01 Grøn Skat - Den økonomiske bundlinje

forslag→vedtaget
forslag→politiskforum

(Steen) #1

I et bæredygtigt samfund er der også balance på den økonomiske bundlinje. Men det er vigtigt, at den balance hviler på et fair system, hvor man beskatter indkomster og kapitalgevinster løbende, understøtter iværksætteri og har bæredygtige selskabsskatter både nationalt og internationalt.

Skat, moms og afgifter er noget vi giver til hinanden – noget vi bruger til at finansiere fællesskabet, så vi alle kan nyde godt af uddannelse, velfærd, infrastruktur, sikkerhed og kultur.

Målsætningen om en bæredygtig økonomisk bundlinje i balance kan for eksempel tilvejebringes ved:

1.1 Arbejde for at skattestoppet på ejendomsværdiskat ophæves. Ophævelsen af skattestoppet skal ske som et led i en omfattende reformering af skatten på fast ejendom, herunder reduktion af rentefradraget. Ophæver man skattestoppet for ejendomsværdiskat kan det både bidrage til finansiering af statens udgifter og være med til at stabilisere ejendomsmarkedet. Ejendomsværdiskat og grundskyld kan på længere sigt erstattes af en enkelt ejendomsskat, der fordeles mellem stat og kommune, og som tager hensyn til områder som f.eks. miljøcertificering.

1.2 Arbejde for at beskatte markante forskelle mellem den generelle prisudvikling og priserne på fast ejendom. Denne beskatning skal kun ske, hvis den faste ejendom realiseres med en fortjeneste.

1.3 Arbejde for at der kan ske beskatning af fortjeneste ved salg af sommerhuse.

1.4. Arbejde for øget beskatning på løbende formueafkast.

1.6 Arbejde for skatteregler der støtter nystartede virksomheder.

1.7 Arbejde for indførelse af differentierede selskabsskattesatser, herunder skatteincitamenter for selskaber der bidrager til den bæredygtige omstilling. Det kan være lavere skattesatser eller øgede fradrag.

1.8 Arbejde for et ensartet internationalt regelsæt på selskabsskatteområdet, herunder en europæisk og global minimumssats på selskabsskat, så vi forhindrer den skadelige skattekonkurrence nationerne imellem.

1.9 Arbejde for en international aftale, der forhindrer multinationale virksomheder i at benytte sig af interne betalinger, til at flytte overskud mellem datter/moderselskaber til skattely, og dermed sænke deres effektive skattesats. Dette kan eksempelvis ske ved at fjerne fradragsretten for interne rente- og royaltybetalinger og obligatorisk udveksling af al skatteinformation mellem landene, når en koncern foretager interne og grænseoverskridende transaktioner.

1.10 Arbejde for en skat på finansielle transaktioner, eventuelt med et ejertidskrav på avancerede finansielle produkter for at undgå spekulation og high frequency trading.

1.11 Arbejde for fuld gennemsigtighed omkring selskabers skattebetaling og ejerstruktur. En gennemsigtig ejerstruktur er i overensstemmelse med Alternativets grundværdier, og vil bidrage til forståelse af, hvordan kapitalstrømmene flyder på et frit og globalt marked.

1.12 Arbejde for at forhindre at udviklingslandes skattebase udhules på baggrund af ulige forhold i forhandling om dobbeltbeskatningsaftaler.


(Niels Poul Dreyer) #2

Forslag 1.13 “Alternativet mener at kapitalakkumulation kan være en trussel mod demokratiet. Der findes en række eksempler på at få rige personer har forholdsvis meget magt i samfundet i en række lande i udlandet. For at undgå, at den økonomiske elite i Danmark får særlig stor indflydelse på samfundsudviklingen, bør en skattereform tage udgangspunkt i, at de største formuer skal formindskes over tid. Dette skal ske ved at indføre en høj arveskat, bonusskat og afgift for særligt store formuer. “


(Peter Holten Rude) #3

Vedr .1.1 Arbejde for at skattestoppet på ejendomsværdiskat ophæves.
En ophævelse af skattestoppet vil ramme økonomisk svage husejere og sandsynligvis forårsage mange tvangsauktioner og deraf følgende personlig konkurs.
Ejendomsværdiskatten er i forvejen en dybt urimelig skat, da husejeren er uden indflydelse på værdistigninger skabt af boligbobler og ændrede lånevilkår.
Der bør i stedet indføres skat på kapitalgevinst ved salg af fast ejendom, med fradrag for dokumenterede udgifter til vedligehold og forbedringer. Det vil udover den direkte skattebetaling, også mindske omfanget af sort arbejde og være en gennemskuelig og retfærdig skat.


(Mads Konge) #4

Præcis lige som i Sverige


(Thomas Huulbæk Titanium) #5