Vedtægtsforslag Urafsteming


(Tina Brixen) #1

Urafstemning

Begrundelse:
Vi har desværre på alle niveau stadig stor frafald på tillidsvalgte poster, blandt kreds og lokalforeningerne kender vi alle behovet for at holde ekstraordinære møder for at supplere op, når frafaldet er for stor, på de nationale poster er det dog desværre en meget resources og omkostningstung post at skulle holde ekstraordinære møder med det ene formål at vælge nye kandidater til tillidsposter. Derfor foreslås det at vi gør det muligt at afholde suppleringsvalg for vedtægtsudvalget og Hovedbestyrelsen via digital urafsteming
For at det kan lykkes godt skal der afholdes elektronisk debat imellem kandidater inden afstemningen.

Ny vedtægt
Stk. x
Hovedbestyrelsen kan udskrive digital urafstemning om suppleringsvalg til Hovedbestyrelsen eller Vedtægtsudvalget. Urafstemning varsles i en mail til alle medlemmer tidligst to uger før en kandidaturfrist og fire uger før en afstemningsfrist.

Fordel: Af vi relativ omkostning frit kan supplere HB og vedtægtsudvalget hvis der er stort frafald

Ulemper: ved digital afstemning har man som medlem svært ved at får et godt kendskab til den enkelt kandidat.

Dette er et forslag som er udarbejdet i et udvalg under Hovedbestyrelsen og som frem til den 3. april er til diskussion og kvalificering i hovedbestyrelsen. 4. april bliver forslaget og kommentarer, endeligt færdig behandlet og godkendt af hovedbestyrelsen, hvorefter de indgår i den samlede indstilling fra hovedbestyrelsen til Landsmødet.

Formålet med at de ligger på dialog er at alle har mulighed for at komme med kommentarer og kvalificere dette, ud over input til teksten, vil vi også meget gerne høre jeres bud på hvilke fordele og ulemer i ser for det enkelte forslag.


(Anne-Marie Gertsen) #2

Jeg kan godt forstå behovet, og jeg er sådan set enig i forslaget.

Vi har imidlertid også en opgave i at få afdækket årsagerne til problemerne.

Det store frafald af tillidsvalgte er et generelt problem, som vi bør drøfte grundigt. På storkreds- og lokalforeningsniveau tror jeg det bunder i det lille antal reelt aktive medlemmer ude i landet. Der er mange af de aktive medlemmer, der føler sig forpligtede til at påtage sig (for) mange opgaver, og det tærer på kræfterne.

Det kunne være en god ide at gøre aktivering af flere medlemmer ude omkring til et fokusområde i det næste år. Måske kunne den kommende HB sætte en god proces i gang? Vi mangler konkrete, praktiske råd til at forbedre situtationen. Man kunne begynde med at spørge lokalforeninger og storkredse om deres situation. Derefter kunne HB måske kigge efter “eksperter” i praktisk mobilisering i andre organisationer og få dem til at vidensdele med os. Så kunne man lave nogle seminarer rundt om i landet, hvor deltagerne kunne gå hjem med nogle konkrete råd.

Faktisk synes jeg, vi rigtig godt kunne bruge en slags “organisationskonsulent” i LS til at hjælpe storkredse og lokalforeninger med deres udfordringer i forhold til mobilisering, samarbejde, formalia m.m. Sådan en person skulle være i tæt kontakt med os ude i landet og kunne tage ud og hjælpe os med den slags opgaver.

Hvad angår HB spekulerer jeg på, om der kan være andre medvirkende årsager til den store udskiftning, vi har set i de sidste to år. Arbejdspres/prioritering af opgaverne, arbejdsklima?