Thy-Mors Nyhedsbrev februar 2019

Nyhedsbrev februar 2019

Fra bestyrelsen

(se billedet på vores facebook-gruppe)
Fra venstre ses Joachim Kjeldsen ( kommunalbestyrelsesmedlem i Thisted kommune) , Jens Ole Hald, Christian Grant, Gustav Sieg ( vores lokale folketingskandidat) og Anni Margon. Ud over er Simon Markfoged og Emilie Giese også medlem af bestyrelsen. Aase Stjerne tager foto.

Er vi klare til folketingsvalget ??

Ja vi er godt på vej. Ved bestyrelsesmødet den 28. januar fik vi et overblik over materiale til rådighed.165 valgplakater ligger klar . 1000 foldere til uddeling omhandlende Alternativets tanker og værdier. 1500 foldere omhandlende vores lokale folketingskandidater. Roll up til brug ved vælgermøder.

Har nogen energi, tid og lyst til at hjælpe kan I henvende jer til bestyrelsen på telefon 30648319 eller mail aase.stjerne@gmail.com.

V ælgermøde 19. februar kl 18 i kantinen på VUC Thisted .

Her vil i møde Susanne Zimmer Alternativets spidskandidat til Folketinget. Endvidere vil folketingskandidaterne Gustav Sieg Sørensen fra Thy og Christian Gade Bjerrum fra Aalborg være til stede.

Vi får her mulighed for at stille spørgsmål og drøfte hvilke udfordringer vi har her i Thy , Hannæs og Mors.

På mødet vil Bente Holm Villadsen, der Alternativets forperson i Nordjylland, lægge op til debat om Alternativets valgkamp.

Køb af kaffe plus brød for 25 kr.

Udpegning af valgstyrere og tilforordnede for perioden til og med den 31. december 2021

Til Thisted Kommunes 26 valgsteder skal der udpeges valgstyrere , formænd for valgstyrere samt tilforordnede vælgere til modtagelse af brevstemmer . De udpegede skal have bopæl i Thisted kommune samt have valgret, dvs. være fyldt 18 år og have dansk statsborgerskab.

På kommunalbestyrelsens møde den 29. januar 2019 fik Alternativet tildelt 5 valgstyrene, der skal modtage stemmerne på valgstederne, når der bliver valg i de næste tre år. En af dem skal være formand på et af valgstederne.

Den foreløbige fordeling er: Munkehallen (i Thisted), Sennels, Skjoldborg–Kallerup (formand), Klitmøller og Hurup.

Udpegningen er gældende for de valg og evt. folkeafstemninger, som vil blive afholdt frem til den 31. december 2021.

Af hensyn til det forestående EU parlamentsvalg den 26. maj 2019 og kommende folketingsvalg skal vi bestyrelsen have en tilbagemelding snarest muligt og senest den 27. februar.

Tilmeldingen kan ske til forperson for Lokalforening Alternativet Thy-Mors Aase Stjerne Hansen på tlf… 30648319 eller mail aase.stjerne@gmail.com

Tilmeld dig som nævning eller domsmand

Fra Gustav Sieg Sørensen, der er formand for grundlisteudvalget i Thisted Kommune, har vi fået oplyst, at udvalget skal indstille 145 lægdommer (nævninge og domsmænd) fra Thy–Hannæs

Lidt over halvdelen på listen (dvs. 75) skal fordeles mellem partierne efter størrelse. Her får Alternativet to pladser . Hvis du har lyst til at være den ene, så bedes du snarest melde dig til forperson Aase Stjerne Hansen tlf. 30648319 eller mail aase.stjerne@gmail.com

Tilmelding snarest muligt eller senest den 20. februar 2019

De sidste 70 på listen fordeles mellem frivillige borgere, der selv tilmelder sig på Thisted kommunes hjemmeside . Der kommer annoncer i Hanstholm Posten, i Thisted Posten og i Thylands Avis. Der kommer også reklamer på Facebook. Måske kommer der et par radiospots i Radio Limfjord

Går du med tanker om at være nævning eller domsmand - også kaldet lægdommer - så har du mulighed for at søge optagelse på den kommende grundliste, hvorfra der udtages nævninge og domsmænd til By- og Landsretten. Lægdommerne Fra Thisted kommune skal medvirke ved Retten i Holstebro og ved Vestre Landsret i Viborg.

Lægdommere udtages for 4 år ad gangen – og næste periode løber fra 1. januar 2020 til den 31. december 2023

Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere, og de har til opgave at hjælpe rettens juridiske dommere med at dømme i visse straffesager. Domsmænd og nævninge er den samme gruppe personer. Om man er domsmand eller nævning afhænger derfor af, hvilken type straffesag, der er tale om.

Hvem kan blive lægdommer?

Det er helt almindelige borgere, som får til opgave at virke som nævninge og domsmænd – det er netop meningen, at det skal være et bredt udsnit af befolkningen. Lægdommerne skal afspejle befolkningens sammensætning (alder, køn, uddannelse, etnisk oprindelse og geografi (land, by, nord, midt og syd i kommunen).

Der er dog visse krav, du skal leve op til for at kunne blive lægdommer, Først og fremmest kan du ikke være lægdommer, hvis du fx. Er ansat ved politiet, er advokat eller fængselsbetjent. Derudover er det er krav at du:

  • Er dansk statsborger* Har valgret til folketinget

  • Har tilstrækkelig kendskab til det danske sprog

  • Har en ren straffeattest* Ikke fylder 80 år inden udløbet af perioden 1.januar 2020 – 31 december 2023

Med hensyn til alder er der brug for folk under 40 år, og der er meget brug for 18–30 årige

Venlig hilsen

Bestyrelsen for

lokalforeningen Alternativet Thy–Mors.

RETTELSE:
Mødet med spidskandidat (til Folketinget) Susanne Zimmer blevet udsat med en time, så det starter først kl. 19.00, tirsdag den 19. februar.

Mødet er i kantinen på VUC Thy-Mors, Munkevej, Thisted.

Folketingskandidaterne Gustav Sieg Sørensen (Thy-Mors) og Christian Gade Bjerrum (Aalborg) deltager også i Mødet. Det samme gør Bente Holm Villadsen, der er kampagneleder og forperson for Alternativet i Nordjylland Storkreds.