Vedtægtsændring for bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med KV

Kære lokalforening.

Vi i Holbæk har et problem som vi mener vi ikke er de eneste der har.

På trods af at vi er 80 medlemmer er kun ganske få aktive, ikke nok med det er flere af dem ikke interesserede i at indgå i en bestyrelse eller opstille til KV17.

Det betyder at det er 3 personer fra bestyrelsen der aspirerer til byråd og uheldigvis er det Forperson, Næstforperson og Kasserer, ret uheldigt med de vedtægter vi har i dag.

Af den grund søgte vi Hovedbestyrelsen om dispensation, noget vi egentlig troede bare var en formsag, men nej det var det ikke. Vi fik en kort besked, vi kunne ikke få dispensation på grund af hensynet til Alternativet og så mange andre grunde??

Da vi i bestyrelsen bad om at få det på skrift, blev det endnu morsommere. Vi fik den besked at Hovedbestyrelsen slet ikke kunne tage stilling til det??

Men vi fik dog nogle idéer til at få det til at lykkes at bevare den lokale bestyrelse, vi skulle bare vente med at opstille til september og så håbe på at der var andre der kunne tænke sig at opstille.

På foranledning af ovenstående, sendte vi et ændringsforslag til Vedtægtsudvalget, som lige var blevet nedsat. Vores forslag, som vi meget håber, kan finde opbakning hos andre bestyrelser, så vi ved næste Årsmøde kan få det taget til beslutning.

§10,stk.5

Stk. 5 Kandidater til og medlemmer af Kommunalbestyrelsen, Regionsråd eller Europaparlamentet kan vælges til og være medlemmer af bestyrelsen.
I det kalenderår, hvor der er valg til det pågældende politiske forum, må kandidaterne ikke være forperson, næstforperson eller kasserer.
Folkevalgte til kommunalbestyrelsen, Regionsråd eller Europaparlamentet kan ikke bestride poster som forperson, næstforperson eller kasserer.

Det stk. vil vi meget gerne have tilrettet så det tilgodeser de små lokalforeninger der har et begrænset antal aktive medlemmer.

Vi vil gerne have det til at lyde således:

I det kalenderår hvor der er valg til pågældende politiske forum, træder de medlemmer der bestrider poster som forperson, næstforperson samt kasserer ned fra deres poster på det tidspunkt hvor listerne formeldt indleveres til valgbestyrelsen i den kommune man opstiller.

Jeg ville gå så langt som at det først skete når man var valgt. Så vi ikke mister et godt ledende medlem af bestyrelsen.

Vi ser det som en nødvendighed for overhovedet at have en bestyrelse i lokalkredsen i opstartfasen.

Der er kommet bemærkninger om at vi så slet ikke var klar til at opstille til valg og at dem der havde poster i bestyrelsen ville blive forfordelt af vælgerne, det mener jeg ikke er relevante bemærkninger. Samtidig har nogen udtrykt bekymring om titlerne eventuelt ville blive en fribillet til en byrådspost, men det er der ingen grund til at tro.

Vi håber der er andre lokalforeninger der sammen med os vil gøre en indsats for at vi bliver så mange som muligt i de respektive byråd og samtidig bevarer vores bestyrelser. Når vi først er valgt, tror jeg vi får flere aktive medlemmer.

Lad os sammen få ændret de vedtægter, hovedbestyrelsen er klar over problemet.

Jeg ved fra den afgåede tovholder for vedtægtsudvalget, at man ville i gang med at se på paragraffer der var i modsætning til hinanden og dem der kunne være en hindring.

Bedste grønne hilsner

Alternativet Holbæk

Chris W.
Næstforperson
Aspirant til Byråd
Medlem af Kandidatudvalg i Storkreds Sjælland

4 Synes om

Nu spørger jeg måske dumt. Men hvad ligger der egentlig bag som argument for den nuværende vedtægt?
Er det måske muligt at lave en internetbaseret urafstemning blandt medlemmerne, hvor vi ændrer vedtægterne så det bliver muligt at ansøge hb/storkredsen om dispensation fra denne vedtægt, såfremt der ikke er muligt at opstille kandidater der ikke er i bestyrelsen?
På denne måde bevarer vi vedtægten og de argumenter der ligger til grund for denne og samtidig forhindrer vi at den bliver en hæmsko?
Hvis det er muligt at lave denne afstemning gør vi det muligt at man hurtigt kan komme i gang med at føre sin valgkamp så man ikke skal vente til Sommer før den kan starte.
Det negative ved denne metode (det skal jo også med) er at man ikke får alle info for/imod personligt som til årsmødet, men at det bliver på skrift/internet. Men jeg mener at det positive klart opvejer det negative, da der tydeligvis er behov for denne ændring så at vi har mulighed for at stå stærkt i lokaldemokratiet.

Mvh
Tobias
Næstforperson svendborg

Fint forslag for små foreninger med få aktive.
Samtidig er det et godt princip at have så få kasketter på som muligt.
Hvordan kan man lave vedtægterne, så man kun sidder flere steder af bitter nød og på grund af mangel på frivillige?
Eller skal vi så sige, at det byråd, så må klare sig uden Alternativet?

Lige nu synes jeg der skal være mulighed for dispensation og så ellers beholde vedtægterne som de er. Jo færre vedtægtsændringer jo bedre.
Men dette problem er så udbredt lige nu, at der bør laves en praktisk løsning.

1 Synes om

Tak for et godt indlæg.

For det første vil jeg påpege, at posterne som forperson, næstforperson og kasserer har meget få reelle særstillinger ift vedtægterne. Dermed er der god mulighed for at man formelt omfordeler posterne, uden at omfordele arbejdsområderne. Dette ville kunne ses som værende imod vedtægternes ånd - men der står intet om, at disse tillidshverv har tilknyttet særlige arbejdsopgaver. “Kasserer” må dog nok antages at have visse underforståede medfølgende opgaver.

(af ovenstående grund mener jeg også at vedtægternes skelnen mellem FP, NFP og menige bestyrelsesmedlemmer er mærkværdig)

Dernæst til følgende:

Jeg er enig i at HB ikke kan meddele jer dispensation fra jeres vedtægter. Det jeg mener de kan gøre, er at tillade jer at lade jeres vedtægter afvige fra minimumsvedtægterne. Jeg ved ikke hvilken af delene I har bedt om.

Mit forslag (til HB) ville være at de generelt tillod følgende tilføjelse til Lokalforeningers vedtægter (som $10 stk 5½):

“En generalforsamling kan dispensere fra stk 5, såfremt der ellers ikke er kandidater nok til at udfylde bestyrelsen. eller hvis en valgt bestyrelse ikke ser det muligt at gennemføre en konstituering.”

Derudover synes jeg at et lyder fornuftigt at begrænse perioden for “berufsverbot” til tiden fra indlevering af kandidatlister til afslutning af en evt konstituering.

Til slut en lille foreningsjuridisk finte:

Så længe der ikke er nogen af foreningens medlemmer der klager, kan en forening behandle sine vedtægter stort set som den vil. Desværre vil der ofte være nogle krakilere, der insisterer på at vedtægterne skal overholdes, selvom alle synes at de er uhensigtsmæssige …

1 Synes om

Tak for dit indlæg.

Da det område i vedtægterne er en skal paragraf, altså en lands, er det den vedtægt der er søgt om. Lokalt skal den jo følges.
Jeg mener stadig landsvedtægterne skal ændres, det er også det jeg læser ud af de mail jeg har modtaget fra andre lokalkredse med samme problem.

Dvs I har søgt HB om lov til at ÆNDRE jeres egne vedtægter, og ikke om lov til at DISPENSERE fra dem?

Nej vi søgte dispensation for gældende landsvedtægter.

Ah, jeg havde overset at bestemmelsen findes i begge sæt vedtægter.

Jeg blevet meget inspireret at nogle tanker @Thor har gjort i Århus. Det er jo et generelt problem, at det er svært at rekruttere til bestyrelser – måske fordi det ofte er uspecifikt hvad arbejdsopgaven egentlig er.
Derfor har de opdelt bestyrelsen opgaver i fx: afholde årsmøde, afholde kandidatvalgsmøde, koordinere aktiviteter i bevægelsen, kommunikere internt og ekstern.
Ideen er, at hver af disse poster, men defineret arbejdsbeskrivelse, vælges af årsmødet. Dermed bliver det ikke uoverskueligt, at stille op til bestyrelsen.

Jeg tror det er en bedre vej – som måske slet ikke kræver vedtægtsændring.

Hej Holbæk og alle i andre lokaleforeninger der har reageret på dette her indlæg på mail og her på Dialog,

I bestyrelsen i Køge har vi drøftet indlæget og vil gerne bakke op om at der her er tale om en helt reel problemstilling. Vi har ikke valgt kandidater endnu men vi ender måske også med at løbe ind i udfordringer. Vores løsningsforeslag er umiddelbart en midlertidig dispensationordning til dem der har det reele problem.

Mvh bestyrelsen i Køge v.
Lokalforperson Cecilie

Kære Cecilie…

Tak for dit indlæg.

Nu har vi jo været igennem det med dispensation, det lod sig ikke gøre.

Derimod skulle en vedtægtsændring næsten være sikker, når vi skal til
Årsmøde.

Det er også grunden til at vi har valgt ikke at melde ud hvem der er
kandidater, men kun oplyst at vi hat 3 aspiranter.

Gode grønne hilsner

Chris.