Vedtægtsændring § 14 Eksklusion af medlemmer

Hej Ivan

Det er muligt at du har ret i at det er praksis, men det er ikke det jeg entydigt læser hos advokaten. Længere nede i artiklen skriver han uden forbehold, at man har ret til forelæggelse for foreningens højeste myndighed.

Det er værd at bemærke, at der kan være forskel på hvad man har ret til, og hvad man har mulighed for at få uden at gå rettens vej. Jeg kender folk, der har opgivet foreningsretligt solide sager (ikke eksklusion) fordi de ikke ønskede at føre retssag mod deres egen forening.

ja men det ikke på at jeg ikke har kunne finden en dom der ophæver en eks. men den begrundelse som advokaten skriver(der med ikke sagt at den ikke findes, jeg kan bare ikke finden den :slight_smile: ), og lig mærke til at han faktisk skriver at “selv om det ikke er nævnt i vedtægterne” ( frit efter hukommelsen) her er kode ordet “ikke”, han skriver ikke noget om hvad domstolen dømmer hvis der specifik stå noget andet…

Meeen efter det åben møde i Vedtægts gruppe i går, tro jeg vi kunne mærke et kraftig ønske om at dette skulle være muligt, måske en model med at man kan anke til lovråd som så kommer med en udtagelse og først der efter kan få det prøvet på landsmøde? det ville måske være det mest optimale?

så måske det mere bliver akademisk? :slight_smile:

Hej Nis

Grunden til at jeg har været i kontakt med folk, der er blevet ekskluderet, skyldes min egen historie.
Her et kort resume: Jeg var anklaget for “antidemokratisk virksomhed”, fordi jeg jf. et rygte var i en mystisk trotskistisk organisation, hvilken bedrev “Aktiv entrisme”.
Derudover bestod mine forbrydelser i at have oprettet en afdelingsfacebookside (hvorefter det med tilbagevirkende kraft blev besluttet vi aldrig skulle have en sådan) Jeg var kommunalbestyrelseskandidat efter beslutning på medlemsmøde osv.
Da jeg oplevede (og senere har fået bekræftet, fra flere der deltog i behandlingen af sagen) at processen var afgjort på forhånd - og at den mægling jeg blev tilbudt var “at tilstå” og forlade partiet, satte jeg mig for at se på, hvordan vi sikrer en “retfærdig rettergang”, når det kommer til eksklusioner. Sammen med folk der har førstehåndserfaringer udviklede jeg nogle teorier omkring dette, men de bygger (så godt som) alle oven på Anders Sandøe Ørsted (H.C. Ørsteds bror, der var retsfilosof - og grundlagde meget af tankegangen for det danske retssystem).
Mit udgangspunkt er at eksklusioner kan være muligt, og skal være det, men der skal en ‘retfærdig’ proces til - og der skal sikres bedst mulige vilkår for mæglingen først; dette mener jeg modellen sikrer.

Til dine punkter:

Når jeg skriver indstiller, tænkes der en repræsentant for den storkredsforening der indstiller (vedtægterne siger at en storkredsforening indstiller med 2/3 - altså bør det være foreningen, ikke bestyrelsen der træffer den afgørelse, ved mindre man omformulerer dette i vedtægterne.) Jeg forstår din anke omkring dét, når der er tale om flere personer… Har du nogle bud? Det vigtige handler om at alle skal kunne høres, men samtidig ikke ændre eksklusioner til offentlige skueprocesser, og dermed gøre dem mere ubehagelige, end nødvendigt. (Eller få en møgsag i medierne).

Anbefalingen ryger direkte til HB, og ja de kan i princippet sidde den overhørig, men der bør ikke kunne rejses habilitets spørgsmål omkring de medlemmer der sidder og behandler den, hvilket vil medføre at de ofte vælger at følge facilitators anbefaling.

Jeg ser en eksklusion som så alvorlig en proces, at en eksklusion (stærkt inspireret af Sandøe), bør foretages på samme måde som et pavevalg, eller en domsmandsvotering. - Derfor bør der være fire møder, uden bagkant for deres afslutning, men hårdknuder kan ikke undgås, derfor et HB medlem som forhandler/mægler undervejs.

Mæglingen kan på et hvilket som helst trin afbrydes - såfremt der blandt parterne er enighed om dette.

Suspension eller mundkurv virker som en god idé, men den bør være midlertidig - og tidsbegrænset. Jeg ved dog ikke helt hvordan en sådan skal sættes op.

Endelig: Punkt 0, var egentlig tænkt på samme måde som det fungerer i øvrige partier med “Kammeratlige samtaler”, og derefter et skriftligt varsel, med tilbud om mægling - hvilket hvis processen og rammerne for dette er trygge, næsten alle vil tage imod.

Hejsa
Lige nu ser Vedtægtsudvalget på en formulering i et udkast (efter medlemsmødet i torsdags) der lyder som nedenforstående. Det vil jeg gerne høre dine kommentarer til.

§ 13 1 Eksklusion Såfremt et medlem vedvarende modarbejder Alternativet kan den pågældende ekskluderes. Initiativpligten og -retten til en eksklusionssag ligger hos den bestyrelse, der er ansvarlig for det organisatoriske niveau, konflikten ligger på.
2 En eksklusionsproces består af tre tempi. Forvarsel: Først modtager medlemmet et skriftlig eksklusionsforvarsel fra den bestyrelse, der starter sagen. Medieringsfase: inden for to uger følges forvarslet op med et medieringsforsøg med Medieringsrådet. Under medieringen er medlemmet suspenderet fra sine tillidsposter og kan ikke udtale sig på vegne af Alternativet. Beslutningsfase: senest en uge efter Medieringsrådet skriftligt har orienteret bestyrelsen og medlemmet om at medieringsfasen er afsluttet, skal den initierende bestyrelse skriftligt meddele medlemmet, hvorvidt eksklusionsforvarslet trækkes tilbage eller opretholdes. Eksklusionsforvarslet kan kun opretholdes med mindst 2/3 flertal.
3 Hovedbestyrelsen træffer snarest muligt beslutning om hvorvidt medlemmet skal ekskluderes. Hovedbestyrelsen er forpligtet til at høre medlemmet på et personligt møde. Medlemmet har ret til ledsagelse af en bisidder.
4 Hvis et medlem ekskluderes skal det inden for to arbejdsdage modtage en skriftlig begrundelse.
5 En beslutning om, at et medlem skal ekskluderes, kan inden for 4 uger efter meddelelsen herom ankes af medlemmet til Lovudvalget.
§ 14 1 Lovudvalg Landsmødet nedsætter et Lovudvalg på baggrund af ansøgninger. Lovudvalget består af 3 personer med stor indsigt i vedtægtsarbejde.
2 Lovudvalget har den øverste fortolkningsret af samtlige vedtægter i Alternativet. Såfremt der opstår uenighed om fortolkning af vedtægterne for alle foreninger i Alternativet kan sagen indbringes for rådet. Lovudvalgets afgørelse er endelig og kan kun ændres gennem en vedtægtsændring af de pågældende vedtægter.
3 Lovudvalget er ankeforum for eksklusionssager og kan omstøde en eksklusion. Lovudvalget skal træffe endelig afgørelse i sagen inden for 2 måneder efter sagen er indbragt. Personer, der har været involveret i en konkret sag som mæglere er inhabile i forhold til behandlingen af en eventuel anke af samme sag.

1 Synes om

Denne proces er jo oplagt at give til det Medieringsråd, vi forventer bliver nedsat på Landsmødet - så kan de lade sig inspirere af jeres tanker.

2 Synes om

Det lyder som en meget snæver tidsramme, jeg er i tvivl om der skal være en frist, og i så fald på mindre end én uge.
Derudover så ville jeg ikke bruge formuleringen “modtage” men tilsendes - mest for ellers bliver det endnu en påstand mod påstands sag. Det ser ellers virkelig godt ud!
Det er nok det flotteste og største skridt i retning mod en retfærdig proces i eksklusionsprocesser, der er blevet udtænkt i mange år. Stor ros herfra!

Tak for dine konkrete kommentarer. Enig i det med “modtage”. Jeg synes også det må være mest fair at medlemmet straks må få skriftlig besked. Og begrundelsen må jo være klokkeklar, hvis HB har taget stilling, for så må de jo vide på hvilket grundlag. Så jeg forstår ikke hvorfor du tænker fristen skal være længere?

Og så naturligvis også tak for din ros :heart_eyes: jeg har straks gjort de andre i udvalget opmærksom på den, for det er dejligt med et skulderklap når vi arbejder så hårdt for sagen :sweat_smile: tak :laughing:

Det var mest af praktiske hensyn, jeg tænkte at to dage virkede som meget kort tid, men jeg havde ikke taget den betragtning om at HB havde set aftalt en ordlyd, hvilket bør kunne sikre en snabb proces, med i beregningerne.

Så kan følgende med fordel indføres, som en § 13 stk. 3, pkt. 2

Hovedbestyrelsen skal aftale ordlyden for eksklusionsbrevet på selve mødet, hvor eksklusionen finder sted.

Ellers bliver det lovudvalget, der får til opgave, allerede på første møde, at skulle fortolke dette, (skriftligt) for at sikre en ensartet proces fremover.

Det er i min optik meget vigtigt, at alle ved hvad de skal gøre, når situationen optræder, hvor det bliver nødvendigt at gøre brug af § 13. For at der ikke kan være tvivl omkring formalia, og for at undgå at sager falder på baggrund af uklarhed i vedtægterne.
Dette kan man dog argumentere imod, da det vil være endnu en regel, som kan komme eksklusionsindstillede til fordel, hvis det ikke er muligt for HB at skrive brevet før dagen efter.

Dog er en virkelig klar procedure, med til at sikre den retfærdige, ensartede proces hver gang

(Jeg beklager mine lange input, og min dårlige kommasætning - men jeg er god stereotyp Jura-Nørd. :smile: )

Naturligvis - I gør et FLOT stykke arbejde, ud fra hvad jeg har set so far. :smiley:

1 Synes om

Er idéen med en advarsel ikke lidt omsonst hvis ikke det er adfærden EFTER modtagelsen af advarslen der skal ligge til grund for eksklusionen, undtagen i særlig grelle tilfælde.

Og skal der hvis der er tale om tillidsvalgte ikke først og fremmest være tale om at de træder tilbage fra deres tillidshverv?

Hvorfor er det vigtigt at vide hvem der har stemt for og imod Mads?

Fordi det er vigtigt at hvide hvordan en repræsentant stemmer, så man kan overveje om man vil vælge en anden næste gang der er valg. Lige som i folketinget der er alle afstemninger også helt åbne.