Valgprogram for Alternativet i Hjørring Nov. 2017

Valgprogram for Alternativets lokalafdeling i Hjørring

Valgprogrammet læner sig op ad Alternativets seks værdier:

Mod
Generøsitet
Gennemsigtighed
Ydmyghed
Humor
Empati

Valgprogram ud fra Alternativets tre bundlinjer:

  1. Den økonomiske
  2. Den sociale
  3. Den miljømæssig

Vi ønsker overskud på alle tre bundlinjer.

Miljøet
Vi står i en klimakrise, som vi skal være med til at løse. Vi har også et problem med forurening af vores grundvand og vores omgivelser generelt. Vi ønsker at kommunen skal være en grøn foregangsmodel.
Derfor mener vi det er vigtigt at:

• Kommunen passer på vores grundvand og at borgerne informeres om nedsivning af især ukrudtsmidler der bruges i haver. (Især sprøjtning af ikke grønne arealer som indkørsler giver nedsivnings problem. (Her er ny lovgivning på området, så vi ikke længere betragter private bebyggelser som risiko for grundvandet. Derfor må vi som kommune nu være ekstra på vagt overfor gift i vores grundvand og drikkevand. Det allerbedste kunne være, hvis vi kunne omlægge al landbrug til økologi og forbyde privates brug af ukrudtsmidler.
• Kommunen ikke selv bruger sprøjtegifte på offentlige arealer og forbyder det i områder der er vigtige for vores drikkevand
• få elbiler til kommunens ansatte, hvor det kan lade sig gøre
• Sørge for gode lade-muligheder for elbiler
• bruge økologiske lokale råvarer i kommunens institutioner, samt altid også at have vegetarretter på menuen, så man kan vælge kødet fra.
• yde konsulentbistand til virksomheder og landbrug, som ønsker at udvikle en grønnere profil
• arbejde frem mod cirkulær økonomi. (Væk fra producer og smid væk princippet.)
• have affaldssortering af husholdningsaffald (kildesortering)
• tænke på energibesparelser i kommunens bygninger, eks. energirenovering
• indtænke grøn energi i kommunens planer, byggerier osv. Evt. flere solceller på kommunens bygninger
• Give information til borgerne om, hvordan de kan gøre en grøn forskel. Informationen gives uden løftede pegefingre, men gennemtænkt og æstetisk.
o Henstilling til folk om ikke at smide affald i naturen – heller ikke i havet.
o Henstilling til ikke at bruge giftige ukrudtsbekæmpelsesmidler o.l. på private arealer.
o Henstilling til at sortere husholdningsaffald
• Inddrage frivillige og skolebørn til affaldsindsamling på strande -
• udvikle fællesskabsfølelse om at passe på naturen

Det sociale
Børnene
Mange mennesker bliver stressede - selv børnene. Vi skylder børnene en god barndom.
Derfor mener vi, det er vigtigt at:
• Børnenes skoledage ikke bliver for lange
• At normeringen er god i institutionerne
• Holde et vågent øje med børnenes trivsel og sætte tidligt ind med støtte til belastede familier. Yde frivillig tvang inden for vores beføjelser – med den rette hjælpende respektfulde holdning.
• Børnene har udfoldelsesmuligheder, og at alle børn har råd til at gå til en fritidsinteresse.
• Børn har kort transport til og fra skole.
• Bevare de lokale skoler og fritidsklubber.
• Støtte lokale frivillige kræfter på skolerne og i fritidstilbud
• børnene fx har mulighed for at have kæledyr på skolerne - trivselshund/hamster.
• Skabe sunde værdighedsskabende inkluderende fælleskaber omkring børn, så vi undgår mobning i foragtproducerende eksklusionsmiljøer.

De unge
Der bliver stillet høje krav til børn og unge i dag. De skal vælge uddannelse hurtigt og køre igennem hurtigst muligt. Mange føler sig pressede og mange unge lider af angst og depression. Unge har brug for miljøer, hvor de i samspil med andre kan lære noget, skabe noget og fordybe sig i noget de har lyst til, uden at skulle bedømmes og være effektive.
Vi mener det er vigtigt at:
• De unge har spændende tilbud og rammer at udfolde sig i, fx musik og kunst og sport
• De unge har gode uddannelsestilbud
• Skabe sunde værdighedsskabende inkluderende fælleskaber omkring de unge, så vi undgår mobning i foragtproducerende eksklusionsmiljøer.
• De unge har mulighed for hurtig indsats, hvis de mistrives, og at der er et varieret udvalg af tilbud.
• Kommunen akut stiller psykologer/ungerådgivere til rådighed.
De ældre
Mennesker har brug for at føle, de har en vis kontrol med deres tilværelse - at de har indflydelse på den. Det gælder også mennesker, som bliver afhængige af hjælp.
Vi mener det er vigtigt at:
• De ældre i kommunen har så vid medbestemmelse som muligt over den hjælp kommunen yder dem. Fx den mad de får.
• Maden er økologisk og af gode friske, lokale råvarer.
• De ældre er så tæt på deres familier som muligt.
• have alternative boformer, som passer til de ældres behov, f.eks. kollektive boformer for både unge og ældre til gensidig glæde og hjælp.
• Give udfoldelsesmuligheder, fx musik, sang, dans, kunst, spil.
• Give mulighed for kontakt til børn og dyr.
De udsatte
Hjælp skal gives, så den virker efter hensigten. Derfor, skal folk hjælpes forskelligt.
Vi mener det er vigtigt at:
• Give særlige typer af udsatte borgere medbestemmelse over hjælpen fra kommunen. Feks. give tilbud om engangsbeløb, de selv kan disponere over for at komme på fode igen.
• Yde frivillig tvang inden for vores beføjelser over for borgere, der skader deres sig selv eller deres børn. Det gælder f.eks gravide misbrugere, eller forældre, der nægter at tage imod hjælp, trods myndighedspersoners bekymring for barnet.
• Give udsatte borgere tilbud om væresteder og meningsfyldt beskyttet arbejde
Kommunens ansatte
Stress er et fælles problem - det kan ikke løses af den enkelte alene. Kommunen skal være foregangs-model, også når det gælder arbejdsglæde og stressfrie arbejdspladser. Kommune skal være et godt sted at arbejde.
Vi mener det er vigtigt at:
• Kommunen har tillid til sine ansatte og giver plads til initiativ og medbestemmelse
• Ikke at overvåge og detaljestyre medarbejdere
• Kvalitetssikre i dialog med medarbejdere og evaluere indsatsen sammen
• Kommunen arbejder frem mod kortere arbejdsdage for sine ansatte (30 timers arbejdsuge)
• Kommunens folkeskolelærere får ordentlige rammer for deres arbejde - f.eks. bedre forberedelsestid

Flygtninge
Alternativet ønsker et samfund bygget på solidaritet, med respekt for de enkelte mennesker og for deres kulturelle ophav. Alternativets flygtningepolitik skal ses i den sammenhæng og som et svar på den empatikrise, vi oplever i verden. Flygtninge er først og sidst vores medmennesker. Ikke en belastning, der skal lukkes ude eller begrænses, men mennesker i en dybt ulykkelig situation, som vi har en pligt til at hjælpe. Mennesker på flugt skal føle sig velkomne, og vi skal anerkende dem som mennesker med mulighed for at bidrage til vores samfund.
Danmark har påtaget sig at beskytte flygtninge mod forfølgelse i lande, der ikke kan eller vil beskytte deres egne borgere. I dec. 1952 var vi det første land, som tilsluttede sig FN’s Flygtningekonvention, men i dag er Danmark et af de lande i EU, som har den strammeste asyl- og flygtningepolitik.
Vi ønsker flere flygtninge, med gode danskkundskaber, i job og aktive i lokalsamfundet.
Vi mener det er vigtigt at:
• Se de nyankomne som en ressource som kan være med til at skabe en bedre Hjørring Kommune og som vi skal investere i. Vi skal lære at forstå hinanden og se muligheder.
• Indse at det er vores alles ansvar at tage imod de nyankomne så at de bliver integreret bedst muligt, og dermed kan være med til at bidrage til Hjørring kommune. Det gælder vores regering, kommuner, virksomheder, institutioner og private (vise venlighed, nysgerrighed og empati) samt flygtningene selv.
• Kommunen: Gøre en aktiv indsats for at få flere flygtninge i danskundervisning, uddannelse og arbejde (stort fokus på kvinder) samt aktive i lokalsamfundet.
• Kommunen: Give hurtig og fleksibel behandling;
o Vise åbenhed og forståelse: Forstå den enkeltes situation og kapacitet og give flygtningene medbestemmelse over, hvordan indsatsen skal være, så den virker bedst for dem - fx forholdet mellem skolegang og arbejde
• Den erhvervsrettede indsats ift. flygtninge igangsættes hurtigt og praktikpladser skal stilles til rådighed.
• Støtte lokale private initiativer på integrationsområdet (Venligboerne fx,) initiativer som viser venlighed, nysgerrighed og empati.
• Frivillige danske kontaktfamilier og personer viser, hvad Danmark har at byde på, hvordan vi gør, dansk omgangskreds samt de praktiske ting.
• Frivillige flygtninge efter nogen tid i Danmark bliver kontaktpersoner for nye flygtninge og hjælper og støtte dem i at blive integrerede i Danmark.

Minoriteter
Det er rart for alle at være et sted, hvor ingen behøver frygte eksklusion af fællesskabet, selv om de tilhører en minoritet.
Vi mener at det er vigtigt at:
• Se forskellighed som en styrke
• Behandle folk med respekt og hensynsfuldhed uanset, køn, etnicitet, seksualitet, politisk og religiøs orientering.
• Vise, at er plads til forskellighed, inden for rammerne af vores demokrati og menneskerettigheder.

Det økonomiske
De erhvervsdrivende
Vi ønsker Hjørring kommune skal være et sted, hvor nye idéer og virksomheder kan få plads til at udvikle sig.
Vi mener det er vigtigt at:

• Støtte iværksættere
• Det er attraktivt at starte ny virksomhed i Hjørring
o Det skal være nemt
o Der skal være faciliteter, lokaler/plads
o Mulighed for rekruttering af sunde, veluddannede, veludhvilede medarbejdere
• Støtte virksomheder der fremmer den grønne udvikling, cirkulær økonomi, sundhed og velstand generelt, samt tager socialt ansvar
• Være opmærksomme på, at alle virksomheder ikke er lige gode for vores samfund
• Virksomheder rydder op efter sig selv, så de ikke ødelægger naturen. Oprydningen må være en del af produktets pris.

Finansiering af kommunens aktiviteter
Vi ønsker os at Hjørring kommune har råd til velfærd og grønne, klimavenlige initiativer.
Vi mener det er vigtigt at:
• kommunen sætter rammer, der gør at borgerne trives og derfor er sunde og selvforsørgende og kan give et godt skattegrundlag.
• at kommunen tiltrækker gode erhvervsvirksomheder
• få hjælp fra fonde og private eller frivillige aktører, som kan være medspillere i kommunens arbejde

1 Like