Referater af bestyrelsesmøder i Lokalkreds Lejre

Bestyrelsesmøde søndag d. 8. januar 2017 kl. 13.00
Elmevej 2, 4330 Hvalsø

Tilstede: Carsten Teichert, Theresa Dall Helth, Kasper Wengel, Christa E. Berg, Ulla Jensen
Fraværende: Jon K. Amundsen, Ib Johansen

 1. Bordet rundt:
  Theresa arbejder fortsat med sundhedspolitikken og er tovholder for storkredsen, samt med i den nationale styregruppe.
  Carsten og Ulla har deltaget i et nytårsstævne for bestyrelsesmedlemmer i Odense, hvilket var en god dag, hvor der tilsyneladende er kommet god dialog om processen i hovedbestyrelsen og om den fnidder, der er oplevet i organisationen generelt de seneste par måneder.
  Der fik vi også oplyst følgende datoer:
  27.-28. maj er der Årsmøde i Odense

 2. maj – 5. juni afholder vi Vores Folkemøde, som er en seks dages opvarmning til valgkampen, hvor alle lokalforeninger gerne må afholde et arrangement hver dag, altså 6 arrangementer i Lejre i den uge, der afsluttes med Grundlovsdag.
  Christa og Ulla er blevet tovholdere for KV17 i Storkredsen.

 3. Konstituering: Såfremt Theresa bliver valgt som kandidat, er Jon parat til at overtage posten som kasserer, da man pt. ikke må være begge dele ifølge vedtægterne.

 4. Forretningsorden: Dette punkt er udsat pga. tidspres og andet er prioriteret først.

 5. Budget: Dette punkt er udsat pga. tidspres og andet er prioriteret først.

 6. Status omkring Lulles udtræden af bestyrelsen og repræsentation i Byrådet:
  Lulle trådte ud af bestyrelsen i december og har udtalt i pressen, at hun ikke repræsenterer Alternativet i byrådet som tidligere meddelt, men fortsætter som løsgænger og almindeligt medlem af Alternativet. Vi har undersøgt reglerne for dette:
  Lulle kan godt være løsgænger i byrådet og medlem af Alternativet. Hvis Lulle havde ønsket at repræsentere Alternativet, er der en procedure for dette, der kræver godkendelse af lokalbestyrelsen, en repræsentant fra Hovedbestyrelsen, politisk ledelse og en MF’er.
  Men da Lulle ifølge udtalelse til pressen ikke ønsker dette, er denne procedure ikke iværksat.

Derimod har vi bedt om hjælp fra Landssekretariatet med hensyn til pressehåndtering. Vi har udfærdiget et udkast til et læserbrev til lokalaviserne og vil høre Magnus’ kommentarer til dette, samt andre betragtninger eller gode råd.

Derudover vil vi forsøge at få fat på Lulle til en uformel snak.

 1. Der er indsendt 4 aspirantgrundlag til opstilling til kommunalvalget. Formalia er overholdt og disse sendes til godkendelse af Esben Sloth fra Landssekretariatet.
  Der er aspirantgrundlag fra:
  Christa E. Berg
  Theresa Dall Helth
  Peter Bladt
  Ulla Jensen

Disse skal være uddelt til medlemmerne indenfor den næste uge (to uger før opstillingsmødet).

 1. Ulla laver udkast til invitation til visionsworkshop og opstillingsmøde
  Ulla trækker medlemsliste, printer (når godkendt af alle) og opdeler invitationer i 4 geografiske områder, og så kører vi ud og omdeler personligt i postkasser.
  Derudover holder vi et særskilt planlægningsmøde d. 18. januar kl. 19.30 hos Theresa, hvor vi går i detaljer med planlægningen af d. 29. januar.Bestyrelsesmøde søndag d. 11. dec. 2016 kl. 9.00
Elmevej 2, 4330 Hvalsø

Tilstede: Christa W.E. Berg, Kasper W.E. Berg, Carsten Teichert og Ulla Jensen
Fraværende: Theresa, Jon, Ib
Foreningens konto i Merkur Bank er under oprettelse og vi regner med at få en lille sum penge fra Landsforeningen før nytår. Hvis man har haft udlæg kan disse derfor nu sendes til Theresa.

 1. Lulle er trådt ud af bestyrelsen og Jon som 1. suppleant er tiltrådt i stedet. Carsten aftaler med Lulle, hvad der skal meldes ud officielt og dette vil også blive meldt ud til medlemmerne.

Hvad laver vi ellers i Alternativet:
• Carsten er med i Storkredsens kandidatudvalg
• Theresa er tovholder for Regions Sjællands sundhedsudvalg og i en national styregruppe og er ligeledes bindeleddet fra det nationale til de regionale udvalg.
• Christa, Kasper og Theresa er med i Folketingsvalg team og Carsten er kontaktperson
• Ulla undersøger om der er et samarbejde i Storkredsen omkring KV17
• Carsten og Ulla er med i et økonomi-samarbejde med Roskilde
• Carsten, Christa, Kasper og Ulla (og måske flere?) tager til nytårsarrangement i Odense 7. januar.

 1. Opstillingsmøde
  Vi talte om kandidatudvalg og tænker ikke umiddelbart, at det giver mening for os, da vi ikke er så mange. I stedet vil vi have et samarbejde mellem bestyrelse og kandidater, hvor vi har et miljø, hvor vi åbent kan evaluere/rådgive hinanden. Tillid og ærlighed og tage godt i mod feedback, som er kærligt ment som hjælp til kandidater.

Indkaldelse til opstillingsmøde rettidigt senest søndag d. 18. dec. Formel indkaldelse sendes med aspirantgrundlag, så alle medlemmer har mulighed for at tænke over kandidatur. I løbet af januar, når kandidaterne kendes, forberedes den endelige dagsorden og indhold for d. 29./1. kl. 12-17, hvor både visions workshop med politikudvikling, samt opstillingsmøde afholdes.
Valgprocedure står i vedtægterne: En stemme pr. kandidat og man bliver valgt, hvis man har over 50 pct. tilslutning.

 1. Visionsworkshop
  D. 8. januar til næste bestyrelsesmøde vil alle kandidater og bestyrelsen arbejde med visionsspillet og sætte spillepladen op til visionsworkshoppen d. 29. januar.
  Theresa, Carsten, Christa og Ulla kører til Odsherred igen og lærer at blive facilitatorer inden 29. januar.

 2. Kasper svarer på mailen fra Avnstrup om en snak om et samarbejde, et møde fra februar.
  Proces efter visions workshop: Når vi kender fokus områderne arbejder vi videre. Tænker en kommune rundtur, hvor vi laver stande på stationer, supermarkeder eller til arrangementer som byfester og spørger befolkningen om deres holdninger og ideer til, hvordan vi opnår visionerne. Tænker at lave gimmicks med evt. genbrugskopper og genbrugsposer som marketing. Ulla undersøger, om lokale genbrugsbutikker vil være med i et samarbejde.
  Andre arrangementer:
  Danmarks Naturfredningsforening affaldsindsamling 2. april 2017, vi stiller et Alternativt hold.

 3. Invitationer til opstillingsmøde, samt materiale printes og afleveres personligt til alle medlemmer i løbet af januar.

 4. Forretningsordensforslag tages op igen på næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsesmøde søndag d. 13. november 2016

Sted: Hos Christa og Kasper, Elmevej 2, Hvalsø Deltagere: Carsten, Christa, Jon, Theresa, Kasper, Ulla Afbud: Lulle, Ib

 1. Ulla er referent

 2. Konto og økonomi: Vi skal forsøge at få en bankkonto inden jul, så vi kan få de 5.000 kr. for 2016. Theresa undersøger i Merkur Bank (foretrækkes) og alternativt Danske Bank.

 3. Mail: Uddelegering af den officielle mail Lejre@alternativet.dk kan læses og bruges af bestyrelsen, men tjekkes og besvares regelmæssigt af formand, næstformand og kasserer.

 4. Forretningsorden: Kasper undersøger til næste gang, om der er punkter vi mangler. Ellers som følgende:
  Vi bruger så vidt muligt AlleOs til upload af dokumenter, referater mv, samt bruger kalenderen til alle møder og arrangementer.

Vi tilstræber at udsende et nyhedsbrev en gang om måneden umiddelbart efter et bestyrelsesmøde ellers efter behov. Nyhedsbrevet vil indeholde de vigtige informationer til medlemmerne, samt links til referater mv.
AlleOs og nyhedsmailen bliver de officielle kommunikationskanaler til medlemmerne. Derudover bruger vi også facebookgruppen, til mere uofficielt brug og diskussioner, men ingen skal gå glip af noget vigtigt, selvom de ikke er på Facebook.

Vi opretter udover gruppen også en Facebookside, til kommunikation ud til alle interesserede, ikke kun medlemmer. Her vil vi fortælle om vores vision for kommunen og kandidaterne kan bruge siden til at promovere arrangementer mv. under valgkampen.

Kasper bliver vores overordnede IT person, som tager sig af vores digitale sider.

Vi holder fast et bestyrelsesmøde d. 2. søndag i måneden.

 1. Det næste vigtige arrangement er opstillingsmødet, som skal afholdes senest primo februar. Der skal indkaldes til dette møde senest 6 uger før. Vi arbejder med datoer i sidste uge af januar, enten d. 26. eller 29. januar. Hvis det kan lade sig gøre søndag d. 29. januar er ideen, at afholde både opstillingsmøde, samt en visions workshop for medlemmerne. Visions workshoppen er første skridt til at udvikle vores lokalpolitik, hvor vi identificerer vores fokusområder og indsatsområder.

Alternativet i Odsherred har ”opfundet” visions workshoppen, og vi håber, de kan hjælpe os i gang og Carsten afstemmer datoer med dem. Derefter er det ideen, at afholde Politiske Laboratorier i løbet af foråret om de vigtigste politiske områder, som vi skal have udviklet inden kommunalvalget.

Vi vil gerne bruge hele kommunen geografisk i vores møder, og det forsøges derfor at afholde opstillingsmødet i Lejre. Vi skal finde flere egnede steder rundt i kommunen.

Vi vil gerne have så mange kandidater som muligt, eller i hvert fald omkring 10, hvoraf nogle kan være ”fyld” i tilfælde af et overraskende godt valg. Vi skal have gjort lidt reklame for dette.

Næste bestyrelsesmøde d. 11/12 kl. 14-17 hos Theresa Gl. Ringstedvej 2B, Hvalsø


Bestyrelsesmøde mandag d. 13. februar 2017 kl. 19.30,
Gl. Ringstedvej 2B, Hvalsø
Tilstede: Carsten Teichert, Theresa Dall Helth, Ulla Jensen, Jon K. Amundsen
Fraværende: Christa W.E. Berg, Kasper W.E. Berg, Ib Johansen

 1. Sidste referat blev godkendt.

 2. Bordet rundt:
  Palle Bruselius fra Lejre Lokalavis har inviteret alle partierne til at komme med klummeindlæg fra 1. marts til kommunalvalget. Det er god, gratis markedsføring, så vi siger ja tak!
  Regnskab 2016 blev underskrevet og uploades i dialog, så alle kan se det.
  (Kort resumé: Vi fik kr. 5.000 af landsorganisationen og har brugt godt 900 kr.)

 3. Budget: Jon laver udkast til budget, som gennemgås til næste møde.
  Vi overvejer, om vi kan søge økonomisk støtte til valgkampen fra medlemmerne. F.eks. ved at uddele ”præmier” (f.eks. en frokost i det fri med kandidaterne) eller ved ”operation dagsværk”, hvor vi eksempelvis slår græsplænen i stedet for en donation. Da vi næsten ingen penge har i foreningen, er det nødvendigt at søge opbakning til markedsføring af partiet, samt at tænke alternativ markedsføring.

 4. Vi afholder fredagscafe 31/3, Theresa undersøger om det kan blive i Hvalsø Spisehus denne gang.

 5. Andre (på nuværende tidspunkt) kendte datoer (som lægges ind i kalenderen):
  20/2 Næste bestyrelsesmøde 19.30
  27/2 Intet bestyrelsesmøde, men på besøg til kommunalbestyrelsesmødet
  6/3 Bestyrelsesmøde 19.30: Herunder Theresa og Ullas oplæg til tidsplan for arrangementer/politikudvikling/kampagne mv.
  11/3 Storkredsens årsmøde
  13/3 Bestyrelsesmøde 19.30: Claus Vittus er inviteret til at hjælpe os med mediestrategi, herunder brug af sociale medier
  16/3 Fælles økonomimøde med Alternativet i Roskilde
  20/3 Bestyrelsesmøde 19.30: Camilla kommer og fortæller om socioøkonomiske virksomheder
  25/3 Opstillingsmøde i Sjællands Storkreds i Byens Hus i Roskilde kl.16-22
  2/4 Affaldsindsamling
  (der kommer meget mere her i mellem)……
  27-28/5 Alternativets Årsmøde i Odense
  30/5-5/6 Vores Folkemøde (forskellige arrangementer skal planlægges i kommunen, en slags generalprøve på valgkampen)
  (der kommer også meget mere her i mellem)……
  18/9: Her planlægger vi at afholde generalforsamling samt supplerende opstillingsmøde
  Vi vil gerne afholde tre pola’er i løbet af foråret til fortsættelse af processen med lokal politikudvikling. Ulla fortæller om pola proces næste gang.

 6. Theresa gennemgik sagsgangen om den grønne kile og vi fik et godt indblik i sagen, som tages op igen næste gang som case emne for beslutningstagen og intern debat.

Bestyrelsesmøde søndag d. 6. februar 2017 kl. 19.30,
Elmevej 2, Hvalsø

Tilstede: Carsten Teichert, Theresa Dall Helth, Kasper Wengel, Christa E. Berg, Ulla Jensen
Fraværende: Jon K. Amundsen, Ib Johansen

 1. Bordet rundt:
  Carsten har indkaldt til generalforsamling i Foreningen Paradisbakkernes Skovhave d. 19. februar kl. 13, som vi fra bestyrelsen bakker om. Skovhaven har nyt fra kommunen, som er meget interesserede i samarbejde, bl.a. om områder, som kan stilles til rådighed.
  Theresa overvejer at stille op både til regionsrådsvalget og kommunal valget, hvilket bestyrelsen bakker fuldt op om. Theresa var usikker på, hvordan det blev opfattet med dobbelt kandidatur, men bestyrelsen mener, at da Theresa er mere end kvalificeret vil det være en stor styrke for Alternativet med Theresas engagement i begge valg.
  Ulla er ved at komme med i den nationale økonomigruppe, der arbejder med at udarbejde en Alternativ økonomisk samfundsmodel.

 2. Konstituering: Da Theresa er valgt som kandidat, har Jon nu overtaget posten som kasserer.

 3. Budget: Forskellige eventuelle kommende udgifter undersøges. Carsten undersøger forskellige priser for print/plakater, Ulla undersøger annoncering og Theresa undersøger valgplakater.

 4. Forretningsorden er gennemgået og tilrettet og underskrives på næste møde. Udsendes til medlemmerne med næste referat.
  Indtil videre forsøger vi at holde bestyrelsesmøde/lignende møder fast hver mandag kl. 19.30.

 5. Fredagscafe: Carsten laver doodle og vi undersøger hvem vi kan invitere med som VIP gæst. Vi afholder først primært for medlemmerne, men senere evt. også åbne fredagscafeer.

 6. Valgforbund: Vi arbejder videre med et grønt valgforbund.

 7. Aktuelle emner og politikområder: Følgende sager vurderes og debatteres på kommende møder: Den grønne kile, nyt vandværk og Degnejorden. Der laves oplæg og debattræning, efterfølgende stillingtagen. Theresa laver oplæg om den grønne kile (til møde d. 13. feb.), Christa om vandværket og Ulla om Degnejorden.
  Derudover forbereder Theresa, Christa og Ulla deres ”egne” politikområder, finder ud af kommunens strategi på forskellige områder, evt. lovgrundlag for forskellige forslag, evt. møder med embedsfolk/fagpersoner mv. til forberedelse af vores politiske katalog. Gerne have påbegyndt og noget klar inden bestyrelsesmøde mandag d. 20. feb.
  Carsten inviterer Camilla Adelsted om møde omkring socioøkonomiske virksomheder.

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 20. februar 2017 kl. 19.30,
Hyldebjerg 7, Hvalsø
Tilstede: Carsten Teichert, Theresa Dall Helth, Christa W.E. Berg, Kasper W.E. Berg, Ulla Jensen, Jon K. Amundsen, Philip Greve
Fraværende: Ib Johansen

 1. Sidste referat blev godkendt.
 2. Bordet rundt Carsten har afholdt generalforsamling i Skovhaven Theresa er aktiv i sundhedsudvalget, der bl.a. skal afholde 2 politiske laboratorier Christa, Theresa og Ulla er tilmeldt kandidattræning d. 8. marts Christa og Kasper undersøger, om vi kan være i Hvalsø Spisehus til Fredagscafe, de åbner igen på tirsdag d. 28. februar. Kasper fortalte, at vores hjemmeside er udskudt pga. tekniske vanskeligheder. Der er ikke nogen forventet launch dato. Ulla fortalte lidt bagrund for politiske laboratorier. Philip fortalte lidt om Klimarådet. Carsten, Christa, Kasper og Ulla deltager i valgforbundsmøde tirsdag d. 28. februar med S, SF, R og Enhedslisten. Ulla ringer til Asta fra R og tager en uformel snak til opfølgning af tidligere sendte mail om grønt valgforbund inden mødet.
 3. Budget, udgifter og kasserer Jon er nu kasserer og Theresa går i gang med at formelt overdrage bank mv. Budgettet (når godkendt) udsendes til medlemmerne, eller lægges åbent frem. Carsten skriver konto nr. og bemærkning om donationer i nyhedsbreve. Ellers må vi finde på noget andet, så vi får flere penge i kassen. Kasper undersøger (bagatel)grænsen for, hvornår navne skal oplyses på donationer.
 4. Den Grønne Kile Drøftelse om den grønne kile. Theresa laver skriftligt oplæg om vores overvejelser. Christa er klar med sag om HOFORs nye vandværk og Ulla er klar med Degnejorden.
 5. Punkter til næste møde Der er ikke møde på mandag d. 27. februar, da vi deltager kollektivt i kommunalbestyrelsesmødet kl. 18. Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 6. marts, et punkt bl.a. er gennemgang af Theresa og Ullas oplæg til tidsplan og overblik for foråret 2017. I den gennemgang kommer vi ind på alle aktiviteter frem mod sommerferien, hvorfor det kommer til at fylde en del.

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 6. marts 2017 kl. 19.30,
Gl. Ringstedvej 2B, Hvalsø
Tilstede: Carsten Teichert, Theresa Dall Helth, Christa W.E. Berg, Kasper W.E. Berg, Ulla Jensen, Jon K. Amundsen
Fraværende: Ib Johansen

 1. Sidste referat blev godkendt.
 2. Bordet rundt Carsten og Ulla har været til kommunalbestyrelsesmøde. Der blev (blandt andet) vedtaget en strategi kaldet ”Landsbyvisionarium” og ligger under bilag til dagsorden 27/2-17. Super spændende læsning.
 3. Valgforbund
  Carsten og Ulla var til valgforbundsmøde d. 28. feb.
  Bestyrelsen tilslutter sig teknisk valgsamarbejde og ordlydende af pressemeddelelse:
  Aftale vedrørende af valgteknisk samarbejde - 28. februar 2017, Allerslev Rådhus.
  SF Chpl@lejre.dk, Enhedslisten ivmo@lejre.dk, Alternativet lejre@alternativet.dk, Socialdemokratiet cbje@zbc.dk, Radikale Venstre.
 1. Det blev besluttet at de fem lokalpartier indgår et valgteknisk samarbejde i forbindelse med KV17.
  Derefter blev det kort drøftet hvilke præmisser der gælder for samarbejdet.
 2. Det blev aftalt at det første møde på valgaftenen, når valgresultat bliver kendt, afholdes i det valgtekniske samarbejde. Her besluttes hvem der bliver forhandlingsleder.
  Hvert parti sender max to personer til forhandlingsmødet.
 3. Pressedækning - forslag til ordlyd:
  Tirsdag den 28. februar 2017 indgik Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti et valgteknisk samarbejde i forbindelse med kommunevalget i 2017.
  De fem partier ønsker at fortsætte den grønne profil for Lejre kommune, som flertalsgruppen har stået for de sidste 8 år.
  Ligeledes ønsker de fem partier at fortsætte det brede samarbejde i hele kommunalbestyrelsen.
  Pressemeddelelsen udsendes til de fire aviser – Lejre Lokalavis, Midtsjællands Folkeblad, Hornsherred Lokalavis og Dagbladet Roskilde (Sendes til Osted-redaktionen).
  Referatet sendes ud til godkendelse til alle partierne inden pressemeddelelsen udsendes. Og ikke før end tirsdag den 7. marts
  For referat
  Thomas Bisgaard
 1. Fredagscafe Vi prøver at bestille bord hos Hvalsø Spisehus til ca. 10 personer d. 31/3.
 2. Møde med Carsten Rasmussen
  Vi vender tilbage med, at vi godt kan mødes onsdag d. 22/3 kl. 8 og at Carsten, Theresa, Christa og Ulla deltager.
 3. Genbrugsposer
  Ulla har fundet genbrugsposer til 5 kr stykket og vil have bestyrelsens godkendelse til at købe et antal for egen regning til brug under valgkampen. Ideen er at dele poser ud med vores valgprogram foran dagligvarebutikker for at vise, at vi går ind for genbrug og mindre plasticforbrug. Det er fra Politiken og Ulla undersøger, hvordan de bliver produceret, og om de reelt giver et mindre aftryk end plasticposer, da det jo er hele ideen. Bestyrelsen godkender.
 4. Økonomi  Ifm. bankoverdragelse skal referatet fra 20. feb. underskrives af bestyrelsen til banken.
   De 300 kr til Domus Felix lægges til betaling.
   Bagatelgrænse for anonyme medlemsdonationer er 1000 kr. Donationer herover skal omtales med navn i regnskabet. Donationer er ikke fradragsberettet.
   Jon laver budget til udsendelse med nyhedsbrevet.
 5. Aktivitetskalender
  Aktivitetskalenderen blev vedtaget
  Næste møde på mandag d. 13. marts med Claus Vittus som gæst, der skal lære os om mediehåndtering, valgkamp på sociale medier mv.

Referat ekstraordinært bestyrelsemøde tirsdag d. 14/3-17
Sted: Hyldebjerg 7, 4330 Hvalsø
Tilstede: Carsten Teichert, Jon Kjær Amundsen, Theresa Dall helth

 1. Omkonstituering
  Bestyrelsen omkonstitueres med øjeblikkelig virkning idet Christa Wengel udtræder af
  bestyrelsen. Ligeledes udtræder 2. Suppleant Ib Johansen.
  Bestyrelsen består nu af forperson Carsten Teichert, næstforperson Kasper Wengel,
  kasserer Jon Kjær Amundsen, menige medlemmer Ulla Jensen og Theresa Dall Helth.
  Bestyrelsen er fortsat beslutningsdygtig jf. Lokalforeningens vedtægter idet der herfor
  kræves minimum fem bestyrelsesmedlemmer.
 2. Det besluttes, på trods af et reduceret antal bestyrelsesmedlemmer at fastholde
  bestyrelsens plan for aktiviteter i løbet af foråret. Det besluttes at opfordre foreningens
  medlemmer til at byde ind i forhold til afgrænsede opgaver i forbindelse med div.
  aktiviteter og arrangementer
 3. Som resultat af Christas udtræden af bestyrelsen og desuden et nedsat aktivitetsniveau i
  forhold til hendes KV17 kandidatur, overtager Carsten i første omgang ansvaret for
  videreudviklingen af politiske mærkesager inden for den miljømæssige bundlinje. Carsten
  vil drøfte med Christa om de to skal sparre undervejs eller om han blot skal overtage
  fuldstændigt i forhold til politikformuleringen
 4. Den planlagte politikudviklingsweekend for bestyrelsen d. 20.-21. maj vil blive afholdt hos
  Carsten Teichert på adressen Hyldebjerg 7 i Hvalsø
 5. Det besluttes at der udover et supplerende opstillingsmøde i september måned også skal
  afholdes et supplerende opstillingsmøde allerede d. 19/6. Beslutningen begrundes med et
  ønske om at få eventuelle nye kandidater på banen så tidligt som muligt, for at øge
  chancerne for kunne nå, at gøre dem synlige henover sommeren.
  Referent: Theresa Dall Helth
1 Like

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 3. april 2017 kl. 19.30,
Gl. Ringstedvej 2B, Hvalsø
Tilstede: Carsten Teichert, Theresa Dall Helth, Ulla Jensen,
Fraværende: Kasper W.E. Berg, Jon K. Amundsen

 1. Sidste referat blev godkendt.

 2. Bordet rundt
  Theresa har afholdt sundhedspola, der gik godt
  Affaldsindsamlingen gik også godt og vi vil gerne gentage til næste år
  Fredagscafeen var virkelig hyggelig, et arrangement som vi også vil gentage

 3. Læserbreve/valgklumme
  Snak om temaer for læserbreve, dog ingen konkrete pt.
  Valgklummens indhold skal være klar til indsendelse 22. april. Snak om indhold. Vi vil forsøge at lave en alternativ klumme, som en slags spørgeundersøgelse over nogle af følgende temaer:
  Landbrug
  Natur
  Infrastruktur
  Skole
  Daginstitutioner
  Kultur/fritid
  Arbejde
  Ældre
  Sundhed
  Energi
  Boliger
  Deleøkonomi
  Indvandrere/flygtninge
  Erhverv/iværksætteri
  Affald/genbrug
  Byudvikling/lokalsamfund

 4. Socialøkonomisk pola: Vi spørger Camilla Adelsted om hun vil være oplægsholder og evt. nogle af de firmaer hun nævnte i sit oplæg.

 5. Den grønne pola kommer formodentlig til at handle om ”den grønne by” og byudvikling, biodiversitet i byerne mv, hvor vi skeler til det vedtagne landsbyvisionarium.

 6. Vi vil holde generalforsamling og supplerende opstillingsmøde allerede til juni, da vi er for få i bestyrelsen, samt gerne vil have flere kandidater.
  Næste møde onsdag d. 19. april hos Theresa.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 19. april 2017 kl. 19.30,

Gl. Ringstedvej 2B, Hvalsø
Tilstede: Carsten Teichert, Theresa Dall Helth, Ulla Jensen, Jon K. Amundsen, Rasit Tas
Fraværende: Kasper W.E. Berg

 1. Sidste referat blev godkendt.

 2. Bordet rundt Endnu et af kommunens arrangementer med borgerinddragelse søndag d. 7/5. Theresa ser om hun kan deltage. Rasit er nyt medlem og overvejer et kandidatur til kommunalbestyrelsen. Han er meget velkommen.

 3. Valgklummen Theresa færdiggør og den kommer i Lokalavisen i næste uge.

 4. Socialøkonomisk pola dato 8/5 vi arbejder videre. 5. Den grønne pola 15/8 vi arbejder videre.

 5. Alles Folkemøde: Vi regner med at holde et enkelt arrangement i form af et Folkekøkken, hvor vi inviterer til fællesspisning, gerne kødløst og med beregnet klimabesparelse, evt. af lokalt producerede grøntsager. Arbejder videre med ideer næste gang.

 6. Ny datoer: Vores politikudvikling skal være færdig 1. aug. Vi planlægger at præsentere vores lokale politik tre steder i kommunen d. 30/8, 31/8 og 1/9 som startskud til valgkampen. Diverse: Jon vil gerne være den nye hjemmesideansvarlige. Hurra! Vi har stadig et hængeparti hvad angår tilstedeværelse på sociale medier.
  Næste møde mandag d. 24. april hos Theresa.

Referat af bestyrelsesmøde Alternativet Lejre, mandag d. 24. april 2017

Tilstede: Carsten teichert, Jon Kjær Amundsen, Theresa Dall Helth Referent: Theresa Dall Helth

 1. Kommende POLA’er: Oplægsholdere til begge POLA’er er på plads. Annoncetekst til Lokalavisen sendes i denne uge (senest torsdag kl. 15). Vi sender desuden hver især invitation ud til specifikke interessenter via mail, sociale medier + fysiske opslag på relevante steder (indkøbssteder, station mm.). Oplægsholdere er Philip Hahn-Petersen, medejer af Habitats (Natur-POLA), Lone Gregaard, Afdelingschef i Huset Venture samt Camilla Adelsted Mikkelsen, virksomhedskonsulent (Socialøkonomisk POLA). Bestyrelsen har besluttet at betale oplægsholdere transport i forbindelse med arrangementerne, samt købe en lille gave som tak.

 2. Alles Folkemøde: Vi planlægger at lave folkekøkken på bofællesskabet Buske. Vi har en forespørgsel ude hos fællesskabets beboere om hvorvidt vi må lave arrangementet i deres fælleslokaler. Vi afventer endeligt svar, men de er umiddelbart positive stemt. Det foreslås at kontakte Hegnsholt for at lave et gårdbesøg som arrangement i folkemødeugen. Theresa kontakter Johanne Schimming.

 3. Års- og opstillingsmøde: Carsten udsender indkaldelse til årsmøde + opstillingsmøde.

 4. Budget 2017: Budgettet vil blive præsenteret på årsmødet. Her vil vi bl.a. præsentere ”kampagne”posten da vi ønsker flere midler til denne post, end hvad vi har indestående på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen håber på medlemsdonationer i denne sammenhæng.

 5. Hjemmeside: Jon har kontaktet den hjemmesideansvarlige og det forlyder (fortsat) at de lokale hjemmesider bliver lanceret snart

 6. Theresa fortæller om en henvendelse fra Alternativets Unge, som gerne vil lave POLA for børn og unge. Man vil lave 2-5 POLA’er på landsplan og har i den forbindelse kontaktet KV17 kandidater for at bede om at disse involverer sig i, at få POLA’erne stablet på benene. Theresa har en mail-dialog kørende med arrangørerne, om at vi i Lejre gerne vil være behjælpelige med lokaler mv., så længe arrangørerne selv tager ansvar for at afvikle POLA’en. Vi afventer nærmere info i denne sammenhæng.