr., ændres til 5.000 kr. eller mindre. For det andet bør muligheden for anonymitet ved bidrag over beløbsgrænsen gennem de såkaldte “pengeklubber” elimineres ved, at pengeklubberne skal opgøre navne på de enkelte bidragsydere og beløbet på deres donation (pengeklubber defineres her som foreninger mv., der donerer mere end 50 pct. af sine indtægter til politiske partier). For det tredje skal der indføres en uafhængig revision af de politiske partiers regnskaber. Og for det fjerde skal der indføres forbud mod, at bidragsmodtagere (både partier og individuelle politiske kandidater) modtager bidrag fra personer, hvis identitet de ikke har adgang til.

Potentielle ulemper ved forslaget

Der vil altid være en risiko for, at man finder en måde at omgå reglerne for åbenhed. Samtidig risikerer man, at bagatelgrænsen for krav om åbenhed sættes så lavt, at nogle personer, der ønsker at bidrage med økonomisk støtte til politiske partier med beløb, der ingenlunde kan tænkes at medføre politisk indflydelse, ikke længere kan gøre dette anonymt og derved fastholde sin politiske anonymitet.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Udspillet er blevet udviklet ud fra Alternativets værdi om ”gennemsigtighed” og de tanker, der gennemsyrer partiprogrammet om åbenhed og transparens. Indholdet af de enkelte forslag er derfor på mange måder en konkretisering af de overordnede og til tider abstrakter ideer og forslag, der allerede ligger i partiprogrammet – men som vi ønsker at medlemmerne validerer eller kvalificerer igennem en digital høring.
Forslagene er udarbejdet af Alternativets Politiske Sekretariat på baggrund af tidligere folketingsbeslutningsforslag, forslag fra organisationer og udmeldinger fra partiet.

Hvem har været inddraget

To medlemmer af partistøtteudvalget, der står bag betænkning nr. 1550 om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier.

Hvad der er sket efter høring

Der er ikke kommet input til forslaget. Forslaget er derfor uændret efter høringsprocessen og er sendt direkte til afstemning.

Forslagsstillere

 1. Carolina Magdalene Maier
 2. Christian Poll
 3. Daniel Hauberg
 4. Josephine Fock
 5. Magnus Harald Haslebo
 6. Mathias Høj Kristensen
 7. Mikkel Nørskov Kjær
 8. Pernille Schnoor
 9. Rasmus Nordqvist
 10. René Gade
 11. Roger Courage Matthisen
 12. Torsten Gejl
 13. Uffe Elbæk
 14. Ulla Sandbæk

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan vurdere forslaget på AlleOs

Forslaget er lige nu i høring. Efter dette skal forslaget samle opbakning fra 50 medlemmer. Forslaget er åbent for debat.

Enig i forslaget om Åbenhed om bidrag til partierne

Forslaget søger lige nu opbakning fra medlemmerne. Hvis forslaget får positiv opbakning fra medlemmerne, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.