Reserver Datoen - Årsmødet i Storkreds København

Kære medlemmer af Alternativet / Storkreds København

Den 18. september 2016 afholder vi årsmøde for København Storkreds på Lynetten Havn, Refshalevej 200, 1432 København K fra kl. 10.00 til 17.30. Her skal vi bl.a. vælge ny bestyrelse, medlemmer til Politisk Forum samt behandle eventuelle ændringsforslag til vores vedtægter. Vi glæder os og ser frem til en inspirerende dag.

For at få arrangeret den bedste dag for alle (og mindst mulig ressourcespild), så har vi brug for det præcise antal deltagere til Årsmødet. Derfor koster deltagelsen 50 kr. - til gengæld sørger vi for forplejning (sandwich, kaffe/the, frugt) hele dagen.

KØB DIN entrébillet her, så er du registeret!

Har du spørgsmål til Årsmødet og/eller ønsker du at give en frivillig hånd eller tanke med, så kontakt bestyrelsesmedlem Niko Grünfeld på niko.grunfeld@alternativet.dk eller på telefon: 2888 9520.

Går du med tanker om opstilling?

Ønsker du at stille op til bestyrelsen eller til politisk forum, så send en mail til bestyrelsesmedlem Gitte Menaka Hansen på e-mail: gittehansen@alternativet.dk

Har du forslag til vedtægtsændringer? Send disse og andre forslag til Alternativet / Storkreds København e-mail: storkreds.kbh@alternativet.dk

Vi glæder os til et endnu et fantastisk Årsmøde!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for København Storkreds

Foreløbig dagsorden for Årsmødet

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere og referent.
  3. Bestyrelsens beretning for Storkredsen.
  4. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse.
  5. Behandling og vedtagelse af nye vedtægter for Storkredsen jf. nye landsvedtægter samt ændringsforslag fra medlemmer
  6. Behandling af andre forslag fra medlemmer
  7. Valg af: Syv personer til storkredsbestyrelse, samt minimum 2 suppleanter, som rangeres efter stemme antal
  8. Valg af medlemmer til Politisk Forum
  9. Eventuelt.

Vedtægter fra Storkreds København

§10 Storkredsens Årsmøde
Stk. 1. Storkredsens øverste myndighed er årsmødet, der afholdes hvert år inden udgangen af september måned og indkaldes med mindst 6 ugers varsel.
Stk. 2. Alle fysisk fremmødte medlemmer af Storkredsen, der ikke er i restance med kontingent, er stemmeberettigede og valgbare.
Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til sekretariatet senest 4 uger før mødets afholdelse.
Stk. 5. Forslag skal være stillet af en gruppe på minimum tre medlemmer af Storkredsen. Dette skal fungere som en demokratisk kvalificeringsproces
Stk. 6. Alle forslag udsendes til medlemmerne senest 2 uger før mødets afholdelse.
Stk. 7. Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest 2 uger før mødet.