Referat fra Thy-Mors's bestyrelse 28 maj 2018

Referat fra
BESTYRELSESMØDE
i Alternativet Thy–Mors
mandag den 28. maj 2018 kl. 19.00 – kl. 21.30
i Plantagehuset (lokale 1), Thisted.

Til stede: Aase, Joachim (noget af tiden), Flemming, Christian, Anni og Gustav.
Afbud fra Emilie og Simon.

Dirigent: Christian
Referent: Gustav

Godkendelse af dagorden og referat
Det bliver sandsynligvis Anni (og ikke Ove), der fremlægger ‘‘Regnskab 2017’’ på årsmødet.

Vedtægtsændringer (fra landsmødet)
Vedtægtsændringerne blev drøftede og godkendte.
De skal på årsmødet den 10. juni. Ændringerne bliver indføjede i årsmødets dagsorden.

Orientering fra udvalg
Mødedeltagerne (undtagen Christian) havde været til møde i skyggeudvalgene forud for bestyrelsens møde. Christian blev orienteret.

Forretningsorden for bestyrelsen
Aase orienterede om forretningsorden for bestyrelsen. De tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen underskrev forretningsordenen.

Persondatalov
Aase orienterede om Persondatalovens konsekvenser for foreningen. Reglerne vil blive indarbejdet i vore vedtægter.

Årsmøde den 10. juni
Årsmødet er ved skovlegepladsen på Klitmøllervej 86 mellem Thisted og Klitmøller.
Tidsrummet er fra kl. 11.00 til kl. 15.30.
Anni koordinerer alt om spisningen. Christian sørger for service og bestik (evt. også for islagkage).
Gustav forsøger at skaffe en dirigent.
Vedtægternes ændringstekster indføjes i dagsordenen.
Flemming foreslås evt. som medlem af bestyrelsen. Andre (fx Jens Ole Hald) må gerne foreslås.
Gustav træder ud af bestyrelsen, (da han skal opstille til Folketinget). Gustav stiller gerne op som revisorsuppleant (evt. som revisor).

Grundlovsmøde den 5. juni
Emilie har kontakten med Torsten Gejl, der bliver vores hovedtaler.
Torsten er hovedtaler på alle tre grundlovsmøder i Nordjylland (Thy, Rebild og Aalborg). Andre folketingskandidater er talere nummer to.
Gustav har tilbudt at være taler nummer to i Thy.
Grundlovsmødet vil blive opreklameret på de sociale medier (evt. også pressemedelelser til Thisted Dagblad og Radio Limfjord).
Vi betaler omkring 200 kr. i ‘‘husleje’’ for lokalerne.
Emilie arbejder videre med grundlovsmødet.

Josephine Fock besøger Thisted
Mødet arrangeres i samarbejde med den nordjyske storkreds (ved Hannah Werk).
Mødet var planlagt til den 18. juni, men Marianne Victor Hansen (frivillig og konsulent for Josephine) har foreslået, at det flyttes til august eller september. Vi tilslutter os, at mødet bliver flyttet til det tidlige efterår.
Vi inviterer vore vestjyske naboforeninger (Skive (Salling-Fur) og Struer-Lemvig) med til mødet med Josephine.
Aase laver de nødvendige aftaler.

Økonomi. Regnskab godkendes
Anni fremlagde Regnskabet for 2017.
Regnskabet skal godkendes på årsmødet den 10. juni.
Revisorerne skal underskrive regnskabet inden årsmødet, og (de afgående) medlemmer af den ‘‘gamle’’ bestyrelse skal underskrive på årsmødet eller kort tid der efter.
Efter årsmødet sendes det godkendte regnskab (i et særligt skema) til storkredsens bestyrelse og kasserer.

Orientering om folketingsvalg
Gustav orienterede.
Der er p.t. fire folketingskandidater i storkredsen. Der bliver muligvis opstillet flere på et nyt opstillingsmøde i august-september.
Der var opstartsmøde for Rebild Kommune den 22. maj 2018. I de øvrige kommuner starter valgkampen efter sommerferien.
Folketingskandidaterne vil gerne (i samlet flok) besøge de forskellige kommuner. Dette betyder lokalt, at kandidaterne vil besøge Mors én dag og Thy-Hannæs en anden dag.
Som minimum vil kandidaterne snakke med borgerne på gader og stræder, på torve og foran butikker. Kandidaterne vil også gerne deltage i andre arrangementer.

Turen med folketingskandidaterne bliver i august, september og oktober 2018.
Kandaterne vil gerne koble sig på lokale større offentlige arrangementer (fx byfester), og beder derfor lokalforeningerne om at melde tilbage, hvornår det er bedst at komme til kommunen.

Eventuelt
Joachim deltager i før-byrådsmøder (fælles medlemsmøder) med SF og Enhedslisten aftenen før kommunalbestyrelsens møder.
Forslag (drøftet, men ikke vedtaget endnu):
Bestyrelsen for Alternativet Thy-Mors deltager fortsat kun i møderne med SF og EL, når der er en særlig grund til det.
Alternativets øvrige medlemmer kan frit deltage i møderne med SF og EL

For referatet: Gustav Sieg Sørensen