Veloverstået års-/ og opstillingsmøde

Mere end 20 veloplagte alternativister var med til at skabe en god dag :green_heart:

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at ALTERNATIVET er det parti, der har den stærkeste grønne profil af alle partier.
Men ALTERNATIVET er også andet end det.
ALTERNATIVET ER EN POLITISK IDÉ om personlig frihed, social værdighed og levende, bæredygtige fællesskaber” - Sådan indledes vores politiske manifest.
Og så kort kan det siges!

Hvis vi vil ændre samfundet, må vi være åbne og parate til at tænke ud af boksen.
Det en vigtig pointe, at ALTERNATIVET ikke er funderet i en ideologi, men i et værdisæt. Vi har udviklet en bred vifte af politik – men alt er til evig forhandling, da verden er i konstant bevægelse.
På årsmødet fornemmede man klart fornyet energi.
Mange har dømt os ude!
Lad os vise dem… :wink:

Referat
Års-/ og opstillingsmøde, som afholdt lørdag den 13. juni kl. 16.00-21.00 i ”Hjerterum”, Hostrupsgade 49-2, 8600 Silkeborg

Referat / årsmødet:
Dagen indledtes med en orientering om det politiske arbejde på Christiansborg v/Torsten Gejl

 1. Valg af dirigent
 • Rasmus Foged tog dirigentposten
 1. Valg af stemmetællere og referenter
 • Referent: Lars Holstein, Silkeborg
 • Stemmetællere: Dorte Fløjgaard og Mads Damgaard Mortensen
 1. Godkendelse af forpersonens beretning (Se bilag til årsmøde)
 • Årsmødet tog beretningen til efterretning
 1. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse (Se bilag til årsmøde)
 • Regnskabet blev enstemmigt godkendt af årsmødet. Der blev spurgt til den relativt store afvigelse på indtægtssiden, hvilket primært skyldes at kredsen har overtaget økonomi fra lukkede lokalafdelinger.
 1. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg:
  a) Politisk Forum v. Stine Isaksen
  b) Dialogråd v. Stine Isaksen på vegne af Brian Bruhn
  c) Kandidatudvalg v. Lars Holstein
  d) Hovedbestyrelsen v. Mads Damgaard Mortensen
 2. Behandling af forslag fra medlemmerne – Der er pt ikke indkommet forslag fra medlemmer.
 • Der var ingen indkomne forslag
 1. Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer (se bilag til årsmøde)
 • Samtlige ændringer på nær to, vedtaget med stort flertal
 • Forkastet med stort flertal: § 10, stk. 3 og 6
 1. Valg til bestyrelsen.
  Der vælges 3-7 såfremt de foreslåede vedtægtsændringerne vedtages – ellers 5 -7 medlemmer. Derudover skal der vælges 2 suppleanter
 • Valgt til bestyrelsen
  1. Lars Holstein, Silkeborg
  2. Thomas Vestergaard, Herning
  3. Dorte Fløjgaard, Herning
 • Suppleanter:
  1. Stine Isaksen, Viborg
  2. Kirsten Hindbo, Viborg
 1. Valg til Politisk Forum. Der skal vælges et medlem og en suppleant til denne post. Herudover udpeges en person fra bestyrelsen.
 • Valgt til POFO
  1. Nicklas Hakmann, Silkeborg
 • Suppleant:
  1. Michael Hübertz
 1. Valg af revisor og suppleant
 • Revisor: Nicklas Hakmann, Silkeborg
 • Suppleant: Rasmus Foged
 1. Eventuelt
 • Orientering omkring det politiske arbejde i regionen v/Rasmus foged

Referat / opstillingsmødet:

 1. Valg af dirigent
 • Nicklas Hakmann, Silkeborg
 1. Valg af stemmetællere og referenter
 • Referent: Lars Holstein, Silkeborg
 • Stemmetællere: Dorte Fløjgaard og Mads Damgaard Mortensen
 1. Fastlæggelse af stemmeprocedure og valgperioder
 • Valgperioden fastlagdes til 2. år
 1. Valgt til dialogrådet – Brian Bruhn, Herning
 2. Valgt til Hovedbestyrelsen – Thomas Vestergaard, Herning
 3. Valgt som suppleant til Hovedbestyrelsen – Lars Holstein, Silkeborg
 4. Godkendelse af folketingskandidater
  Følgende kandidater er godkendt af Årsmødet
 • Rasmus Foged, Århus
 • Stine Isaksen, Viborg
 • H.C. Molbech, Århus
 1. Bestyrelsen indstiller at årsmødet overlader til kandidatudvalget i tæt dialog med kandidaterne til folketinget, finder den mest optimale måde at håndtere rammerne for opstilling.
 • Indstillingen taget til efterretning.
 1. Eventuelt

Alternativet i Storkredsen Midt- og Vestjylland
mail: storkreds.vestjylland@alternativet.dk
Telefon: 24 25 95 57