Styrkelse af Statens Kunstfond

Forslagets tekst

Statens Kunstfond er en nøgleinstitution i Danmark i arbejdet med at fremme den frie kunst og kultur. Kunstnere, kunstnergrupper og institutioner af vidt forskellig art, nyder alle godt af fondens støtte. Den støtte, som Statens Kunstfond yder, er også en anerkendelse af kunstnernes, værkernes og kunstens generelle betydning i og for samfundet. Kunststøtten kan derfor siges at være en investering i vores samfund, velfærd, liv og meningsgivende fortællinger.

Mange kunstnere lever økonomisk udsat, hvorfor kunststøtten gør en vigtig og reel forskel, både for de enkelte kunstnere og for den fortsatte af produktion af værker. Det er derfor essentielt, at vi ikke tænker kunststøtte som støtte, men som afgørende og nødvendige investeringer i både kunst, kultur, mennesker og mening.

Alternativet vil styrke Statens Kunstfond på en række forskellige parametre. Først og fremmest vil vi tilføre fonden en ekstrabevilling på 120 millioner kroner årligt. Nogle midler vil blive bundet til oprettelsen af nye udvalg, mens andre midler vil tilfalde de allerede eksisterende udvalg.

Alternativet foreslår at der oprettes projektstøtteudvalg og legat udvalg under Statens Kunstfond for følgende områder:

 • Digital kultur og digitale spil
 • Tværfaglig kunstnerisk udvikling - inspireret af det nedlagte ”Kulturministeriets Udviklingsfond”
 • Kunstfotografi

Derudover forslår Alternativet at oprette talentudviklingspuljer under alle projektstøtteudvalg under Statens Kunstfond.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Kulturpakken bygger på Alternativets kulturpolitiske vision og er således en udmøntning af visionsteksten fra Alternativets partigrogram. Kulturpakken bygger ovenpå på de landsdækkende laboratorier, der dannede grundlaget for den kulturpolitiske vision fra 2014.

I 2016 er der afholdt nye kulturpolitiske laboratorier i Aarhus og København, hvor nye perspektiver, ideer og holdninger har været med til at folde visionerne ud.

Ligeledes er der afholdt fagpolitiske laboratorier med kunstnere og fagpersoner inden for kunst og kultur, der har viden på deres specifikke fagområder og har tilført kulturpolitikken faglig dybde.

Sidst men ikke mindst har medlemmer og ikke-medlemmer, fagpersoner og ikke-fagpersoner fra både de politiske og fagpolitiske laboratorier dannet baggrundsgruppe for processen og er undervejs blevet præsenteret for kulturpakkens indhold med mulighed for at give feedback.

En svaghed ved processen er, at den været lang og ressourcekrævende. Det betyder, at der undervejs har været perioder med stilstand, hvilket kan have været frustrerende for medlemmer, der har deltaget i laboratorier. Derudover er det en svaghed, at anden omgang af laboratorierne kun er afholdt i de store byer, om end der har været mulighed for medlemmer i andre dele af landet at afholde laboratorier.

Forslagsstillere

 1. Anne Grete Kamilles
 2. Badar Shah
 3. Daniel Hauberg
 4. Gita Maria Thomassen
 5. HC Molbech
 6. Henrik Marstal
 7. Jacob Fuglsang Mikkelsen
 8. Kirsten Andkjær Petersen
 9. Laura Marie Klindt Nielsen
 10. Matthew Daniali
 11. Niko Grünfeld
 12. Rasmus Nordqvist
 13. Ruth Johnsen
 14. Saxe Sebastian Lomholt

Status på forslaget

Status: Under udvikling (efter høring)

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

En styrkelse af kunststøtten er altid en forbedring, særligt fordi tilskudsniveauerne har stået stille i en tid med inflation, hvilket igen reelt betyder nedskæringer. Konkrete noter til forslaget:
120 millioner kan lyde af meget, men det rækker dog ikke til masser og masser af projekter - men stadig fint. Spørgsmålet er bare, om det er en god idé at forestille sig at 120 millioner også skal dække for oprettelsen af nye udvalg? De koster også penge og er det ikke ønskværdigt at pengene skal gå til kunst i stedet for nye udvalg? Var det ikke interessant i stedet at se om man kunne skærpe de eksisterende udvalg til at rumme disse kompetencer? Tværfaglig kunstnerisk udvikling burde med god grund lægges i et samarbejdsudvalg mellem de eksisterende udvalg. Kunstfotografi burde kunne indpasses under billedkunst, som vel allerede er et langt bredere felt end det rent maleriorienterede. Det eneste område som måske med fordel kunne få sit eget udvalg var det digitale - dog bør hvert kunstneriske felt vel nødvendigvis have en strategi for digital kultur og igen er det måske snarere et samarbejdsudvalg. Du kan vel ikke udskille det almindelige liv fra det digitale liv og bør vel heller ikke skulle udskille digital kultur fra kultur. Men - er enig i at de digitale spil som kunstnerisk form og ikke blot som kommerciel form godt kunne få et særligt fokus evt. i form af et udvalg. Fedt med særligt fokus på talentudvikling. Glem imidlertid ikke den vigtige måde vi arbejder med armslængdeprincippet - at det i princippet er de kunstneriske udvalg som vælger fokusområder og ikke jer politikere. Det er en vigtigt princip, som vi bør understøtte og udvikle i stedet for at sætte dekreter på kunststøtten.

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.