Vedtægter gældende fra jan 2019

Konverteret fra originalen, som er en pdf med underskrifter:

Vedtægter for Alternativet — Lokalforening Roskilde

Gældende fra 30. Januar 2019

minimumsvedtægter for kommuneforeninger i

Alternativet, sidst revideret på Landsmødet d. 5.-6. Maj 2018 samt vedtagne

vedtægtsændringer på kommuneforeningens årsmøde den 30. Januar 2019.

i

Revideret med udgangspunkt i

Kapitel 1

Indledning

§ 1 Navn og område

Foreningens navn er Alternativet— Lokalforening Roskilde,

herefter omtalt som

Stk. 1

Kommuneforeningen.

Stk. 2

§ 2 Manifest

Kommuneforeningen omfatter hele Roskilde Kommune.

Der er altid et alternativ!

Alternativet er en politisk idé om personlig frihed, social værdighed og levende, bæredygtige

fællesskaber. Et håb. En drøm. En længsel efter mening, betydning og medmenneskelige

relationer.

Alternativet er et svar på det, der sker i verden i dag. Rundt om os. Med os. Alternativet er et

opråb mod den kynisme, mangel på gavmildhed og hakken nedad, som trives i vores samfund.

Alternativet er et positivt modspil, En lyst til at komme med reelle og seriøse svar på den miljø- og

ressourcekrise, kloden står midt i. En krise som for hver dag forværrer vores egne såvel som vores

børn og børnebørns muligheder for et godt, rigt og meningsfuldt liv.

Alternativet er nysgerrighed efter at udvikle vores lokalsamfund, byer og nationer. Vi vil selv tage

vare på økonomien og de demokratiske beslutninger. På vores arbejdspladser og i de

lokalområder, hvor vores liv leves. Uden at miste det globale udsyn og ansvaret for at finde fælles

løsninger sammen med vores naboer. Også dem, der bor på den anden side af kloden.

Alternativet er et samarbejde. Vi ved, at private virksomheder alene ikke kan løse problemerne.

Det kan offentlige institutioner heller ikke. Og det kan NGO-bevægelserne heller ikke. Derfor skal viDerfor opfinde helt nye koblinger og samarbejdsmodeller, hvor vi bruger det bedste fra det privates, det offentlige og NGO’erne.

Alternativet er åbenhed efter at afprøve nye idéer og skabe løsninger, der virker. Alternativet er

også tænksomhed. Efter at forstå komplekse sammenhænge og modstå fristelsen i forsimplede

argumenter og behagelige illusioner.

Alternativet er mod til at se problemerne lige i øjnene. Men også mod på den fremtid, vi skal være

fælles om. Alternativet er også humor. Uden humor ingen kreativitet. Uden kreativitet ingen gode

idéer. Uden gode idéer ingen skaberkraft. Uden skaberkraft intet resultat.

Alternativet er allerede virkelighed. Rundt om på kloden bliver der lige nu skabt helt nye

institutionstyper, virksomhedsformer og sociale netværk. Om det er i København,

Seoul, Durban

eller Rio. Enkeltvis synes de måske ikke af så meget, men tilsammen er der tale om en livskraftig

global forandringsbølge.

Alternativet er for dig som kan mærke, at noget er sat i bevægelse. Som fornemmer, at noget nyt

er ved at afløse det gamle. En anden måde at se demokrati, vækst, arbejdsliv, ansvar og livskvalitet

§3 Organisationskultur

på. Det er alternativet.

Alt arbejde i Alternativet skal foregå i overensstemmelse med Alternativets værdier: Empati, Mod,

Stk. 1

Gennemsigtighed, Ydmyghed, Humor, Generøsitet.

Alternativet skal altid tilstræbe at leve op til 6 debatdogmer:

 1. Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper.

 2. Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske

modstandere der, hvor de er.

 1. Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter.

 2. Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme,

hvis vi har taget fejl.

Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer

med.

Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske

Stk. 2

Stk. 3

visioner kan nås.

Når der opstår en konflikt, forsøges den løst i mindelighed i den forening, hvori den udspiller sig.

Dialogrådet kan efter skøn inddrages.

3

Stk. 1

Alternativet ønsker i alle sine fora og hvor partiet er repræsenteret, den bredest mulige

sammensætning af medlemmer og kandidater. Der skal tilstræbes en spredning inden for

§ 4 Mangfoldighed

Kapitel 2

Kommuneforeningen

eksempelvis geografi, etnicitet, køn, livserfaring, alder og faglighed.

Stk. 1

§ 5 Kommuneforeningens formål

§6 Kommuneforeningens opgaver

Kommuneforeningens formål er at arbejde hen imod Alternativets formål

Kommuneforeningen har det primære ansvar for aktiviteter i bevægelses- og partiregi, i det

geografiske område lokalforeningen dækker. Dette omfatter aktivisme, projekter og opstilling af

Stk. 1

§7 Medlemmer i Kommuneforeningen

kandidater til kommunalvalg og indstilling af kandidater til folketingsvalg.

Medlemmer i Kommuneforeningen er alle de medlemmer af Alternativet, der har bopæl i

Stk. 1

Kommuneforeningens område.

Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent. Stemmeret for ny-indmeldte opnås 14 dage

Stk. 2

efter kontingentbetaling.

Såfremt et medlem vedvarende modarbejder Alternativet kan den pågældende ekskluderes.

Stk. 3

§ 8 Kommuneforeningens ordinære årsmøde

Eksklusionsreglerne følger landsorganisationens.

4

Stk. 1

Kommuneforeningens øverste myndighed er årsmødet, som indkaldes med mindst seks ugers

Stk. 2

varsel.

Alle medlemmer kan deltage på årsmødet. Alle fysisk og eventuelt digitalt fremmødte medlemmer

har stemmeret, jf. § 7, stk. 2 samt § 15, stk. 7.

Dagsorden for årsmødet skal som minimum indeholde

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere og referent(er)

 3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen

 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Behandling af forslag fra medlemmerne

 1. Valg til bestyrelsen

 2. Valg af revisor (er)

Stk. 3

 1. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest fire uger før

Stk. 4

Stk. 5

mødets afholdelse.

Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest

tre uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag

Såfremt antallet af medlemmer, der har meddelt deres kandidatur, er mindre end antallet af

poster, der ønskes besat, bortfalder ovenstående krav, således at kandidatur kan meddeles på

Stk. 5a

årsmødet.

Alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag udsendes til medlemmerne senest to uger før

Stk. 6

§ 9 Kommuneforeningens ekstraordinære årsmøde

mødets afholdelse.

Ekstraordinært årsmøde indkaldes såfremt Kommuneforeningens bestyrelse eller 5 % af

Stk. 1

medlemmerne, dog mindst fem personer, begærer det.

5

Stk. 2

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinært årsmøde med angivelse af dagsorden senest en uge efter

at have modtaget gyldig begæring herom, eller senest en uge efter beslutningen er truffet i

bestyrelsen.

Det ekstraordinære årsmøde skal afholdes senest seks uger efter beslutningen er truffet eller

begæringen modtaget.

Indkaldelsen skal ske med mindst fire ugers varsel og materialet til dagsordenen fremsendes til

medlemmerne senest to uger inden mødet.

Bestyrelsen kan i tilfælde af folketingsvalg indkalde til ekstraordinært årsmøde den

§ 10 Kommuneforeningens bestyrelse

førstkommende fredag, lørdag eller søndag, dog minimum to dage efter valgets udskrivelse.

Kommuneforeningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3 og højst 7, deriblandt en

Stk. 1

forperson, næstforperson samt en kasserer. Lokalforeningsbestyrelsen vælges på årsmødet.

Stk. 2

Der skal om muligt vælges minimum to kvinder og to mænd (fem eller syv i bestyrelsen).

Efter stemmetal vælges om muligt mindst to og op til tre suppleanter i prioriteret rækkefølge,

Stk. 3

heraf skal om muligt vælges mindst &I mand og &I kvinde.

Stk. 4

Bestyrelsen konstituerer sig selv senest to uger efter valget og kan til enhver tid omkonstituere sig.

Kandidater til og medlemmer af kommunalbestyrelser, regionsråd eller Europaparlamentet kan

vælges til og være medlem af bestyrelsen. Hvis de omtalte bliver valgt til Kommunalbestyrelse,

regionsråd eller Europaparlamentet, og er for-person i bestyrelsen, skal vedkommende straks

Stk. 5

træde tilbage.

Folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer kan vælges til og være medlemmer af

bestyrelsen, men ikke bestride poster som forperson, næstforperson eller kasserer.

Et bestyrelsesmedlem, som er folketingskandidat, går automatisk på orlov fra bestyrelsen, hvis der

Stk. 6

udskrives valg.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen, hvoraf en skal være forperson eller

næstforperson, er tilstede fysisk eller digitalt eller skriftligt har tilkendegivet sin indstilling til det

specifikke punkt.

6

Stk. 7

Stk. 8

Bestyrelsen skal fastlægge en forretningsorden.

Bestyrelsen er ansvarlig for økonomien, udarbejder budget og fremlægger årsregnskabet for det

ordinære årsmøde. Bestyrelsens beretning skal indeholde overvejelser om dens budgetmæssige

Stk. 9

dispositioner.

Stk. 10

Bestyrelsen skal fastlægge en forretningsorden.

Stk. 11

Bestyrelsen kan give ansvar til arbejdsgrupper og udvalg.

Hvis et medlem trækker sig fra bestyrelsen tiltræder den højst rangerende suppleant [således at

Stk. 12

Stk. 13

bestemmelserne om kønskvotering er overholdt]. Bestyrelsen konstituerer derefter sig selv igen.

Hvis et medlem af bestyrelsen ikke kan deltage i bestyrelsesmøderne i mindst fire uger i træk,

indkaldes den højst rangerende suppleant [således at kønskvoteringen er overholdt].

§ 11 Bydelsforening

Stk.

Under Kommuneforeninger kan bydelsforeninger oprettes, som eksempelvis kan dække

1

opstillingskredse eller administrativt fastlagte bydelsgrænser.

Kommuneforeninger og Bydelsforeninger aftaler med enstemmighed, hvorledes opgaver, ansvar

og budget fordeles. Ved uenighed inddrages Hovedbestyrelsen eller Dialogrådet. Der udbetales

ikke midler fra landsorganisationen, hvis der ikke er en gældende aftale mellem

Stk. 2

Kapitel 3

Valg af kandidater

Kommuneforeningen og Bydelsforeningen.

7

§ 12 Tillidsvalgte

Personer, der er medlem af en bestyrelse eller kandidat til kommunalbestyrelsen eller Folketinget,

må ikke være medlem af andre politiske partier. Alle omtalte personer forventes at arbejde i et

Stk. 1

fællesskab til Alternativets bedste.

Kandidater til alle politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum tre måneder

Stk. 2

ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne.

Stk. 3

Kandidater til organisatoriske hverv er valgbare 14 dage efter kontingentet er indbetalt.

Stk. 4

Alle tillidsvalgte i Kommuneforeningen er valgt for &t år og kan genvælges.

Tillidsvalgte er valgt for en etårig periode. Valgperioden kan dog strækkes til op til 18 måneder,

Stk. 5

hvis dette besluttes af foreningens medlemmer i forbindelse med valget.

Medlemmer af Folketinget eller Europaparlamentet kan kun opstille til kommunal- og regionsvalg,

såfremt Hovedbestyrelsen giver dispensation hertil efter indstilling fra den pågældende

Stk. 6

kommuneforening, henholdsvis storkreds.

§ 13 Kommuneforeningens opstillingsmøde

Stk.

Kommuneforeningens bestyrelse indkalder til opstillingsmøder efter behov. Her vælges eller

1

Stk. la

genvælges kandidater til kommunalvalg, og kandidater til folketingsvalg kan eventuelt indstilles.

Kandidater der er valgt på opstillingsmøde er ikke på valg før januar 2018, med mindre andet er

meldt ud i forbindelse med opstillingsmødet.

Bestyrelsen kan indkalde til supplerende opstillingsmøde. Allerede valgte kandidaters

kandidaturer annulleres ikke, når der afholdes supplerende opstillingsmøde, med mindre mødet

Stk. 2

Stk. 3

Stk. 3

er indkaldt med det formål, at stemme om en specifik allerede valgt kandidat.

8

Opstillingsmødet skal indkaldes med mindst seks ugers frist. Opstillingsgrundlag for kandidater

skal være afleveret til bestyrelsen [eller et eventuelt Kandidatudvalg] tre uger forud for

opstillingsmødet, og sendes videre til medlemmerne senest to uger før mødet.

Alternativet opstiller kandidater til alle valg sideordnet. Kommuneforeninger kan vælge at afvige

Stk. 4

§ 14 Indstilling af kandidater til Folketinget

fra dette princip og vælge listeopstilling i stedet.

På et opstillingsmøde kan Kommuneforeningen indstille kandidater til Storkredsforeningens

opstillingsmøde. At indstille en kandidat fra opstillingsmøde i Kommuneforeningen betyder, at de

Stk. 1

får Kommuneforeningens anbefaling.

Stk. 2

Kommuneforeningen kan ikke på egen hånd opstille kandidater til folketingsvalget.

Kommuneforeningen vælger/udpeger en repræsentant til Kandidatudvalget i Storkredsen.

Kandidatudvalget koordinerer kandidat- og opstillingsprocesserne i hele storkredsen med hensyn

Stk. 3

til folketingsvalg.

En lokalt indstillet kandidat, som senere opstilles af Storkredsforeningen, er samtidig kandidat for

Stk. 4

§ 15 Afstemninger og valg

hele Storkredsforeningen.

Ved valg af personer til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal afstemningen

Stk. 1

foregå skriftligt og/eller digitalt. Konstituering i en valgt forsamling betragtes ikke som et valg.

Ved alle valg til et bestemt antal kandidater kan hvert stemmeberettiget medlem højst stemme på

halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Hvis et ulige antal kandidater skal vælges,

rundes der op.

Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer, der afgives. Der kan kun afgives 6-1 stemme

Stk. 2

pr. kandidat.

I tilfælde af stemmelighed på det yderste mandat i et forum jf. stk. to, skal der trækkes lod mellem

de pågældende kandidater.

9

Stk. 3

Stk. 4

Til valg uden et bestemt antal kandidater, kan en kandidat anses for godkendt, såfremt denne har

modtaget tilslutning fra mere end 50 % af de afgivne stemmer, inklusiv blanke stemmer.

Der kan afgives stemmer på alle kandidater og der kan kun afgives &I stemme pr. kandidat.

Stk. 5

Folketingskandidater indstilles til valg på Storkredsens opstillingsmøde jf. stk. 4.

En anden afstemningsform kan vedtages med mindst 2/3 flertal på mødet. Forslaget skal være

Stk. 6

sendt ud 2 uger før mødet.

Digital afstemning kan anvendes, således at medlemmer, der ikke er fysisk tilstede, kan deltage i

valg eller afstemninger. Der kan også bruges digital stemmeafgivning blandt fysisk fremmødte.

Stemmer fra fysisk fremmødte og digitalt fremmødte opgøres særskilt.

Ved usikkerhed om et digitalt valg eller afstemning kan de digitale stemmer forkastes eller

Stk. 7

valget/afstemningen kan gå om.

Hvis man anvender digitale afstemninger ved års- eller opstillingsmøder i kommuneforeningen

Stk. 8

Kapitel 4 Økonomi

§ 16 Tegning og Økonomi og Data

skal den af Hovedbestyrelsen valgte leverandør anvendes.

Stk. 1

Kommuneforeningen tegnes af for-personen og kasseren

Regnskabet kan godkendes på et medlemsmøde. Mødet skal være varslet fire uger i før mødet

Stk. 2

afholdes, og regnskabet skal være udsendt til medlemmerne som bilag to uger før mødet.

Stk. 3

Bestyrelsen kan meddele yderligere prokura.

4

Regnskabet følger kalenderåret.

10

Stk.

Stk. 5

Regnskabet revideres af en revisor, der vælges på årsmødet. Revisor må ikke være medlem af

bestyrelsen og behøver ikke være medlem af Alternativet.

Ved økonomiske bidrag på 1.000 kroner eller mere offentliggøres bidragyderen og beløbet i

Stk. 6

regnskabet.

Bestyrelsen i lokalforeninger er ansvarlig for at leve op til Alternativets regler for beskyttelse og

Stk. 7

§ 17 Hæftelse

håndtering af persondata, herunder specifikt medlemmernes data

Kommuneforeningen hæfter alene med de midler, den har til rådighed. Foreningens medlemmer,

herunder bestyrelsen, hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og har ikke krav på

Stk. 1

Kapitel 5 Øvrige bestemmelser

§ 18 Vedtægter og revision af vedtægter

nogen del af foreningens midler.

Stk. 1

Kommuneforeningens vedtægter skal være i overensstemmelse med landsforeningens.

Ændringer i landsforeningens vedtægter eller i minimumsvedtægter for Lokalforeninger, der er

vedtaget på Landsmødet, gælder for Kommuneforeningen fra vedtagelsestidspunktet.

Kommuneforeningen er forpligtet til at indarbejde de relevante ændringer på sit førstkommende

Stk. 2

årsmøde efter Landsmødet.

Stk. 3

Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på et årsmøde med 2/3 flertal.

Øvrige ændringer i vedtægterne, der ikke er konsekvens af landsmødebeslutninger, træder i kraft

Stk. 4

når Hovedbestyrelsen har godkendt ændringerne.

11

Stk. 5

Christian Wfirtz Christensen

Lene Lindkvist Okholm

12

Hvis Hovedbestyrelsen ikke kan godkende vedtægtsændringer vedtaget på årsmødet i

Kommuneforeningen udløser det indkaldelse til ekstraordinært årsmøde inden for to uger efter

Hovedbestyrelsens meddelelse.

Kommuneforeningsbestyrelsen kan ved enstemmighed og efterfølgende godkendelse hos

Hovedbestyrelsen og Vedtægtsudvalget vedtage at fravige dele af minimumsvedtægterne i op til

otte måneder ad gangen. Ved årsmødet gælder dog til hver en tid de stående vedtægter. Forslag

om fritagelse skal indeholde forslag til alternativ praksis, og en evaluering af fritagelsesperioden

skal indleveres til Hovedbestyrelsen efterfølgende. Efter endt forsøgsperiode vendes tilbage til

Stk. 6

gældende vedtægter.

Bestyrelsen skal informere medlemmerne samtidig med at hovedbestyrelsen og vedtægtsudvalget

Stk. 6 a

§ 19 Opløsning

spørges.

Kommuneforeningen kan opløses såfremt det besluttes med 2/3 flertal på Kommuneforeningens

Stk. 1

årsmøde. Foreningen opløses automatisk såfremt landsforeningen opløses.

Ved opløsning overføres en eventuel formue til Alternativet, såfremt landsforeningen endnu

eksisterer. Ellers overføres midlerne til velgørende formål indenfor Alternativets formål.

Bekræftes af bestyrelsen, Roskilde den .-4

1(

Tirsa Breinhdt–(forperson)

Amalie Mettine Leinum

Sussie Thors/und Nøhr

Thorvald Poulus Kølle Hansen

(næstforperson og kasserer)