Vedtægtsændrings forslag - sammensætning af POFO

§12, stk 3 - sammensætning af POFO

Nuværende version
Politisk Forum består af 2 medlemmer af hver storkreds (hvoraf det ene skal være medlem af storkredsens bestyrelse), Hovedbestyrelsen og Politisk Ledelse. Politisk Forum mødes mindst 3 gange årligt

Ny version
Politisk Forum består af 2 medlemmer af hver storkreds (hvoraf det ene kan være medlem af storkredsens bestyrelse), 1/3 af medlemmerne af Hovedbestyrelsen, 2 medlemmer fra Alternativets Unge og Politisk Ledelse. Politisk Forum mødes mindst 3 gange årligt

Dette giver to konsekvensændringer andre steder samt en midlertidig paragaf:

1: Alternativets Unge skal i deres vedtægter definere hvem og hvordan de vælger deres to medlemmer [det skal de selv indføje, dog vil det være lettest for deres medlemmer af politisk forum, hvis de indtræder i maj-juni.]

2: Storkredsvedtægterne - i dag vælges medlemmer til politisk forum på årsmødet. Vi vil gerne ændre det så det sker på opstillingsmødet i marts. Derfor ændres følgende:

I dag lyder §14, stk 1: “Storkredsforeningens medlemmer vælger ét medlem til Politisk Forum, samt én suppleant for denne person.”

Det ændres til: “Storkredsforeningens medlemmer vælger på opstillingsmødet i marts to medlemmer til Politisk Forum, samt én suppleant. Det ene af disse medlemmer må ikke samtidigt sidde i storkredsbestyrelsen.”

Og dermed udgår §14, stk 2 og stk 5. Desuden skal paragraffer med fast dagsorden for årsmødet ændres, så valg til politisk forum ikke længere indgår i den dagsorden.

Nogle storkredse har planer om valg til politisk forum på storkredsårsmødet i efteråret i år. Der bør laves en midlertidig paragraf, så de ikke behøver at vælge der, men kan forlænge de kandidater de har frem til marts - eller de kan vælge til efteråret og så lade disse sidde frem til marts 2019. Jeg ved ikke hvad der er vedtægtsmæssigt muligt.

Note: der er et anden ændring forslag, der er spiller ind i denne, nemlig den der stiller krav om at det ene storkreds valgte POFO medlem skal sidde i storkredsbestyrelsen, disse to forslag skal selvfølgelig spille sammen.

Fordele
ÅU bliver en integrer del af vores produktudviklingen.
Hoved prioritere sine kræfter og lader de enkelte medlemmer have fokus forskellige steder i organisationen.

Ulemper
POFO bliver lidt mindre