Valg af Pofo-medlemmer i storkredsen

Kære alle,

I dag er valg til medlemmer af PoFo i storkredsene ikke særligt godt beskrevet i storkredsenes vedtægter. Hvis et sæt minimumsvedtægter for storkredsene vedtages på årsmødet, så skal der være et bud på valgprocedure. Et sådant kunne se således ud:

1 Storkredsforeningens medlemmer vælger ét medlem til Politisk Forum samt én suppleant for denne person.

2 Bestyrelsen udpeger ét medlem til Politisk Forum samt en fast suppleant for denne på sit konstituerende møde. Bestyrelsen kan ikke udpege forperson og næstforperson.

3 Storkredsforeningens medlemmer af Politisk Forum rapporterer til årsmødet.

4 Storkredsforeningens medlemmer af Politisk Forum skal involvere storkredsforeningens medlemmer i sine forberedelser til møder i Politisk Forum.

5 Det medlem af Politisk Forum, som er direkte valgt på storkredsforeningens årsmøde, er forpligtet til at deltage til ét bestyrelsesmøde i kvartalet.

De to første stk. tænkes som obligatoriske, mens de tre sidste er valgfrie/vejledende.

Hvad tænker I? Det er forhåbentlig klart, men er det også godt?

Gode hilsner,

Nis

Som det er i dag har storkredsene forskellige måder at forvalte deres repræsentanter på. Nogle har fx en gruppe på fem personer hvoraf de hver gang vælger to repræsentanter, andre har faste repræsentanter som deltager hver gang. Begge modeller har fordele og ulemper.

Jeg synes at man skal passe på at ville styre og diktere for meget fra centralt hold. De nuværende vedtægter som siger at storkredsene vælger to medlemmer er tilstrækkeligt efter min mening.

Anbefalinger til storkredsene er langt bedre end diktater, men igen hvis der ikke er en magtfuld grund til at lave flere paragraffer er det nogen gange bedre at holde det enkelt.

Venlige hilsner, Rolf

2 Synes om

Hej Rolf

Jeg er personligt i tvivl om, hvorvidt bestemmelserne i Nordsjællands vedtægter helt lever op til bestemmelserne i landsvedtægterne. Modellen har i mine øjne flere ulemper end den har fordele. Ikke mindst synes jeg PoFo stilles svagere som arbejdsfællesskab, og jeg tror også at den enkelte storkreds stilles svagere, når medlemmerne ikke kan arbejde langsigtet i PoFo, men skiftet fra møde til møde. Det kan være, at de kan gøre os klogere på det? Men mit bud ville være, at vi skal ‘beskytte’ PoFo mod for stor variation i deltagerskaren fra gang til gang.

At have en baggrundsgruppe hjemme er til gengæld en stærk ting - og det er fedt, at de kører så systematisk med det i Nordsjælland.

Gode hilsner,

Nis

Det kan du have en pointe i. Men mere centralt så er der meget konkurrence om de to pofo pladser og jeg synes ikke vi skal begrænse medlemmernes direkte indflydelse uden som minimum at spørge dem på landsmødet (altså sætte det til afstemning om bestyrelsen skal have ret til at udpege den ene post).

Hvis man er kæk og vender dit spørgsmål om, så kunne man også sige, om det er retfærdigt at medlemmerne skal blande sig i bestyrelsens arbejdsdeling :slight_smile:

Det er lidt lige som “Frankrig er fantastisk, hvis ikke lige det var for alle de franskmænd…” :wink:

1 Synes om

Vi har som nævnt i Nordsjælland haft et POFO team bestående af 5 medlemmer. Det har fungeret virkelig godt. Jeg tænker, at man i denne vedtægt kunne lade det være op til storkredsene at beslutte om de ville vælge et team på 4 udpegede. Uden suppleanter, som så selv fra sag til sag i POFO kunne beslutte hvem der havde størst indsigt. det ville kvalificere POFOS arbejde. Hvis det viser sig, at blive et problem med kontinuiteten i POFO må det revideres. Jeg er helt med på at erfaringen fra Ø Jylland kalder på centralicering af kerne vedtægterne, men lad os lade hensynet til balancen mellem det centrale og decentrale blive tilgodeset her.

Tillad mig at komme ind med en tanke om en ekstra dimension til et storkreds POFO team. Ved at ændre team til f.eks. tænketank så udvider vi på forståelsen af arbejdet i storkredsen. Tænketanken vil såvel skulle forholde sig til de politiske emner der skal op i POFO - men også i forhold til de politiske emner som har deres baggrund i de regionale udfordringer. Denne tænketank kunne herved samtidig blive en kvalificerende incubator for kommende folketingskandidater og kandidater til regionsrådene, og bidrage til en dybere indføring de forskellige politiske emner der behandles i partiet. Gruppen har en forpligtende og aktiv involverende rolle, hvilket betyder at de skal være med til at “klæde” de 2 POFO medlemmer på, men samtidig “klædes” man også selv på. Blot en tanke.

Ideen om tænketank er super fin, borteset fra, at ordet “tænketank” måske kan signalere, at de valgte udgør en “Lukket gruppe”, der tænker tanker op til POFO. Hensigten er, at invitere medlemmer fra kredsen med til de forberedende møder i “POFO teamet”(som det hedder i N sjælland).

Ok - glem ordet tænketank - så kald det POFO storkredsforum, men essensen er at være “påklædningsrum” og incubator - samt at deltagerne i dette storkredsforum er blandt dem der har sagt ok til at være med til at afholde/forberede et storkredsmøde for medlemmerne hvor man diskuterer det nationale POFOs emneoplæg.

1 Synes om