Vedtægtsændring Navne- og formålsændring for Konfliktmæglingsrådet

Navne- og formålsændring for Konfliktmæglingsrådet
Begrundelse
Der har været en opleves af at konfliktmælingsrådet, kun forholder sig til konflikter, og dermed er de i flere sager først blevet involveret, på det tidspunkt hvor samarbejdet er løbet helt af sporet. Derfor er det overvejes det om det kunne være relevant at ændre navnet til Dialog-rådets for dermed indikere at rådet kan involveres tidligere og tage en aktive rolle i at forbygge konflikter i organisationen.

Helt nyt sæt vedtægter, der antager at ovenstående selvsupplering vedtages

§ 17 Dialog-rådet
Stk 1 Dialog-rådets opgave er at arbejde for en god dialogkvalitet i blandt aktive i Alternativet og dermed forebygge konflikteskalering. Dialog-rådet skal også arbejde for en forståelse af konflikter som en konstruktiv kraft til udvikling. Dialog-rådet skal endvidere kunne mægle i konflikter.
Stk. 2 Storkredsenes opstillingsmøder vælger hver én person til Dialog-rådets på opstillingsmødet i marts. Personen behøver ikke være medlem af Alternativet. Den valgte indtræder direkte i Dialog-rådets. Såfremt en storkredsforening efter opstillingsmøderne i marts står uden medlem af Dialog-rådets, kan rådet frit indsupplere et medlem, der overtager en ledig plads i Rådet for det næste år eller ind til storkredsforeningen har valgt et nyt medlem.
Stk. 3 Dialogrådet kan anvende mæglere, der ikke sidder i rådet.

Fordel
At dette gør at rådet inddrages tidligt i uenigheder

Ulemper
At det skaber forvirring omkring hvad rådets opgave er

Dette er et forslag som er udarbejdet i et udvalg under Hovedbestyrelsen og som frem til den 3. april er til diskussion og kvalificering i hovedbestyrelsen. 4. april bliver forslaget og kommentarer, endeligt færdig behandlet og godkendt af hovedbestyrelsen, hvorefter de indgår i den samlede indstilling fra hovedbestyrelsen til Landsmødet.

Formålet med at de ligger på dialog er at alle har mulighed for at komme med kommentarer og kvalificere dette, ud over input til teksten, vil vi også meget gerne høre jeres bud på hvilke fordele og ulemer i ser for det enkelte forslag.