Sundt arbejdsmiljø forebygger tidlig pensionering

Forslagets tekst

Dette forslag medfører, at virksomheder skal selv betale for skader, der rammer medarbejdere som følge af erhvervssygdomme og arbejdsulykker.
Virksomhederne betaler idag kun en brøkdel af de samlede omkostninger for behandling, genoptræning, erstatninger, efteruddannelse , tilsyn og administration af arbejdsulykker og -skader.
Hvis virksomheder pålægges alle omkostninger som følge af arbejdsskader, vil der blive et klart større incitament til at prioritere forebyggende indsatser.
Virksomheder med godt arbejdsmiljø - få arbejdsskader - skal således ikke betale for andre virksomheders dårlige arbejdsmiljø. Det påvirker konkurrenceevnen og vil sandsynligvis fremme den generelle sundhed i samfundet.
Brancherne kan - fx via forsikringssystemer - afsætte de nødvendige midler til at hjælpe virksomhederne med at sikre den forebyggende arbejdsmiljøindsats for især små og mindre virksomheder, fx rådgivning, uddannelse og metodeudvikling.

Udfordring forslaget skal løse

Arbejdsulykker og -skader i de mest nedslidende brancher er ikke blevet bedre i de seneste 10 år - snarere tværtimod. Det medfører nedsat velfærd, og koster samfundet milliarder kroner hvert år til behandling, erstatninger og sociale omkostninger.

Potentielle ulemper ved forslaget

Virksomheder betaler i dag en forsikringspræmie til delvis finansiering af erstatninger og administration af arbejdsskadesområdet. Hvis alle omkostninger i forbindelse med arbejdsulykker og -skader pålægges virksomhederne, vil det medføre betydelige meromkostninger for den enkelte virksomhed. Til gengæld vil de offentlige udgifter falde tilsvarende. Det må forventes, at erhvervsorganisationer vil være imod forslaget.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Professionelle inden for arbejdsmiljøområdet vurderer, at virksomhederne i dag ikke bliver gjort tilstrækkeligt ansvarlige for konsekvenserne af dårligt arbejdsmiljø.
Jeg opfordrer flere i og udenfor Alternativet til at komme med deres bidrag til forslaget

Hvem har været inddraget

Som erfaren professionel inden for arbejdsmiljøområdet er det min vurdering, at mange andre med viden og erfaringen inden for området vil støtte forslaget om virksomhedernes selvfinansiering af arbejdsmiljøskader efter princippet om, at forureneren betaler for oprydningen.
Organisationer har ikke været inddraget i dette forslag, men de bør høres undevejs i udviklingen af forslaget.

Forslagsstillere

 1. Jacob Munk
 2. Allan Vestergaard Petersen
 3. Bo Wærn Kristensen
 4. Fabian Forbert-Hansen
 5. Janni Pippilotta O. Kreikenbohm
 6. Jeanette Dahl
 7. Ruth Johnsen
 8. Toke Emil Panduro

Status på forslaget

Status: Under udvikling (efter høring)

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

1 Like

Jeg tænker ikke at virksomhederne skal pålægges 100 procent af omkostningerne.

Det ville kunne knække den lille erhvervsdrivende som ved ren uheld ender med store omkostninger.

Men en væsentlig stigning af udgifterne vil også have et stort incitament.

Samtidig bør forslaget indebære en væsentlig øgning af midlerne til arbejdstilsynet herunder undervisning mv. til arbejdsgiverne og arbejdsmiljø repræsentanter.

Hej,
det er et interessant forslag … og jeg tænker at fremtidens største erhvervsskade faktisk er stress og /eller depression…Bl.a pga dårlig arbejdsmiljø… Jeg mener også virkelig at ledere af virksomhederne her har et ansvar for at der er en god tone, en gensidig respekt, eller hvad der nu kan være problemer med, som skaber det dårlige miljø på den enkelte arbejdsplads.
Jeg ville minde om det - fordi jeg kunne ikke læse ude fra forslaget, at disse skader er medtænkt.
God valg!!
vh
Hannah Werk

Tak for gode kommentarer!
Arbejdsmiljøproblemernes sundhedsmæssige, sociale og økonomiske omfang er ukendt for de fleste politikere og andre borgere. Grundet dårligt arbejdsmiljø betaler vi mange milliarder skattekroner hvert år til Arbejdstilsynet, sundhedssystemet og sociale ydelser. Udgifterne er usynlige, fordi de er fordelt på mange sektorer, og omkostningerne bliver ikke “bogført” som arbejdsmiljøudgifter - hverken i den enkelte virksomhed eller på det offentlige regnskab.
Her er lidt uddybninger af forslagets indhold og konsekvenser for virksomhederne:

 1. Virksomhederne skal ikke betale en-til-en for konsekvenserne af medarbejdernes arbejdsulykker og -skader. Gennem den lovpligtige forsikring ang. arbejdsskader m.v. skal virksomheder i hver branche - både private og offentlige - betale en forsikringspræmie, der dækker de faktiske udgifter til behandlinger, erstatninger, optræning, efteruddannelse m.v… Brancher med mange og langvarrige skader skal således betale mere til de omkostninger, der i dag dækkes af skatteindtægterne. Tilsvarende skal brancher, der har et godt arbejdsmiljø betale mindre, fordi de ikke belaster de fælles omkostninger på grund af arbejdsulykker og -skader.
 2. Inden for den enkelte branche fx byggebranchen eller hospitalsektoren skal forsikringsselskaberne fordele branchens samlede arbejdsmiljøomkostninger på de enkelte virksomheder. Det kan fx ske ved at vurdere den enkelte virksomheds evne og vilje til at skabe et godt arbejdsmiljø. Hver branche vil så også blive mere interesseret i at hjælpe alle virksomheder med et godt arbejdsmiljø, fordi alle i branchen skal blive bedre, før hver virksomhed kan spare omkostningerne.
 3. Mange offentlige virksomheder - især social- og sundhedsarbejdspladser - “producerer” hvert år et stigende antal psykiske arbejdsskader. De samlede omkostninger til behandling og genoptræning m.v. skal pålægges kommunen, regionen eller ministeriets styrelse, hvor de skadesramte er tilknyttet. Dermed bliver det tydeligt, hvad dårligt arbejdsmiljø koster i offentlige udgifter hvert år.

Kommentar indlæg til forslaget arbejdsmiljø.
Det er ikke rimeligt at arbejdsgiver skal betale 100% for arbejdsskader.
Belastningen der førte til arbejdsskaden kan været grundlagt i

1tidligere arbejdsplads(er) det kan være grunden til at der skiftes arbejdsretning.

 1. Skaden kan skyldes livsstil eller skader påført i fritid.

Forslaget er lige nu i høring. Efter dette skal forslaget samle opbakning, for at komme i det Politiske Katalog. Forslaget er åbent for debat.

Forslaget er altså ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

Eftersom forslaget ikke har været debatteret siden maj 2019, bør det vurderes nærmere med nyeste viden og erfaringer fra brancher og virksomheder.
En opdatering af forslaget forudsætter dog, at der er en passende stor gruppe medlemmer, der ønsker at arbejde videre med Alternativets arbejdsmiljøpolitik.
Meld jer gerne her på siden, hvis I vil være med til at udvikle en bæredygtig (mere vægt på forebyggelse end behandling) arbejdsmiljøpolitik.

Dette forslag er klart konkurrenceforvridernde for de små og mellemstore virksomheder, der ikke har økonomi til at bære omkostningerne. Bare en enkelt større arbejdsskade, der måske endda kunne skyldes medarbejderen tilsidesætter interne instrukser, vil kunne knække virksomheden. Hvor i mod de store virksomheder med flere hundrede ansatte ikke vil have nogen problemer med at håndtere denne ekstra udgift. Dette forslag er gift for små selvstændige og iværksættere. Jeg har selv en lille virksomhed, og bliver det her Alternativ politik, så melder jeg mig ud af Alternativet, helt klart!

1 Like

Har i overhovedet sat jer ind i hvordan det nuværende system fungerer? Alle virksomheder har i dag en lovpligtig arbejdsskades forsikring, der tegnes i virksomhedens forsikringsselskab. Forsikringen dækker ved arbejdsulykker og erhvervs sygdomme. Lad nu være at pålægge de små virksomheder flere byrder, vi har rigelige i forvejen.

1 Like

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.