Vedtægtsforslag om POLITISK INHABILITET

PROBLEM: INTERESSEKONFLIKTER / POLITISK INHABILITET

Muligheden for at en kandidat til Folketinget, Regionsrådet, EUparlamentet og/eller til en kommunalbestyrelse SAMTIDIG er medlem af POFO og/eller Politisk Ledelse, giver interessekonflikter i forhold til andre kandidater:

De kandidater, der er i POFO og/eller Politisk ledelse, vil jo have mulighed for at kunne fremme deres egne politiske interesser på bekostning af andre kandidaters. Derved er de politisk inhabile. Dette uanset om de rent faktisk benytter sig af muligheden eller ej.

Sådanne interessekonflikter kan skabe eller forstærke en usund form for konkurrence imellem kandidaterne til skade for Alternativet: De kan gøre det fristende at angribe hinanden i stedet for at konkurrere om vælgernes gunst.

I Landsvedtægternes regler om medlemsskab af Hovedbestyrelsen er der en glimrende regel, der forhindrer interessekonflikter imellem kandidater og valgte til politiske poster - nemlig

Hovedbestyrelsen §9, stk. 6:
Et medlem af Hovedbestyelsen kan ikke på samme tid være opstillet som kandidat til eller være medlem af en kommunalbestyrelse, et regionsråd, Folketing eller Europaparlament.

Tilsvarende regler mangler vedrørende Politisk Ledelse og Politisk Forum.

Formålet med forslaget er at indføre tilsvarende regler for Politisk Ledelse og Politisk Forum til forhindring af interessekonflikter og politisk inhabilitet


FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTER:

Paragrafhenvisninger nedenfor er alene til Landsvedtægterne.
Det er klart, at vedtægtsændringer også skal omfatte de nødvendige konsekvensændringer i minimumsvedtægter for storkredse og kommuneforeninger.

NUVÆRENDE:

Politisk Ledelse §10 stk. 5:
De øvrige 15 medlemmer er folkevalgte for Alternativet, hvor op til 6 sidder i kommunalbestyrelser, op til 5 sidder i Folketinget for Alternativet, op til 3 sidder i regionsråd og op til 1 sidder i Europaparlamentet.

FORSLAG TIL TILFØJELSE (eller som ny §10, stk. 5b)

Et medlem af Politisk Ledelse kan ikke samtidig være kandidat til en eller flere yderligere politiske poster som medlem af en kommunalbestyrelse, et regionsråd, Folketing eller Europaparlament. Valgte medlemmer af Politisk Ledelse træder tilbage, hvis de bliver valgt som kandidat til yderligere politiske poster.

NUVÆRENDE:

Politisk Ledelse §10, stk 8:
Alle folkevalgte kan kandidere til valg til Politisk Ledelse

FORSLAG TIL TILFØJELSE:

, bortset fra folkevalgte, der er valgt som kandidat til en yderligere politisk post som medlem af en kommunalbestyrelse, et regionsråd, Folketing eller Europaparlament.

NUVÆRENDE:

Politisk Forum §12, stk. 3
Politisk Forum består af 2 medlemmer af hver storkreds (hvoraf det ene kan være medlem af storkredsens bestyrelse), 1/3 af medlemmerne i Hovedbestyrelsen, 2 medlemmer fra Alternativets Unge og Politisk Ledelse. Politisk Forum mødes mindst 3 gange årligt.

FORSLAG TIL TILFØJELSE (eller som ny §12, stk. 3b):

Et medlem af Politisk Forum kan ikke samtidig være kandidat til politiske poster som medlem af en kommunalbestyrelse, et regionsråd, Folketing eller Europaparlament. Valgte medlemmer af Politisk Forum træder tilbage, hvis de bliver valgt som kandidat til en politisk post.


Dette udkast til forslag vedr. politisk inhabilitet stilles foreløbigt af

Christine Madsen
Jette Vestergaard
Serhat Kücükkart
alle fra Københavns Omegns Storkreds

Vi vil gerne have medstillere fra andre dele af landet også

Desuden vil vi meget gerne have kommentarer fra jer andre

 • Er der noget, der taler imod forslaget?
 • Kan forslaget forbedres?

1 Synes om

Hej Christine

Med hensyn til POFO er jeg ikke enig i, at man som medlem af POFO skulle have nogen former for interessekonflikter i forhold til andre kandidater. Som medlem af POFO har man stor indflydelse på udviklingen af Alternativets politik mv., men jeg kan ikke se, at det er på bekostning af andre kandidater. Det giver jo ikke de pågældende mulighed for at profilere sig på en særlig måde, og jeg kan ikke se, hvordan medlemsskab af POFO skulle give nogen mulighed for at angribe hinanden osv.

Jeg synes omvendt, at det vil være helt naturligt, at kandidater også stiller op til POFO. Det har faktisk altid undret mig, at ingen af vores POFO-medlemmer i Østjylland var kandidater. Det er jo netop kandidaterne, der potentielt skal udføre politikken i praksis, og derfor ville jeg finde det oplagt som kandidat at tage meget aktiv del i udviklingen af politikken. Det kan man selvfølgelig gøre på mange måder, men det vil da være oplagt også at gøre det i POFO.

Jeg synes også frygten for, at nogen skulle misbruge sit medlemsskab af Politisk Ledelse er meget hypotetisk. Politisk Ledelse er primært et organ, som skal sikre videndeling på tværs af de forskellige politiske niveauer. Jeg kan virkelig ikke se, hvordan det skulle give interessekonflikter mellem medlemmer af Politisk Ledelse og andre kandidater.

Jeg er selvfølgelig enig i, at vi ikke skal have kandidater, der angriber hinanden. Det vil også kunne ske mellem to kandidater, der ikke er medlem af POFO eller Politisk Ledelse, så det vil forslaget ikke kunne forhindre. Efter min mening, så skal den slags i stedet håndteres ved hjælpe eksklusionsbestemmelserne, hvis parterne ikke kan tales til rette.

Jeg ved ikke, hvor mange af de nuværende medlemmer af POFO, der vil blive omfattet, men der er i hvert fald 3 medlemmer af Politisk Ledelse, der vil blive ramt af det.

Mvh Rasmus Foged
Regionsrådsmedlem i Region Midtjylland og medlem af Politisk Ledelse (og dermed også medlem af POFO)

6 Synes om

Kære Rasmus

Vi er faktisk enige om flere ting:

Også jeg mener, at kandidater til politiske hverv skal kende Alternativets politik og løbende holde sig ajour. Medlemsskab af POFO kan være en glimrende optakt til et kandidatur.

Også jeg mener, at kandidater bør deltage i udviklingen af politik - især de ting, som de selv brænder særligt for og har som mærkesager.

Men når man er kandidat, så bør deltagelsen i politikudvikling i højere grad være udadvendt imod andre medlemmer og potentielle vælgere, herunder deltagelse i debatarrangementer og POLA’er.

Det er ikke et spørgsmål om at blive ramt, som du skriver. Det er et spørgsmål om prioritering:

Et valg kan ikke vindes, hvis valgkampen først begynder, når valget udskrives - eller nogle få måneder før. Vores kandidater skal i princippet begynde på deres valgkamp i det øjeblik de er valgt! Aktuelt er der et folketingsvalg i horisonten: Der skal være valg senest juni 19 - dvs når som helst indenfor de næste14 måneder. Det er ikke et øjeblik for tidligt, at vores folketingskandidater begynder deres valgkamp.

Og spørgsmålene vedrørende prioritering er så:

Kan man kandidere til en politisk post - eller - varetage sine opgaver med en politisk post OG kandidere til endnu en politisk post med alt hvad det fører med sig af udadvendte aktiviteter OG samtidig have tid til at varetage opgaver som medlem af POFO og/eller Politisk Ledelse?

Eller ender man i den situation med at befinde sig i POFO og/eller Politisk Ledelse uden egentlig at kunne lægge en indsats der, fordi man nu engang er valgt og/eller fordi det giver én en særlig indflydelse internt i partiet?

Tilbage til inhabilitetsspørgsmålet:

Selve det forhold, at det er muligt at påvirke Politisk Ledelse og Politisk Forum på måder, der fremmer ens egne politiske mærkesager på bekostning af andres skaber en inhabilitet. Uanset om muligheden benyttes eller ej.

Hilsen Christine Madsen
Kasserer i bestyrelsen for Københavns Omegns Storkreds,
og medlem af Kandidatudvalget

1 Synes om

Om magt og om sikring imod magtmisbrug

Der er utvivlsomt mange steder i Alternativets organisation, hvor vi kan blive mindre regelfikserede og mere fleksible.

Men spørgsmål om magt og mulighed for magtmisbrug hører ikke til iblandt disse. Her er der tværtimod behov for at stramme op. For at tage magten på sig - erkende, at man har den - og påtage sig det ansvar, der følger med for at sikre sig imod muligheder for magtmisbrug.

Der er forskel på at sidde med vennerne rundt om et sofabord og tænke store tanker - og på at befinde sig i en magtposition, hvor ens handlinger kan have store konsekvenser for andre.

I en magtposition bør man gøre sig klart, at selve magtforholdet medfører, at man uretmæssigt kan komme til at skade andres person eller interesser. Også uden at man havde intention herom - uforvarende, tankeløst.

I ulige magtforhold hører det med til ens ansvar, at man forsøger at sikre sig imod, at man kommer til at misbruge magten. Dette gælder såvel

 • arbejdgiver overfor ansatte
 • lærere overfor elever
 • voksne overfor børn
 • en fysisk meget stærk person overfor en fysisk svagere
 • instanser, der træffer beslutninger over de(n), der træffes beslutninger om

eller som her:

 • 2 organer POFO og Politisk Ledelse, der har besluttende indflydelse på, hvilken dele af Alternativets politikudvikling og politik, der skal fremmes hvornår

 • overfor de, der stiller op som kandidater til en politisk post med hver deres politiske mærkesager, som de hver især har interesse at få fremmet mest og hurtigst muligt.

Alene det, at der KAN opstå interessekonflikter

 • imellem kandidater som samtidig er med i POFO og Politisk Ledelse

 • og kandidater, som er udenfor disse 2 magtorganer

taler for, at vi skal sikre os imod muligheden for sådanne.

I dette tilfælde forslår jeg den sikring, at en person ikke på samme tid kan være kandidat og medlem af POFO og/eller Politisk Ledelse. At dette ville være politisk inhabilitet.

Brug af inhabilitetsregler giver en vigtig dobbelt sikring:

 • en sikring af, at en eller flere personer ikke (evt. uforvarende) kan blive udsat for magtmisbrug fra personer i den omhandlede magtposition

men også

 • en sikring af, at den person, som har har denne magtposition, ikke uretfærdigt bliver mistænkeliggjort for at misbruge sin magt.

Inhabilitetsregler giver en sikring for alle parter.

1 Synes om

Jeg er meget enig i forslaget og vil meget gerne være medstiller!

Mange venlige hilsener

Lisbeth Søndergaard Raun.

1 Synes om

Tak Lisbeth, det er jeg glad for!

Jeg skriver til dig om det praktiske

Kh Christine

1 Synes om

Hej Christine

Jeg kan stadig ikke se, hvordan man som kandidat kan misbruge sit medlemskab af POFO eller politisk ledelse. De opgaver/beslutninger, der ligger i POFO og politisk ledelse er efter min bedste overbevisning ikke nogen, der kan bruges til at profilere enkeltpersoner. Kan du komme med et eksempel på, hvad du mener, man kunne beslutte i POFO eller politisk ledelse, der kunne komme være en fordel for en bestemt kandidat i forhold til andre?

Mvh Rasmus

2 Synes om

Enig med Rasmus.

Ingen af de emner, som vi arbejder med i Politisk Forum, kan bruges til at profilere enkeltpersoner,
Det samme gælder vel for Politisk Ledelse ??

Jeg kan overhovedet ikke se noget formål med ændringen af vedtægter.

Mvh
Gustav

1 Synes om

Ingen er uundværlige 1.

Alligevel gør det mig lidt betænkelig, at 55 procent af de storkredsvalgte medlemmer af Politisk Forum står til udskiftning i ‘‘et hug’’, hvis landsmødet vedtager de nye vedtægter.

De 11 storkredsvalg, der er kandidater til kommune, regions eller folketing er:
Bina Aylen Seff, Flemming Torsten Sørensen, Gustav Sieg Sørensen, Jens-Peter Mantorp Broberg, Kaj Løvstrøm Nilsson, Ken Patrick Petersson, Marianne Victor Hansen, Mikkel Thestrup Poulsen, Rolf Bjerre og Sarah Roued Thomsen.
Det lyder voldsomt, at de alle skal udtræde af Politisk Forum den 7. maj, hvis landsmødet vedtager de nye vedtægter.

Det vil tage rigtigt lang tid for Politisk Forum at genopbygge den erfaring, som disse 11 medlemmer repræsenterer.

2 Synes om

Ingen er uundværlige 2.

De to storkredsvalgte medlemmer af Politisk Forums KOORDINATIONSUDVALG (Marianne Victor Hansen og Gustav Sieg Sørensen) er begge folketings- og kommunalbestyrelses-kandidater.

Hvis landsmødet vedtager de nye vedtægter, så skal de begge udtræde af Politisk Forum den 7. maj 2018.

Det er ikke sikkert, at dette vil lamme ledelsen af Politisk Forum, men det kan ikke afvises, at der vil ske noget i denne retning.

1 Synes om

INTERESSEKONKLIKT
I begrundelsen for vedtægtsændringsforslaget står der:
‘‘De kan gøre det fristende at angribe hinanden i stedet for at konkurrere om vælgernes gunst.’’

Jeg har svært ved at forestille mig, hvordan sådanne interessekonflikter kan opstå. Jeg har ikke hørt som sådanne konkflikter, men jeg har jo heller ikke spurgt mig for i alle 10 storkredse.

Hvis, der skulle være en sådan konklikt et eller andet sted i landet, så vil jeg meget appellere til, at man tager sagen direkte med ‘‘den formastelige’’.

 • Forsøg at LØSE SAGEN I MINDELIGHED
 • Hvis dette mislykkedes, så INDDRAG KONFLIKTMÆGLINGSRÅDET
 • GIV EN ADVARSEL
 • Hvis advarslen ikke hjælper så EKSKLUDER ‘‘den formastelige’’ folketingskandidat.

Jeg foretrækker altså, at man målrettet løser eventuelle problemer direkte med ‘‘formastelige’’ kandidater.

På mig lyder det som lidt som ‘‘at skyde spurve med kanoner’’, at man vil smide 55 procent ud af Politisk Forum bare fordi, at én eller to kandidater optræder ukollegialt.

2 Synes om

Til Rasmus Foged.
De to nuværende østjyske medlemmer af Politisk Forum (Helle Wium og Sarah Roued Thomsen) er også kandidater. – Ellers er vi enige.

1 Synes om

Hej Gustav og Rasmus

Tak for kommentarer til forslag om sammensætningen af Politisk Forum.

Det er godt, at vi får en diskussion!

I er mange, der har lagt en kæmpemæssig arbejdsindsats på flere forskellige områder. Der var brug for det i opstarten og der var måske ikke andre til at tage slæbet. Og så tog I det. Og er utak nu den løn, I får?

Men hvor mange poster kan en enkelt person med rimelighed varetage?

Er det på længere sigt hensigtsmæssigt, hvis der er alt for mange poster samlet hos alt for få personer?

Hvordan kan dette hænge sammen med at flere ved mere? Er den idé forladt?

Ender Alternativet med at blive en topstyret organisation?

Kan for mange poster hos for få personer føre til interessekonflikter?

Konkret i dette tilfælde:
Kan der opstå interessekonflikter

 • imellem kandidater, der er med i et strategisk og politisk udviklingsforum om at at skabe grundlaget for det politiske arbejde
 • og kandidater, som ikke er med?

Her er indholdet af det endelige forslag om sammensætningen Politisk Forum:

Landsvedtægternes §12, stk.3

Nuværende paragraf:

“Politisk Forum består af 2 medlemmer af hver storkreds (hvoraf det ene kan være medlem af storkredsens bestyrelse), 1/3 af medlemmerne af Hovedbestyrelsen, 2 medlemmer fra Alternativets Unge og Politisk Ledelse. Politisk Forum mødes mindst 3 gange årligt”

Forslag om at følgende tilføjes:

“Et medlem af Politisk Forum kan ikke samtidig være kandidat til politiske poster som medlem af en kommunalbestyrelse, et regionsråd, Folketing eller Europaparlamentet.”

Ulemper

"Storkredse med få medlemmer kan have svært ved at finde et tilstrækkeligt antal personer som både kandiater og medlemmer af Politisk Forum.

At nuværende medlemmer af Politisk Forum – der samtidig er kandidater – føler, at deres arbejde ikke er blevet værdsat og/eller at de føler sig personligt mistænkeliggjort.
At de pågældende ikke ved, at brug af inhabilietsregler IKKE betyder, at man på forhånd mistænkeliggør nogle for at ville udnytte en magtposition. Men at det er en grundlæggende demokratisk sikring imod magtmisbrug - herunder også imod tilfældige menneskelige misforståelser og fejl."

Fordele

"Det er ikke realistisk at tro, at man kan varetage opgaven som medlem af Politisk Forum, hvis man samtidig skal være en aktiv og synlig politisk kandidat.

Kandidater kan i stedet udvikle politik udadvendt med medlemmer og potentielle vælgere – f.eks. praksiskataloger og POLA’er.

Politisk Forum skal være et strategisk og politisk udviklingsforum og skabe grundlag for det politiske arbejde.

Der vil kunne opstå interessekonflikter imellem kandidater, der er medlemmer af Politisk Forum og de, der ikke er.

Når der blot er en TEORETISK LANGT UDE MULIGHED FOR, at en interessekonflikt kan føre til magtmisbrug (evt. blot som en fejl), så sikrer man sig med inhabilitetsregler. Disse giver dobbelt sikring:

 • _ imod at nogen kan blive udsat for magtmisbrug fra andre i en magtposition_

OG

 • _ imod at en person i en magtposition ikke uretfærdigt bliver mistænkeliggjort for at misbruge sin magt._

Der er således flere grunde til, at kandidater til en politisk post IKKE SAMTIDIG bør være medlem af Politisk Forum.


Slut på kopi af forslaget

Hilsen Christine

Hej Christine

For mig handler på ingen måde om utak. For det første er jeg først lige nu blevet medlem af Politisk Ledelse (og dermed af Politisk Forum), og for det andet rammer reglen ikke mig, da jeg ikke kandiderer til andre poster.

Det handler om, at jeg ganske enkelt ikke er enig i, at der er et behov for den regel, som til gengæld vil have store konsekvenser for vores organisation. Hvis jeg husker rigtigt, havde vi ca. 350 byrådskandidater, og vi har nok 50-100 folketingskandidater. Det er altså en meget stor del af vores mest aktive medlemmer, I foreslår at udelukke fra to organer, hvor jeg mener, deres deltagelse af meget relevant.

Helt konkret kan jeg ikke se, hvordan der skulle kunne opstå interessekonflikter mellem kandidater, der er med i et strategisk og politisk udviklingsforum om at at skabe grundlaget for det politiske arbejde
og kandidater, som ikke er med. Kan du komme med et eksempel på, hvad du tænker, der skulle kunne ske?

Mvh Rasmus

3 Synes om