Vedtægtsforslag # 9 Begrænsning af dispensationsmulighed; nærværende forslag falder, hvis forslag nr. 5 vedtages

Motivation

Hovedbestyrelsen udgør en vigtig demokratisk instans, som medlemmernes repræsentation i ledelsen af Alternativet. På landsmødet fastsætter medlemmerne rammer og intentioner for hovedbestyrelsens arbejde, bl.a. gennem vedtægterne, der fungerer som organisationens grundlov.

Alternativets bør fremstå med et godt eksempel på en demokratisk organisation. Dette er ikke i overensstemmelse med muligheden for at dispensere fra vedtægterne.

Hvis man har behov for at fravige vedtægterne, er det blevet enkelt at afholde digitale ekstraordinære landsmøder og afstemninger, for at få medlemmernes accept.

Fordele

  • Alternativets ledelse fremstår mere demokratisk ved at hovedbestyrelsen ikke kan tilpasse sit eget arbejdsgrundlag, men må referere til landsmødet, hvis vedtægterne behøver justering.
  • Hovedbestyrelsen fristes ikke til at dispensere for dem, vi holder af og har et nært forhold til.
  • Fremmer muligheden for eftertanke og at finde løsninger inden for vedtægternes intentioner og rammer
  • Mindsker muligheden for hovsa-løsninger

Ulemper

Hovedbestyrelsen mister en mulighed for hurtigt at gribe ind og rette op på uhensigtsmæssigheder i organisationen
Hovedbestyrelsen mister handlekraft og indflydelse ved at skulle have landsmødet med på råd

Henvisning

Kapitel 9 § 21, stk. 7

Konsekvens i minimumsvedtægter

Ingen

Nuværende tekst

§ 21, stk. 7

Hovedbestyrelsen kan fritage organisationen eller dele af den fra dele af minimumsvedtægterne for kommune- og storkredsforeninger samt landsvedtægterne i op til otte måneder ad gangen med mulighed for forlængelse. Ved landsmøde eller årsmøde i kommune- eller storkredsforening gælder dog til hver en tid de stående vedtægter.

Forslag om fritagelse skal indeholde forslag til alternativ praksis, og en evaluering af fritagelsesperioden skal indleveres til hovedbestyrelsen efterfølgende. Efter endt forsøgsperiode vendes tilbage til gældende vedtægter. Fritagelsen skal efterfølgende godkendes i vedtægtsudvalget, før den træder i kraft, og kan omstødes med en måneds varsel af hovedbestyrelsen, hvis denne finder det nødvendigt.

Ny tekst

§ 21, stk. 7 ændres som følger (rød udgår, grøn indsættes)

Hovedbestyrelsen kan fritage organisationen eller dele af den fra dele af minimumsvedtægterne for kommune- og storkredsforeninger i op til otte måneder ad gangen med mulighed for forlængelse. Hovedbestyrelse kan ikke dispensere fra vedtægter der vedrøre den selv, eller valgbarhed af dens medlemmer. Ved landsmøde eller årsmøde i kommune- eller storkredsforening gælder dog til hver en tid de stående vedtægter.

Forslag om fritagelse skal indeholde forslag til alternativ praksis, og en evaluering af fritagelsesperioden skal indleveres til hovedbestyrelsen efterfølgende. Efter endt forsøgsperiode vendes tilbage til gældende vedtægter. Fritagelsen skal efterfølgende

godkendes i vedtægtsudvalget, før den træder i kraft, og kan omstødes med en måneds varsel af hovedbestyrelsen, hvis denne finder det nødvendigt.

Forslagsstillere

  1. Simon Rigét, Gribskov

  2. Ingrid Olsen, Humlebæk

  3. Allon Hein Sørensen, Furesø

  4. Nanna Høyrup, Hundested

  5. Morten Greve, Hornbæk