Vedtægter - Københavns Storkreds

Årsmøde - Københavns Storkreds

Den 3. oktober 2015 finder Københavns Storkreds årsmøde sted. I den sammenhæng skal vi bl.a. kigge på vedtægter og denne tråd har til formål at gøre relevante medlemmer opmærksomme på dette.

Link til vedtægter:

Som det fremgår af §10 stk. 4 og stk. 5 skal forslag fremsendes mindst 4 uger før årsmødet, stillet af minimum 3 medlemmer, dvs. den 5. september 2015.

Forslag fremsendes til storkreds.kbh@alternativet.dk

Vi havde en workshop i torsdags og jeg vil derfor nævne blot nogen af de ting vi snakkede om vedrørende vedtægter. Andre skal være velkomne til at tage disse emner op.

Kønskvoter
Der er en tastefejl i §7 stk. 12
“Storkredsbestyrelsen skal
sammensættes, så den har en ligelig fordeling
mellem mænd og kvinder, dvs. enten to
mænd og tre kvinder eller tre kvinde og to
mænd.

Vi havde en længere diskussion vedrørende kønskvoter. Der var ikke enighed om udformningen af denne del. Ved årsmødet for Alternativet og valg til hovedbestyrelse, der vakte det hos nogen folk undren at så mange kvinder blev valgt pga. krav indskrevet i vedtægterne. Det som de fremmødte til workshoppen kunne blive enige om var, at hvad end kønskvotering er en god idé eller ej, der er det afgørende at vi bliver bedre til at formidle forholdene omkring valg til bestyrelsen.

Bopæl og tillidsposter
Det blev rejst som emne hvorvidt det skulle være muligt at have folk udenfor Københavns Storkreds skal kunne have tillidsposter i Københavns Storkreds. Som det er nu, der er dette ikke muligt ifølge §10 stk. 2. Det kunne være et interessant emne at tage op, men de fremmødte har som udgangspunkt ikke planer om at fremsætte et forslag, der vedrører dette.

Åbenhed/Ombudsmandsråd
Ombudsmand er en beskyttet titel, men kært barn kan have mange navne. Der blev diskuteret om der bør indføres en instans som medlemmerne kan henvende sig til hvis der opstår problemer med styringen af bestyrelsen og andre aspekter af Alternativet. Det kunne også være en instans, der vejleder andre i at komme godt igang med deres projekter indenfor Alternativet.

Kommuneforeninger
I den kommende fremtid skal vi opstille kandidater til regionsråd og kommunalvalg. En af arbejdsgrupperne foreslog at vi bør slette §6 stk. 2 og istedet lave et afsnit om 4 kommuneforeninger. Der vil blive fremsendt et forslag til ændring af dette.
Der er formentligt også et behov for at præcisere hvilken betydning og relevans bydelsgrupper har under Alternativet.

Bestyrelsens størrelse og valgmetode
Der var generel enighed om, at der bør være flere i bestyrelsen. Der er brug for flere krafter og konkretisering af opgaver.

Det blev også fremhævet af direkte valg til formand/-kvinde udgører et potentiel demokratisk problem, da den siddende formand/-kvinde vinder hvis ingen ønsker at stille sig op imod denne person.
De fremmødte var overvejende enige om at medlemmer ikke bør have dobbeltmandat/flere tillidsposter.

Regnskab
Af praktiske årsager, der giver det mening af lægge årsmødet i foråret/april pga. regnskab.

2 Synes om