Sæt museerne fri

Forslagets tekst

Museerne spiller en vigtig rolle i det danske kunst og kulturliv. Hvad enten vi taler kunst-, kulturhistoriske eller naturhistoriske museer, så er de med til at huske os på, hvor vi kommer fra, så vi bedre er i stand til at forstå vores samtid og fremtid.

I Alternativet forestiller vi os fremtidens museum som et, der ikke nødvendigvis ”sidder fast” i en gammel museumsbygning. Vi forestilleros omvandrende og nomadiske udstillinger, med samlinger der splittes og splejses, og med fælles og centrale opbevaringsmagasiner, forskning der udøves på tværs og i samarbejde mellem universiteter og museer, med centrale og tilgængelige registreringssystemer. Vi forestiller os museer, som arbejder sammen med biblioteker, kulturhuse, offentlige institutioner, fængsler og spillesteder mm. og derfor gør sig relevante på helt andre og nye måder. Vi forestiller os et museumslandskab, der er meget mere fleksibelt end i dag; hvor der både er plads til de store museers katedralske storslåethed og hvor der findes pop up museer, eller hvor museerne har satellitudstillinger i menneskelige knudepunkter som eksempelvis på biblioteker eller i byens åbne rum.
Museerne fungerer som rum i samfundet, hvor mødet mellem kunsten eller kulturen og det enkelte menneske er mest umiddelbart. Museerne skal på samme tid give plads til stimulerende læring, underholdning og liv og til følelsesmæssig storhed og eftertænksomhed.

Det, som er vigtigt, er, at museerne er vedkommende og relevante for alle borgere; børn, unge, erhvervsaktive, socialt udsatte, minoriteter, ældre mm. Det betyder ikke, at hvert enkelt museum nødvendigvis skal favne alle, men det betyder, at der på tværs af landet skal findes et udbud af museer, som med individuelle profiler og styrker, tilsammen udgør en dyb og dækkende formidling af kunsten, kulturen og naturhistorien. Og det betyder, at museerne i fremtiden er givet nogle rammer indenfor hvilke, de kan udøve deres museumsvirksomhed på den måde, som kommer flest til gavn på den bedste måde.

Kvalitative succesmål
Alternativet foreslår, at museernes succesmål skal være kvalitative fremfor kvantitative.
I stedet for at måle på antal af besøgende, så foreslår vi, at der måles på hvor godt museerne formidler til de besøgende på den bedste og mest givende måde.
Dermed vil vi forsøge at gøre op med dele af Kulturministeriets resultatkontrakter.
Der skal være en højere grad af tillid i tildelingen af midler, forstået på den måde, at når først midler er givet, skal der ikke følges op med ligegyldige målkrav og evalueringer.

Frisættelse af museerne – fokus på formidling
Alternativet foreslår, at formidling bliver museernes styrende parameter, og at museerne stilles langt mere frit i forhold til hvordan de vil opfylde formidlingskravet.
Museerne vil kunne fokusere deres energi og ressourcer på formidling af deres udstillinger og samlinger i endnu højere grad end i dag, hvor en stor del af de tildelte støttemidler er bundet op på helt specifikke krav, som for mange museers vedkommende er hæmmende for den generelle museumsvirksomhed.

Mere tænkning på tværs – statsanerkendelse uden fast bygning
Alternativet foreslår, at det ikke skal være en forudsætning for et museum at have en udstillingsbygning, men at formidlingen af samlingerne kan finde sted i forlængelse af eller i samarbejde med andre institutioner, i pop up-formater, som nomademuseer i eller i helt andre formater som det pågældende museum finder bedst.
Vi foreslår, at også museer uden faste bygninger (til udstilling eller opbevaring eller andet) vil kunne kvalificere sig til statslige bevillinger.
Udviklingen af fremtidens museer skal også muliggøres gennem fusioner og samarbejder med andre institutioner, eksempelvis biblioteker, spillesteder, musik-, og kulturskoler, teatre, private virksomheder, storcentre, fængsler, offentlige institutioner mm.
Alternativet foreslår, at det bliver muligt for en helt ny kategori af museer af blive statsanerkendt; museer uden faste bygninger. Museer som på nomadisk vis, bevæger sig rundt fra sted til sted, enten i relation til eksisterende institutioner eller på anden vis.

Gratis museumsadgang for alle på de statslige museer
Alternativet foreslår, at det skal være gratis for alle at gæste de statslige museers permanente samlinger. De statslige museers udstillinger vedkommer os alle, og med billetpriser på op til 110 kroner, kan man frygte, at udstillingerne er blevet mindre attraktive for dem, som sidder med færrest penge mellem hænderne. Alternativet vil sikre, at alle, uanset økonomi, har adgang til den fineste kunst-, kultur- og naturformidling og at det ikke kun er for dem, der kan betale for det.

Samling af faglige ressourcer
Alternativet vil arbejde på, at den viden og den ekspertise som de fem bærende søjler forudsætter , vil blive styrket. Vi støtter derfor den udvikling, der går mod oprettelsen af specialiserede bevarings- og konserveringscentre.
Vi mener ikke, at man nødvendigvis får det bedste museum, ved at tvinge det til at have en bred vifte af højt specialiserede fagmedarbejdere eller at have medarbejdere der skal kunne ”alt”. Vi tror på, at de dele af museumsvirksomheden, som foregår ”bag tæppet” kan samles i stærkere enheder. Eksempelvis på en sådan måde at forskning, registrering og bevaring varetages i samarbejde med andre museer, universiteter eller i samarbejde med bevarings- og konserveringscentre.
Alternativet foreslår, at der oprettes en pulje til udviklingen af bevarings-, konserverings-, samlings- eller registreringscentraler, som kan servicere flere museer på tværs. Derudover vil vi arbejde på, at forskningen i fremtiden praktiseres i samarbejde med universiteterne i endnu højere grad end i dag.

Pulje for digital formidling
Udstillinger er som regel stationære i enten længere eller kortere perioder. Det er sjældent, at udstillinger rejser rundt i landet og på den måde er de ikke tilgængelige for den brede befolkning hverken herhjemme eller i udlandet. Det vil derfor være interessant at se på, om ikke fremtidens udstillinger og samlinger eventuelt skal gøres tilgængelige i langt højere grad end dag.
Digitale værktøjer har gjort det muligt at gå på opdagelse i samlinger og udstillinger på en langt mere troværdig og givende måde og mange udstillingssteder og museer har allerede gjort brug af digitaliseringens muligheder , men feltet er stadig relativt nyt herhjemme, og digitaliseringen rummer derfor stadig mange spændende muligheder indenfor museumsformidling.
Alternativet foreslår, at der nedsættes en pulje for digital formidling. En pulje som skal være med til at skubbe på udviklingen med at digitalisere museernes samlinger og udstillinger så alle kan gå på opdagelse i dem.

Udfordring forslaget skal løse

Alternativet vil sætte museerne fri med række tiltag på forskellige områder.

Potentielle ulemper ved forslaget

Det er muligt, at nogen vil se negativt på vores udvikling af, hvad det vil sige at være et museum og som mener, at det ligger for langt fra den traditionelle museumsstruktur og tankegang.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Kulturpakken bygger på Alternativets kulturpolitiske vision og er således en udmøntning af visionsteksten fra Alternativets partigrogram. Kulturpakken bygger ovenpå på de landsdækkende laboratorier, der dannede grundlaget for den kulturpolitiske vision fra 2014.

I 2016 er der afholdt nye kulturpolitiske laboratorier i Aarhus og København, hvor nye perspektiver, ideer og holdninger har været med til at folde visionerne ud.

Ligeledes er der afholdt fagpolitiske laboratorier med kunstnere og fagpersoner inden for kunst og kultur, der har viden på deres specifikke fagområder og har tilført kulturpolitikken faglig dybde.

Sidst men ikke mindst har medlemmer og ikke-medlemmer, fagpersoner og ikke-fagpersoner fra både de politiske og fagpolitiske laboratorier dannet baggrundsgruppe for processen og er undervejs blevet præsenteret for kulturpakkens indhold med mulighed for at give feedback.

En svaghed ved processen er, at den været lang og ressourcekrævende. Det betyder, at der undervejs har været perioder med stilstand, hvilket kan have været frustrerende for medlemmer, der har deltaget i laboratorier. Derudover er det en svaghed, at anden omgang af laboratorierne kun er afholdt i de store byer, om end der har været mulighed for medlemmer i andre dele af landet at afholde laboratorier.

Forslagsstillere

 1. Anne Grete Kamilles
 2. Badar Shah
 3. Daniel Hauberg
 4. Gita Maria Thomassen
 5. HC Molbech
 6. Henrik Marstal
 7. Jacob Fuglsang Mikkelsen
 8. Kirsten Andkjær Petersen
 9. Laura Marie Klindt Nielsen
 10. Matthew Daniali
 11. Niko Grünfeld
 12. Rasmus Nordqvist
 13. Ruth Johnsen
 14. Saxe Sebastian Lomholt

Status på forslaget

Status: Under udvikling (efter høring)

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

1 Synes om

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.