Vedtægter der måske også har noget i sig

Vore vedtægter for kommuneforeninger, Storkredsforeninger og landsvedtægter har regler for valg til Folketinget flere steder, og måske skal der kigges på alle detaljer … eller skal der?
Jeg lægger her op til debat om disse vedtægter:

Landsforeningen:
§5 Organisering

Stk. 3 Ved en hovedbestyrelsesbeslutning kan Alternativet indgå partnerskaber med
ligesindede organisationer, nationalt og internationalt

Stk. 4 Storkredsforeningerne arbejder med at understøtte aktiviteter og koordinering på
tværs af kommuneforeninger, samt med organisationsudvikling og implementering af
fælles initiativer i hele storkredsens område. Storkredsforeningerne har ansvaret for at
koordinere indsatsen i storkredsen forud for og i forbindelse med alle valg til
kommunalbestyrelser, regionsråd, Folketinget og Europaparlamentet.

§13 Tillidsvalgte

Stk. 6b Et medlem af Folketinget, som ikke er Politisk Leder, kan ikke opstilles eller
genopstilles på et opstillingsmøde, hvis man på opstillingstidspunktet har været medlem
af folketinget i 10 år eller mere (orlovsperioder indregnet).
Muligheden for at stille op til folketinget genvindes fem år efter, at man mistede retten til at
få sit folketingskandidatur genbekræftet.

Stk. 7 Tillidsvalgte er valgt for en et-årig periode. Valgperioden kan dog strækkes til op til
24 måneder, hvis dette besluttes af foreningens medlemmer i forbindelse med valget.
Hovedbestyrelsen er undtaget fra denne bestemmelse. For folketingskandidater og
europaparlamentskandidater kan valgperioden med Hovedbestyrelsens godkendelse
forlænges op til 24 måneder af storkredsbestyrelsen. I dette tilfælde gælder dette for alle
folketingskandidater og europaparlamentskandidater opstillet i storkredsen.

§14 Opstilling af kandidater

Stk. 13 Landsmødet vælger blandt storkredsenes valgte Europarlamentskandidater,
hvilken rækkefølge de opstilles i ved Europaparlamentsvalget. På den endelige nationale
liste skal kandidaterne på de to øverste pladser være af forskellige køn.

Storkredsenes minimumsvedtægter
§ 6 Storkredsforeningens opgaver
Stk. 1 Storkredsforeningerne arbejder med at understøtte aktiviteter og
koordinering på tværs af kommuneforeninger, samt med
organisationsudvikling og implementering af fælles initiativer i hele
storkredsens område.
Storkredsforeningerne har ansvaret for at koordinere indsatsen i
storkredsen forud for og i forbindelse med valg til kommunalbestyrelser,
regionsråd, Folketinget og Europaparlamentet.

§ 13 Storkredsforeningens opstillingsmøde
Stk. 1 På et årligt opstillingsmøde vælger eller genvælger storkredsforeningen
en delegeret til hovedbestyrelsen, Politisk Forum samt kandidater til
folketings-, regionsråds og eventuelt også Europaparlamentsvalget.
Der skal vælges en suppleant til storkredsens delegerede til
hovedbestyrelsen.
De delegerede vælges for to år.
Medlemmer fra Nordjyllands, Vestjyllands, Bornholms, Nordsjællands og
Københavns Omegns storkredse er på valg i lige år.
Medlemmer fra Østjyllands, Sydjyllands, Sjællands, Københavns og Fyns
storkredse er på valg i ulige år.
Delegerede kan højest vælges til to på hinanden følgende perioder.

§ 17 Opstilling af kandidater til Folketinget
Stk. 1 Storkredsens opstillingsmøde vælger eller genvælger de kandidater, der
opstilles for storkredsforeningen til folketingsvalget.

Argumentation for lidt mere debat om vore vedtægter:

Vedr. Landsforeningen: §5 Organisering Stk. 3
Lad mig indledningsvis give udtryk for at denne paragraf jo understøtter det vi har gang i med at give ligesindede en chance for adgang til Folketinget.
Det understøtter hele processen med disse vedtægtsforslag, men da vedtægterne er vores lov, så skal det hele hænge sammen, derfor fremlægger jeg her punkter, som måske kræver ekstra opmærksomhed.

Vedr. Landsforeningen: §5 Organisering Stk. 4
Vedtægtsændringerne lægger op til at andre ligesindede partier kan opstille de kandidater de finder fit til Folketinget. Der liger en godkendelse af det ligesindede parti, men ikke de enkelte kandidater. Det vil sige at risikoen for at storkredsenes indsats, når der er Folketingsvalg, øges for at de kommer til også at arbejde med kandidater fra ligesindede partier, som der måske i storkredsen ikke er 100% opbakning til personen.
Derfor bliver det interessant om storkredsen skal arbejde for denne kandidat, og om storkredsen kan forpligte kandidaten i det koordinerende arbejde.
Skal vi kunne forpligte valgkamps indsatserne for kandidaterne fra de ligesindede partier?
Hvis Ja, så bør det enten være en del af aftalegrundlaget i godkendelsen af et ligesindet parti, eller defineres her i vedtægterne.

Vedr. Landsforeningen: §13 Tillidsvalgte, Stk. 6b
Nu bliver enkelt kandidater ikke godkendt i forslaget til vedtægtsændringer det er det ligesindede parti, der godkendes til at være ligesindet.
Men bør der ikke være de samme rammer for enkelt personer fra et andet men ligesindet parti, som for vor egne kandidater … og hvis ja, efterlader vi os så ikke her et fremtidigt behov for at rette denne vedtægt, og bør det ikke gøres med det samme, istedet for at haste reglerne for ligesindede partier ind, og så aldrig får vedtægterne rettet, hvis det bliver en succes der benyttes fremadrettet.

Vedr. Landsforeningen: §13 Tillidsvalgte, Stk. 7
Jeg opfatter denne vedtægt som en mulighed for lang tid forud for et måske endda endnu ikke udskrevet Folketingsvalg, at kunne markedsføre vore Folketingskandidater.
Skal dette også være muligt fremadrettet for ligesindede partier? … og bør denne vedtægt ikke rettes til, for at beskrive regler for kandidater fra ligesindede partier?

Vedr. Landsforeningen: §14 Opstilling af kandidater, Stk. 13
I det fremlagte forslag til det ekstraordinære landsmøde, da beskrives det at kandidater fra det ligesindede parti skal stå nederst på opstillingslisterne. Men denne paragraf modsiger det??
Og man kunne jo også sige at den nederste del af opstillingslisten - den med kandidaterne fra et ligesindede parti - skal overholde de samme regler om mangfoldighed, som vore egne kandidater skal.

Storkredsenes minimumsvedtægter, § 6 Storkredsforeningens opgaver, Stk. 1
Igen skal Storkredsen kunne forpligte kandidater fra ligesindede partier i deres koordinerende ansvar? … hvis ja, så bør også denne vedtægt rettes.

Storkredsenes minimumsvedtægter, § 13 Storkredsforeningens opstillingsmøde, Stk. 1
Her står der at processen med at godkende kandidater til opstillingslisten ligger i regi af et opstillingsmøde i Storkredsen. Bør det ikke tilrettes, da der nu kan komme kandidater ind på listen via reglen om ligestillede partier, eller skal de enkelt kandidater fra de ligestillede partier igennem samme omgang, som vore egne kandidater skal?

Storkredsenes minimumsvedtægter, § 17 Opstilling af kandidater til Folketinget
samme som ovenfor.

Nu har jeg ikke taget lokalforeningerne med her, men generelt så mener jeg, at vore vedtægter skal hænge sammen, og arbejdet med at inkludere ligesindede partier på vore opstillingslister bør gøres ordentlig.
Jeg vil gerne rose ledelsen for at have været hurtige her op til et forventeligt snarligt Folketingsvalg … det er det vigtigste, men her har jeg så kommenteret på, hvad jeg mener vi lige skal snakke om udover denne lidt hurtige “flapsi-hapsi løsning”.