Sommerbrev med invitationer

Kære medlem af Alternativet Samsø

Indkaldelse til ekstraordinært Årsmøde.
Der er brug for, at den nuværende bestyrelse giver stafetten videre! Vi indkalder derfor til et ekstraordinært Årsmøde onsdag, den 9. august kl. 13.00. Stedet vil blive annonceret senere.
Alle er velkomne til Årsmødet og de, der har været medlem af Alternativet i mindst 14 dage, har mulighed for at stemme.
Det eneste punkt på dagsordenen vil være valg af bestyrelsesmedlemmer. Fra den nuværende bestyrelse ønsker Alice Steenor og Nanna Salicath med sikkerhed ikke at genopstille (Eva Rosschou er allerede udtrådt af bestyrelsen), så vi håber meget, at andre er parate til at tage imod stafetten. Giv gerne lyd fra dig, hvis du gerne vil opstille - på samsoe@alternativet.dk


Indkaldelse til nyt Opstillingsmøde.
Vi måtte desværre aflyse Opstillingsmødet den 21. juni. Vi indkalder derfor til et nyt Opstillingsmøde onsdag, den 9. august kl. 15.00. Hvis du gerne vil opstilles som kandidat for Alternativet til kommunalvalget, må du meget gerne sende nogle linjer om, hvad der er vigtigt for dig i den nye kommunalbestyrelse – dine mærkesager eller særlige indsatsområder. Ifølge vores vedtægter skal dette indsendes til samsoe@alternativet.dk senest 3 uger før opstillingsmødet. Alle opstillingsgrundlag sendes derefter ud til medlemmerne.
Vi håber meget, at der er nogle, der ønsker at opstille, da det er vigtigt at få Alternativets værdier, Ny Politisk Kultur, og politiske tanker og forslag – især måske den grønne, men også den sociale bæredygtighed ind på den politiske bane på Samsø.


Åbent sommermøde hos Nanna Salicath
Vi har jo afholdt en del medlemsmøder siden opstarten af lokalforeningen, og de ideer, der er kommet frem på disse møder, har dannet baggrund for den igangværende udformning af forslag til et politisk program. Men sandt at sige er det ikke mange medlemmer, der er mødt op til de seneste åbne bestyrelsesmøder, hvor vi netop har diskuteret vores fremtidige program.
Det ville altså være skønt at vide, hvad du mener i forhold til fremtidige aktiviteter i Alternativet Samsø. Hvad skal være Alternativets særlig rolle på Samsø? – Hvordan kan vi bedst bakke op om de gode aktiviteter der er i gang på øen? – Hvor står vi i forhold til en direkte færgeforbindelse til Aarhus? – og i forhold til det påtænkte biogasanlæg? – andre emner? – kort sagt: Hvilke emner synes du, at Alternativet skal mene noget om/forholde sig til? – og hvilke aktiviteter bør vi igangsætte? Hvordan kan dette bedst understøttes fra en eventuel plads i kommunalbestyrelsen? – og hvordan samarbejder vi bedst med hvilke øvrige partier i kommunalbestyrelsen?
Alt dette kunne vi snakke uformelt om på et sommermøde hos Nanna Salicath torsdag, den 6. juli kl. 15.00 - Østergade 18 i Pillemark. Vi håber meget, at du har lyst og mulighed for at deltage – ellers er du velkommen til at sende dine tanker, ideer og ønsker til samsoe@alternativet.dk


Vi har rådført os med Henrik Narud, som er Storkreds projektleder for støtte til lokalforeninger, vedrørende ovenstående proces. Henrik vil deltage i sommermødet. Han har stor erfaring med arbejdet i Alternativets Hovedbestyrelse og er tovholder og spidskandidat i Hedensted lokalforening. Henrik var dirigent på vores stiftende Årsmøde i maj 2016 og har været en stor hjælp i forhold til vores lokalforening.

På vegne af bestyrelsen,

mange sommerhilsner fra Nanna Salicath og Alice Steenor

Kære Nanna og Alice.

Bestyrelsen for Alternativet Samsø er ikke beslutningsdygtig; derfor kan I ikke indkalde til opstillingsmøde. Det er det formelle. Men hvis det argument ikke bider på jer, vil jeg sige at det ikke er fair over for en nyvalgt bestyrelse at arrangere et meget vigtigt møde under 2 timer efter de er valgt. Det ville dog være redeligt at give den nyvalgte bestyrelse en chance for at tænke sig om og snakke indbyrdes.

Jeg synes også det ville være på sin plads at oplyse medlemmerne om Nanna og Torben fortsat agter at stille op til K-valget.

Denne “bestyrelse” er ulovlig. Jeg er også medlem af den “gamle bestyrelse”, og Nanna og Alice har ikke orienteret mig om denne skrivelse, ligesom de også aflyste opstillingsmødet uden at orientere mig. Alle os tre har efter henstilling fra Tina Kjær afskediget os selv med øjeblikkelig virkning.

Jeg synes ikke, vi skal opstille til KV17 med det rod, der er i Alt Samsø nu, men hvis det viser sig umuligt at stoppe det misbrug af kommunikationen til medlemmerne, som Nanna i øjeblikket sidder på (uden at hun endog var forperson i den gamle bestyrelse, kun tovholder), så fastholder jeg min opstillingsskrivelse til KV17, så der i hvert fald kan stemmes på andre end Nanna.

Bestyrelsen er ikke “ulovlig”, den er bare ikke beslutningsdygtig. Bestyrelsen kan ikke foretage sig andet end at indkalde til et ekstraordinært årsmøde, hvilket er sket. Imidlertid kan der ikke indkaldes til opstillingsmøde to timer efter det ekstraordinære årsmøde. Det kan kun en ny bestyrelse gøre.

Til sidst et par kommentarer til åbenlyse misforståelser i Torbens indlæg:

  • Tina Kjær har ikke bemyndigelse til at afskedige bestyrelsen “efter henstilling”, jeg er sikker på Tina selv eftertrykkeligt frabeder sig den formulering.
  • Bestyrelsen kan ikke “afskedige sig selv”. Det kan kun årsmødet. Den skal/bør fortsætte og tage sig af forretningsmæssige opgaver, som f.eks. at svare på mails og at få organiseret det ekstraordinære årsmøde, men den kan ikke træffe beslutninger.

Jeg har i dag via email til Alternativet Samsø fremsendt to forslag til beslutning på det ekstraordinære årsmøde. Jeg skrev:

Kære Alternativet Samsø,

Jeg skal bede om at få følgende forslag optaget på dagsordenen på det ekstraordinære årsmøde den 9. august.

Forslag 1: Alternativet Samsø undlader at opstille til Kommunalvalg 2017.
Forslag 2: Opstillingsmøde indkaldt til den 9. august 2017 aflyses.

I tilfældet at forslag 1 bliver vedtaget, vil forslag 2 bortfalde. Jeg regner med at få lejlighed til at begrunde forslagene på årsmødet.

Det er udmærkede forslag, Morten Kjeldgaard, hvis vi kun på den måde kan slippe af med den nuværende “bestyrelse” (lovlig eller ej). Med hensyn til Tina Kjærs henstilling til bestyrelsen, så har jeg det fra en mail, som Nanna skrev d. 22/6 2017 til Alice, Torben, Peter Fibæk (i den daværende bestyrelse) og Henrik Narud (ikke i bestyrelsen). Her kopieres denne mail ordret ind:

Kære alle.

Nu går det hurtigere, end jeg havde troet. Jeg er lige blevet ringet op af Tina Kjær som kort og kontant fortalte mig, at med mindre bestyrelsen nedlægger sig selv straks, vil hun sørge for at vi bliver nedlagt (efter kontakt til Østjyllands Storkreds). Hun er parat til at ”stable en helt ny bestyrelse på benene” meget hurtigt ”fordi der er mange, der er meget utilfredse med den måde, vi kører foreningen på”. For Tina er det langt vigtigere, at vi bliver en god, velfungerende lokalforening, end at vi stiller op til KV 17.

Jeg vil derfor foreslå, at vi hurtigst muligt selv nedlægger bestyrelsen. Jeg orker ikke at skulle igennem en proces, hvor vi ”bliver nedlagt”.

Personligt vil jeg overveje at melde mig ud af Alternativet. Denne fremgangsmåde kan jeg ikke acceptere.

Kærlig hilsen
Nanna

Endnu en ting, Morten. Du har selv talt om, at det er “ulovligt” for bestyrelsen at aflyse et allerede annonceret opstillingsmøde med meget kort varsel (mødet d. 21. juni). Selvom jeg var en del af bestyrelsen, fik jeg imidlertid ingen orientering om denne aflysning. Det var noget Alice og Nanna gjorde alene, ligesom annonceringen af sommermødet, det ekstraordinære årsmøde og - to timer efter - det nye opstillingsmøde. Dette er også noget, der er arrangeret uden om mig.

Mortens to punkter på dagsordenen løser ikke problemet med en ny bestyrelse. Det er nødvendigt med en ny bestyrelse efter al den mistillid på kryds og tværs, der er opstået i denne mikroskopiske forening. Det er jo ikke det, man forestillede sig, da man tænkte, at man gennem Alternativet Samsø kunne få indflydelse lokalt. Vi skulle jo netop ikke ligne andre partier med deres taburetklæberi, “levebrødspolitikere”, spin osv. Samsø Alternativet er blevet en dårlig model for resten af lokalforeningerne.

Hvor er den nye bestyrelse, som Tina hurtigt kunne “stable på benene”? Jeg håber, at nogen vil tage sig af det snarest. Det kan vel ikke være meningen, at vi tre tilbageværende bestyrelsesmedlemmer skal melde os ud af Alternativet, før der sker noget?.

Som menigt medlem af Alternativet Samsø vil jeg kort og godt opfordre Nanna Salicath til at trække sig som KV17 kandidat. Det vil lige nu og her give ro på det uværdige og partiskadelige forløb, der har udspillet sig meget længe i lokalforeningen.

Jeg havde travlt i går med eksamen, så jeg havde ikke tid til at svare. Jeg fik kort efter bekræftelse fra Nanna at de to punkter (om KV-17) kommer på dagsordenen den 9. august.

Jeg forstår ikke hvad Torben mener med “problemet med en ny bestyrelse”. Der er indkaldt til ekstraordinært årsmøde hvor der skal vælges ny bestyrelse, Nanna og Alice har skrevet at de ikke ønsker at fortsætte. På mødet den 9. august bliver der valgt en ny bestyrelse, så hvad er problemet? Jeg har stillet forslag om ikke at stille op til KV-17, bliver det vedtaget kan Alternativet Samsø stille og roligt begynde på en frisk og dernæst forhåbentlig bidrage positivt til debatten op til valget.

Jeg kan konstatere at Nanna tager ansvar for at organisere det ekstraordinære årsmøde den 9. august, sørge for at der kommer en dagsorden, og forhåbentlig finde et lokale – selv om det må være svært. Tak for det, Nanna :green_heart:

Jeg savner til gengæld at Torben tager medansvar for den situation der er opstået, og tager konsekvensen. Ved årsmødet den 18. marts gik du ind i bestyrelsen med åbne øjne, på trods af at jeg og andre kraftigt advarede jer, og du har tilsyneladende været tilfreds med dens måde at arbejde på… indtil du ikke var det.

Problemet med en ny bestyrelse består vel, indtil der er fremkommet nogle navne på (forhåbentligt) mere fornuftige medlemmer, der ønsker at stille op til denne bestyrelse. Indtil nu har Alternativet Samsø været præget af en ekstremt passive medlemmer bortset fra nogle få kværulanter, hvortil jeg nu vist også kan regnes :grin: … Så det bliver vel ikke helt nemt at finde nogen?

Jeg spørger også mig selv om, hvad målsætningen for Alternativet Samsø egentlig er, når man ikke søger politisk indflydelse i KB for at fremme bæredygtigheden og den økologiske omstilling gennem aktiv politik. Så er det vel nok med den udmærkede, upolitiske forening Økologisk Samsø. Der behøver vel ikke at være endnu en upolitisk forening, med mindre det er en jubiii gruppe, der skal sidde og klappe, når Uffe Elbæk danser rundt med sit skumgummi Å:slight_smile:.

Jeg er enig med Marianne Koldby i, at Nanna burde trække sig som KV17 kandidat. Nanna har i den tid, jeg var i bestyrelsen med hende ikke formuleret noget politisk program af betydning, og hun er alt for vag og bøjer sig som et siv i vinden for øjeblikkelige stemninger udefra. Derfor vil hun ikke være til nogen nytte for Alternativet Samsø.

Selv har jeg faktisk forsøgt at formulere noget skarpt politisk på områderne bæredygtighed og natur&miljø. Men jeg er blevet overbevist af Tina Kjær og Marianne Koldby om, at stemningen i Alternativet Samsø er sådan, at foreningen nu ønsker en pause på fire år, for i fred og ro at kunne finde sine ben igen efter alle de trakasserier, der har været. Så det ville være absurd for både Nanna og mig at stille op til KV17, hvis hele baglandet ikke ønsker nogen kandidat i KB. Derfor vil jeg også love ikke at
stille op til KV17, hvis jeg får sikkerhed for, at Nanna også trækker sig.

Ellers synes jeg nok, at jeg har draget konsekvensen af mine fejlskøn af Nanna og Alice (og i mindre grad Eva, der løb af pladsen i et kritisk øjeblik, og Peter som overhovedet ikke deltog i bestyrelsesarbejdet).
Efter Tinas henstilling afskedigede jeg mig selv, ligesom Nanna og Alice gjorde det. Jeg behøver vel ikke at genoptrykke disse mails her. Hverken Tina, Alice eller Nanna var åbenbart klare over, at dette ikke kunne lade sig gøre. I hvert fald ikke i første omgang. Ligesom du, Morten, gjorde jeg indsigelse mod, at Alice og Nanna kunne aflyse opstillingsmødet d. 21. juni uden om mig, og at de senere kunne optræde som bestyrelse uden mig, selv om vi havde afskediget os selv. Hvis de er tvunget til stadig at være bestyrelse, så er jeg det jo også. Så jeg opfatter Mortens sidste skriverier som kværulanteri.

Jeg må indrømme, at jeg også på årsmødet opfattede dig som en rabiat kværulant, Morten. Du virkede lidet overbevisende. Du var ikke engang medlem af Alternativet Samsø, og du boede ikke herovre på dette tidspunkt. Men du brugte 90% af den samlede taletid til at tordne mod især Nanna, så mødet nærmest blev ødelagt, og Nanna gik grædende udenfor. Det gjorde langt stærkere indtryk, at de fremmødte medlemmer af den forrige bestyrelse sad med korslagte arme og nægtede at stemme. Men jeg forstod ikke grundene til det, men kan måske nu gætte disse efter at have oplevet lignende ting fra Nannas og Alices side.

I hvert fald syntes jeg på dette tidspunkt, at jeg måtte støtte Nanna, der havde det svært. Vi er begge fra Pillemark og har ofte passet hinandens høns og andre husdyr. Jeg syntes, hun var et sødt og venligt menneske, og det tror jeg stadig, hun er. Hun egner sig bare ikke til at være forperson endsige politiker. Det tror jeg faktisk heller ikke selv, at jeg gør. Jeg har aldrig før været medlem af et politisk parti, men jeg havde - som nok flere af os i Å-gruppen - regnet med, at Alternativet var et anderledes parti uden skjulte magtkampe og benspænd. Jeg blev klogere - det har man vel lov at blive.

Nu har jeg vist forklaret mig rigeligt, så jeg anser debatten for slut - i hvert fald med Morten.

1 Like