Vedtægtsforslag #3: Forenkling og præcisering af vedtægt vedr. Politisk Leders løn og evt. ny lønramme

Ny tekst i vedtægterne:
Et tværgående økonomiudvalg indstiller til Hovedbestyrelsen, hvor stort et beløb det kan afsætte til aflønning af én Politisk Leder eller alternativt af et Politisk Lederpar. Dette udsendes sammen med landsmødeindkaldelsen.
Den aflønning, der gives til Politisk Leder(e), kan højst supplere den årlige skattepligtige indtægt op til et samlet niveau svarende til grundvederlaget for folketingsmedlemmer. I den årlige skattepligtige indtægt indregnes kun skattepligtige indtægter fra poster vedkommende bestrider eller har bestridt i regi af Alternativet, herunder eftervederlag og honorarer.

Motivation:
Da nuværende vedtægt tager udgangspunkt i løn, og ikke alle slags skattepligtige indtægter fra bl.a. eftervederlag og honorarer. Dette ønskes tilføjet, således at alle skattepligtige indtægter i regi af Alternativet medregnes. Det præciseres samtidig at et evt. eftervederlag medregnes for den periode eftervederlaget gives. Dette forslag skal ikke opfattes som partiskat, men drejer sig alene om den løn Alternativet udbetaler til Politisk Ledere(e).

Fordele:
Ændringen skaber klarhed, og gør det tydeligere for dem, som stiller op som politisk leder, og for det tværgående økonomiudvalg.

Ulemper:
Der medregnes herefter alle indtægter i regi af Alternativet, og ikke kun løn, og dette kan evt. afholde nogle kandidater fra at opstille til politisk leder.

Stiller: Hovedbestyrelsen