Vedtægtændringer

Hej

Der er kom en del vedtægtændringer på årsmødet. Disse havde også indvirkning på vores kommunale vedtægter. De grønne er de nye ændringer. Vedtægterne ser nu sådan ud:

Vedtægter for Alternativet – Lokalforeningen
Assens Kommune
Godkendt på generalforsamlingen d. 28.9.2016

§1 Navn og omfang
Stk.1. Navnet på foreningen er ”Alternativet - Lokalforeningen Assens Kommune”, herefter omtalt som ”foreningen”.

§2 Manifest
Stk.1. Der er altid et alternativ!
Alternativet er en politisk idé om personlig frihed, social værdighed og levende, bæredygtige fællesskaber. Et håb. En drøm. En længsel efter mening, betydning og medmenneskelige relationer.
Alternativet er et svar på det, der sker i verden i dag. Rundt om os. Med os.
Alternativet er et opråb mod den kynisme, mangel på gavmildhed og hakken nedad, som trives i vores samfund.
Alternativet er et positivt modspil, En lyst til at komme med reelle og seriøse svar på den miljø- og ressourcekrise, kloden står midt i. En krise som for hver dag forværrer vores egne såvel som vores børn og børnebørns muligheder for et godt, rigt og meningsfuldt liv.
Alternativet er nysgerrighed efter at udvikle vores lokalsamfund, byer og nationer. Vi vil selv tage vare på økonomien og de demokratiske beslutninger. På vores arbejdspladser og i de lokalområder, hvor vores liv leves. Uden at miste det globale udsyn og ansvaret for at finde fælles løsninger sammen med vores naboer. Også dem, der bor på den anden side af kloden.
Alternativet er et samarbejde. Vi ved, at private virksomheder alene ikke kan løse problemerne. Det kan offentlige institutioner heller ikke. Og det kan NGO-bevægelserne heller ikke. Derfor skal vi opfinde helt nye koblinger og samarbejdsmodeller, hvor vi bruger det bedste fra det private, det offentlige og NGO’erne.
Alternativet er åbenhed efter at afprøve nye idéer og skabe løsninger, der virker. Alternativet er også tænksomhed. Efter at forstå komplekse sammenhænge og modstå fristelsen i forsimplede argumenter og behagelige illusioner.
Alternativet er mod til at se problemerne lige i øjnene. Men også mod på den fremtid, vi skal være fælles om. Alternativet er også humor. Uden humor ingen kreativitet. Uden kreativitet ingen gode idéer. Uden gode idéer ingen skaberkraft. Uden skaberkraft intet resultat.
Alternativet er allerede virkelighed. Rundt om på kloden bliver der lige nu skabt helt nye institutionstyper, virksomhedsformer og sociale netværk. Om det er i København, Seoul, Durban eller Rio. Enkeltvis synes de måske ikke af så meget, men tilsammen er der tale om en livskraftig global forandringsbølge.
Alternativet er for dig som kan mærke, at noget er sat i bevægelse. Som fornemmer, at noget nyt er ved at afløse det gamle. En anden måde at se demokrati, vækst, arbejdsliv, ansvar og livskvalitet på. Det er alternativet.

§3 Formål for foreningen
Stk.1. Det er foreningens opgave at engagere og organisere medlemmerne, ved at støtte op om og igangsætte lokale initiativer, som arbejder hen imod Alternativets formål som defineret i landsorganisationens vedtægter.
§4 Lokalforeningens opgaver
Stk.1. Lokalforeningen har det primære ansvar for aktiviteter i bevægelses- og partiregi, i det geografiske område lokalforeningen dækker. Dette omfatter aktivisme, projekter og opstilling af kandidater til kommunalvalg og indstilling af kandidater til folketingsvalg.
§5 Medlemmer i Lokalforeningen
Stk.1. Medlemmer i Lokalforeningen er alle de medlemmer af Alternativet, der har bopæl i Lokalforeningens område.
Stk. 2 Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent. Stemmeret for nyindmeldte opnås 14 dage efter kontingentbetaling.

Stk.3. Såfremt et medlem vedvarende modarbejder Alternativet kan den pågældende ekskluderes. Eksklusionsreglerne følger landsorganisationens.

Stk.4. Bestyrelsen og medlemmerne skal arbejde for, at medlemsskaren afspejler lokalområdets befolkningssammensætning.
§6 Lokalforeningen
Stk.1. Disse vedtægter er øverste myndighed for foreningen.

Stk.2. Der kan etableres en lokalforening pr. kommune. Under foreningen, kan der oprettes bydelsgrupper og andre mere eller mindre uformelle fællesskaber.

Stk.3. Der udarbejdes vedtægter for lokalforeningen. Disse skal godkendes af Storkredsbestyrelsen.
§7 Foreningsbestyrelsen
Stk.1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af minimum 3 personer, deriblandt en forperson, næstforperson samt en kasserer.

Stk.2. På generalforsamlingen vælges forperson og bestyrelsesmedlemmer.

Stk.3. Foreningen konstituerer herefter sig selv med næstforperson og kasserer.

Stk.4. Bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af partiet og have betalt kontingent.

Stk. 5 Kandidater til og medlemmer af kommunalbestyrelser, regionsråd eller Europaparlamentet kan vælges til og være medlem af bestyrelsen. Hvis de omtalte bliver valgt til Kommunalbestyrelse, regionsråd eller Europaparlamentet, og er forperson i bestyrelsen, skal vedkommende straks træde tilbage.

Stk.6. Hvert bestyrelsesmedlem har en stemme. Ved fravær kan bestyrelsesmedlemmer afgive stemme ved skriftlig fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem vedr. konkrete beslutningspunkter på dagsordenen.

Stk.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum halvdelen af bestyrelsen er tilstede fysisk, digitalt (online) eller ved fuldmagt, inklusiv enten forperson eller næstforperson.

Stk.8. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger er forpersonens stemme afgørende.

Stk.9. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse og behandling af budget og regnskab for foreningen.

Stk.10. Bestyrelsen kan give ansvar til arbejdsgrupper og udvalg.

Stk.11. Hvis forpersonen trækker sig fra bestyrelsen, bliver næstforpersonen konstitueret som forperson. Den højst rangerede suppleant indkaldes og bestyrelsen konstituerer sig selv med ny næstforperson.

Stk.12. Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen skal tilstræbes alsidighed mht. køn, uddannelse og livserfaring.

Stk.13. Kandidater til og medlemmer af Kommunalbestyrelsen, Regionsråd eller Europaparlamentet kan vælges til og være medlemmer af bestyrelsen. I det kalenderår, hvor der er valg til det pågældende politiske forum, må kandidaterne ikke være forperson, næstforperson eller kasserer. Folkevalgte til kommunalbestyrelsen, Regionsråd eller Europaparlamentet kan ikke bestride poster som forperson, næstforperson eller kasserer.

Stk.14. Folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer kan vælges til og være medlemmer af bestyrelsen, men ikke bestride poster som forperson, næstforperson eller kasserer. Et bestyrelsesmedlem, som er folketingskandidat, går automatisk på orlov fra bestyrelsen, hvis der udskrives valg.
§8 Lokalforeningens opstillingsmøde

Stk. 1 Kommuneforeningens bestyrelse indkalder til opstillingsmøder efter behov. Her vælges eller genvælges kandidater til kommunalvalg, og kandidater til folketingsvalg kan eventuelt indstilles.
Stk. 2 Kandidater der er valgt på opstillingsmøde er ikke på valg før januar 2018, med mindre andet er meldt ud i forbindelse med opstillingsmødet.

Stk.3. Hvis det skønnes nødvendigt kan bestyrelsen indkalde til supplerende opstillingsmøde. Allerede valgte kandidaters kandidaturer annulleres ikke, når der afholdes supplerende opstillingsmøde, med mindre mødet er indkaldt med det formål, at stemme om en specifik allerede valgt kandidat.

Stk.4. Opstillingsmødet skal indkaldes med mindst seks ugers frist. Opstillingsgrundlag for kandidater skal være afleveret til bestyrelsen [eller et eventuelt Kandidatudvalg] tre uger forud for opstillingsmødet, og sendes videre til medlemmerne senest to uger før mødet.

Stk. 5 Alternativet opstiller kandidater til alle valg sideordnet. Kommuneforeninger kan vælge at afvige fra dette princip og vælge listeopstilling i stedet.

§9 Tillidsvalgte
Stk.1. Personer, der er medlem af en bestyrelse eller kandidat til kommunalbestyrelsen eller Folketinget, må ikke være medlem af andre politiske partier. Alle omtalte personer forventes at arbejde i et fællesskab til Alternativets bedste.

Stk.2. Kandidater til alle politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum tre måneder ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne.

Stk.3. Kandidater til organisatoriske hverv er valgbare 14 dage efter kontingentet er indbetalt.

Stk.4. Alle tillidsvalgte i Lokalforeningen er valgt for et år og kan genvælges.
§10 Indstilling af kandidater til Folketinget
Stk.1. På et opstillingsmøde kan Lokalforeningen indstille kandidater til Storkredsforeningens opstillingsmøde. At indstille en kandidat fra opstillingsmøde i Lokalforeningen betyder, at de får Lokalforeningens anbefaling.

Stk.2. Lokalforeningen kan ikke på egen hånd opstille kandidater til folketingsvalget.

Stk.3. Lokalforeningen vælger/udpeger en repræsentant til Kandidatudvalget i Storkredsen. Kandidatudvalget koordinerer kandidat- og opstillingsprocesserne i hele storkredsen med hensyn til folketingsvalg.
§11 Foreningens ordinære generalforsamling
Stk.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af september måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 2 Alle medlemmer kan deltage på årsmødet. Alle fysisk og eventuelt digitalt fremmødte medlemmer har stemmeret, jf. § 7, stk. 2 samt § 15, stk. 7.

Stk.3. Alle medlemmer af foreningen, der ikke er i restance med kontingent, er valgbare.

Stk.4. Dagsorden for generalforsamlingen skal som minimum indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Behandling af forslag fra medlemmer.
 6. Valg:
  a) Forperson, bestyrelse samt suppleanter
  b) Kandidater til kommunalbestyrelsen, efter behov
  c) Revisor og suppleant
 7. Eventuelt

Stk.5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til bestyrelsen senest 2 uger før mødets afholdelse.

Stk.6. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være stillet af en gruppe på minimum to medlemmer af foreningen. Dette skal fungere som en demokratisk kvalificeringsproces.

Stk.7. Alle forslag skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge før mødets afholdelse.

Stk.8. Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på generalforsamlingen, skal meddele deres kandidatur senest 2 uger før mødet. Generalforsamlingen kan ved simpelt flertal dispensere fra dette krav.
§12 Afstemninger og valg

Stk. 1 Ved valg af personer til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal afstemningen foregå skriftligt og/eller digitalt. Konstituering i en valgt forsamling betragtes ikke som et valg.

Stk.2. Ved alle valg til et bestemt antal kandidater kan hvert stemmeberettiget medlem højst stemme på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op. Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer, der afgives. Der kan kun afgives én stemme pr. kandidat.

Stk.3. I tilfælde af stemmelighed på det yderste mandat i et forum jf. stk. to, skal der trækkes lod mellem de pågældende kandidater.

Stk.4. Til valg uden et bestemt antal kandidater, kan er kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50 % af de afgivne stemmer, inklusiv blanke stemmer.
Der kan afgives stemmer på alle kandidater og der kan kun afgives én stemme pr. kandidat.

Stk.5. Folketingskandidater indstilles til valg på Storkredsens opstillingsmøde jf. stk. 4.

Stk.6. En anden afstemningsform kan vedtages med mindst 2/3 flertal på mødet. Forslaget skal være sendt ud [1-2] uger før mødet.

Stk. 7 Digital afstemning kan anvendes, således at medlemmer, der ikke er fysisk tilstede, kan deltage i valg eller afstemninger. Der kan også bruges digital stemmeafgivning blandt fysisk fremmødte.

Stemmer fra fysisk fremmødte og digitalt fremmødte opgøres særskilt.

Ved usikkerhed om et digitalt valg eller afstemning kan de digitale stemmer forkastes eller valget/afstemningen kan gå om.
Stk. 8 Hvis man anvender digitale afstemninger ved års- eller opstillingsmøder i kommuneforeningen skal den af Hovedbestyrelsen valgte leverandør anvendes.

§13 Ekstraordinær generalforsamling
Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes såfremt bestyrelsen eller 10% af medlemmerne, dog mindst 5 personer, beslutter det.

Stk.2. Indkaldelsen skal ske med minimum 2 ugers varsel. Bestyrelsen indkalder senest 2 uger efter at have modtaget begæring herom eller senest 2 uger efter beslutningen i bestyrelsen med angivelse af dagsorden.
§14 Tegning af foreningen
Stk.1. Foreningen tegnes af forpersonen og et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

Stk.2. Bestyrelsen kan meddele yderligere prokura.
§15 Vedtægter og revision af vedtægter
Stk.1. Lokalforeningens vedtægter skal være i overensstemmelse med landsforeningens.

Stk.2. Ændringer i landsforeningens vedtægter eller i minimumsvedtægter for Lokalforeninger, der er vedtaget på Landsmødet, gælder for Lokalforeningen fra vedtagelsestidspunktet. Lokalforeningen er forpligtet til at indarbejde de relevante ændringer på sit førstkommende årsmøde efter Landsmødet.

Stk.3. Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på et årsmøde med 2/3 flertal.

Stk.4. Øvrige ændringer i vedtægterne, der ikke er konsekvens af landsmødebeslutninger, træder i kraft når Hovedbestyrelsen har godkendt ændringerne.

Stk.5. Hvis Hovedbestyrelsen ikke kan godkende vedtægtsændringer vedtaget på årsmødet i Lokalforeningen udløser det indkaldelse til ekstraordinært årsmøde inden for to uger efter Hovedbestyrelsens meddelelse.
§16 Organisationskultur
Stk.1. Alt arbejde i Alternativet skal foregå i overensstemmelse med Alternativets værdier: Empati, Mod, Gennemsigtighed, Ydmyghed, Humor, Generøsitet.

Stk.2. Alternativet skal altid tilstræbe at leve op til 6 debatdogmer:

 1. Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper.
 2. Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske modstandere der, hvor de er.
 3. Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter.
 4. Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme, hvis vi har taget fejl.
 5. Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer med.
 6. Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske visioner kan nås.

Stk.3. Når der opstår en konflikt, forsøges den løst i mindelighed i den forening, hvori den udspiller sig. Konfliktmæglingsrådet kan efter skøn inddrages.
§17 Mangfoldighed
Stk.1. Alternativet ønsker i alle sine fora og hvor partiet er repræsenteret, den bredest mulige sammensætning af medlemmer og kandidater. Der skal tilstræbes en spredning inden for eksempelvis geografi, etnicitet, køn, livserfaring, alder og faglighed.
§18 Økonomi
Stk.1. Regnskabet følger kalenderåret
Stk.2. Regnskab revideres af godkendt revisor ved årets udgang og fremlægges på den ordinære generalforsamling.

Stk.3. Ved økonomiske bidrag på 1.000 kroner eller mere offentliggøres bidragyderen og beløbet i regnskabet.
§19 Hæftelse
Stk.1. Foreningen hæfter alene med de midler, den har til rådighed. Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og har ikke krav på nogen del af foreningens midler.
§20 Opløsning
Stk.1. Foreningen kan opløses såfremt det besluttes med 2/3 flertal på foreningens generalforsamling

Stk.2. Ved opløsning overføres eventuel formue til velgørenhed indenfor Alternativets formål.
§21 Afstemninger og valg
Stk.1. Valg af personer til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal altid ske skriftligt.

Stk.2. Ved valg af mere end to kandidater har hver stemmeberettiget person stemmer svarende til halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges, plus en. Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op.

Stk.3. En anden afstemningsform kan stilles som ændringsforslag på generalforsamlingen. Hvis dette forslag falder anvendes afstemningsmetoden beskrevet i stk.2.

Stk.4. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal, dog undtaget vedtægtsændringer.
§22 Vedtægternes ikrafttrædelse
Stk.1. Disse vedtægter og eventuelle vedtægtsændringer træder i kraft efter behandling på foreningens generalforsamling. Vedtægterne skal dog godkendes af Storkreds Fyns bestyrelse.

Stk.2. I fald Storkreds Fyns bestyrelse ikke kan godkende vedtægterne skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Stk.3. Storkreds Fyns bestyrelse inviteres til den ekstraordinære generalforsamling, for at kunne begrunde den manglende godkendelse.