Referat Generalforsamling 8. 4. '19

Generalforsamling i Alternativet Syddjurs 2019

Mettes hjørne, samtale om Alternativets arbejde i byrådet:

Hvad skal være Mettes bud ind i budgetforhandlingerne?

Mette oplever at der er mange der er i klemme i specialbehandlingområdet, det er en udfordring alene at overholde lovgivningen.

Sammen med risikoen for store besparelser på ”Børn og Læring” giver det ekstra problemer.

Hvordan laver vi god og fleksibel trafikløsninger i hele byen, delebil, byens bil, sponsorater?

Italesæt fordele: Mindre stress, bedre velfærd, et bedre samfund…

Mere og skarpere input til Budget 2020, vi skal tænke ret hurtigt.

Om retningslinjer for det grønne danmarkskort og en venstremands opløften af sagen til Byrådet. (NTM pkt 309 fra 2. 4. 2019)

Mette: Måske er landmændene bange for at sagen gribes højere oppe og der laves obligatoriske indgreb. Noget lignende fandt sted ved udpegning af Natura2000-områderne. I øvrigt kan vi kommunalt gøre yderst lidt på dette område, det sorterer under Folketinget.

Kontakt kommunalpolitik og folketing.

Mette: oplevede manglende opbakning fra folketingspolitikerne til kommunalpolitisk topmøde – hvordan kan vi binde bedre sammen?

Thomas fra Storkredsen:

”Læg alt hvad I laver på AlleOs.”

Vær opmærksom på muligheden for at søge storkredsen om midler.

Det skal gå på tværs af kommunegrænsen. Det skal være meget snart.

Generalforsamling

  1. Valg af dirigent: Kenneth

  2. Valg af stemmetællere: Anset for unødvendigt

  3. Valg af referent: Lars

  4. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen: Knud berettede for bestyrelsen. Se nedenfor for skriftlig version.

  5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse: Kenneth fremlagde det reviderede regnskab, det blev godkendt.

  6. Budget: Line taler med andre kandidater om hvordan storkredsens midler kan bruges og kommer med forslag til brug til os. RødtGrønt-forum skal prioriteres.

  7. Behandling af forslag fra medlemmerne: Ingen

  8. Valg til bestyrelsen: Kirsten Illeborg, Astrid Holm Jacobsen, Kenneth Degnbol,Jakob Baungaard. Konstituering på førstkommende bestyrelsesmøde.

  9. Valg af revisor: Trine Hoeks

  10. Eventuelt: Der var en vis usikkerhed om mulighed og evt. pris på MobilePay for foreningen og håndtering af data og offentlighed om bidragsydere.

Åbning af lånt lokale på torsdag kl 17. Tjek begivenhed på AlleOs. Nørreport 24 Advokatkompagniet.

Kom frit, også evt til at lave kaffe mv. kl. 15

For spørgsmål kontakt foreningens kasserer Kenneth Degnbol, kennethdegnbol@gmail.com, 20784708 eller skriv på facebook.

Alternativet Syddjurs – bestyrelsens beretning april 2019.

I bestyrelsen er Kenneth Degnbol (kasserer), Jakob, Lars Sørensen. Knud Schmidt og Trine Hoeks (som er trådt ud pr marts, og suppleanten Mette Foged er trådt ind i hendes sted. en formand og næstformand.

Bestyrelsesarbejdet er forløbet godt. Vi har holdt møder ca hver måned. Vi er kommet ind i en rytme, hvor møderne ligger umiddelbart før byrådsmøderne, så et tilbagevendende punkt er dagsordenen for byrådsmødet. Her forsøger vi at spare med Mette, som jo har et kæmpe arbejde med at følge med som ny i byrådet, og med en ”enmands” eller vi skal vel bruge ordet enpersons gruppe.

Vi har organiseret arbejdet, så en fra bestyrelsen har påtaget sig at sørge for det næstfølgende møde, så vedkommende har ansvaret for indkaldelse, fastlæggelse sted og dagsorden, og er ordstyrer på mødet. Møderne er åbne for alle medlemmer af foreningen (pt 116), og vi forsøger at flytte møderne rundt i kommunen, til forskellige steder hvor der sker noget spændende, som vi så samtidig kan få lidt indblik i. Vi har bl.a. holdt møder i Grobund, og Rødegård, men ellers har det været hjemme hos en af bestyrelsesmedlemmerne.

Arrangementer og aktiviteter:

Foråret 18 holdt vi åbenhus i fælleshaverne i Knebel. Her arbejder Knud med skolehaver, fælleshaver, og generationssamarbejde (børnehave, skole og ældrecenter).

Strandrensning på Mols. Her havde Mette arrangeret at vi i alternativet tog en bid af stranden, på DNs strandrensningsdag.

Grundlovsdag afholdt vi samtalevandring i Hestehaveskoven og afholdelse af ”ikke-lejrbål” ved stranden(det var allerede tørt d. 5. juni. Samtalesedler hjalp til at vi fik nogle spændende og nære samtaler. - Og en deltagende kvik læge hjalp et af vore medlemmer til akut lægehjælp.

Deltagelse i Rød-grøn Forum: Med udgangspunkt i SFOF, er der etableret et samarbejde på hele Djursland omkring offentlige arrangementer. Deltagerne her er SF, socialdemokrater, enhedslisten, folkebevægelsen mod EF, LO, og os. De fleste gange hav Knud repræsenteret os. Da vores kasse har været tom efter kommunevalget, har vi ikke været på plakaten ved de afholdte arrangementer.

Forberedelserne til det kommende folketingsvalg har været en vigtig del af vores arbejde. Vi havde fra start to kandidater i vores område. De havde begge familieforøgelse i vente og følte sig for presset til at fortsætte som kandidater. Men nu har vi stadig to kandidater fra vores kommune, Line Åen, bosiddende i Ebeltoft, og som følge af en rokering i valgkredsene, er Torsten Gejl (bosiddende i Mørke) nu spidskandidat i Østjyllands storkreds. Vi har deltaget i adskillige møder både i storkreds regi og i samarbejdet her på Djursland. Ifølge kandidaterne er vi bare så klar til den egentlige valgkamp. Lokalt har vi planen klar i forhold til ophængning og nedtagning af plakater, når tiden kommer.

I kraft af vores repræsentation i kommunalbestyrelsen, er der forskellige tillidshverv som vi har fået. Her kan vi nævne Kenneth i bestyrelsen for Djurs Spildevand, Mette i bestyrelsen for RenoDjurs, i det nyoprettede §17 stk. 2 udvalg, som arbejder med bæredygtighed i kommunen ud fra verdensmålene. Han er valgt qua sit professionelle arbejde med bæredygtighedsstrategier. Vi har Børge Jacobsen i hegnsyn. Endelig har vi fået tre valgtilforordnede i forbindelse med det kommende valg (Mette, Kirsten Illeborg, og Knud).

Medlemspleje og kommunikation.

Vores indtryk er at vores medlemmer generelt er aktive i mange forskellige sammenhænge. Derfor har vi ikke indtryk af at medlemmerne sukker efter at vi skal arrangere noget for/med dem. Men vi har valgt at indkalde alle medlemmer via mail til vores åbne bestyrelsesmøder, ligesom vi efterfølgende udsender mødereferatet til samtlige medlemmer.

Afslutning.

Vi har i det forløbne år fået en lidt mere stabil foreningsdrift, med god stemning, og godt samarbejde omkring fordeling af arbejdet. Så vi har ikke savnet en formand og næstformand.

Det med at komme rundt i kommunen har været givtigt for os, da det giver os indblik i forskellige ting der rører sig i kommunen.

Vi kunne selvfølgelig ønske os en mere aktiv medlemsskare, og større støtte til Mette i byrådsarbejdet, men på den anden side er vi rimelig godt kørende sammenlignet med mange andre lokalforeninger – og nu har vi fået afviklet vores gæld, og har igen en kassebeholdning, som giver mulighed for at arrangere events eller deltage mere aktivt i events sammen med andre.