Referat fra ordinært bestyrelsesmøde d.11.10.18

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Storkreds København d.11.10.18

Fremmødte:

Mia, Lea, Anders, Troels, Trine

Dagens referent: Trine

Der tages beslutningsreferat af mødet.

Dagens mødeleder: Anders

Pkt. 1.
Dagsordenen godkendes

Pkt.2.
Som udgangspunkt laver bestyrelsen beslutningsreferater. Der kan ved lejlighed anvendes andre referat typer.

Bestyrelsesmedlemmerne skiftes til at være referent. Referenten er ansvarlig for, at sende referatet til godkendelse af bestyrelsen, og herefter at lægge referatet op i Alleos og Dialog. Se mere herom i den reviderede forretningsorden, som vedtages ved bestyrelsesmødet d.24.10.18

Pkt. 3.
Bestyrelsesmedlemmerne skiftes til at være mødeleder.
Ved afslutningen af hvert bestyrelsesmøde beslutters det hvem der er mødeleder ved næste møde.

Mødelederen er ansvarlig for at lave dagsorden og evt. mødebilag. Dette udsendes til resten af bestyrelsen samt til kalenderen på Alle os. Se mere herom i den reviderede forretningsorden, som vedtages ved bestyrelsesmødet d.24.10.18
Mødelederen sørger for forplejning til mødet.

Pkt. 4.
Kommunikerer pkt.2 og 3 til medlemmerne.

Fortsættes af nedsat arbejdsgruppe
Husk at validere forretningsordenen i forhold til vedtægterne.

Anders og Trine laver udkast til forretningsordenen, sendes til Troels til sproglig gennemskrivning. Vedtages ved næste møde d.24.10.18
Noter til Anders og Trine – Overskriften ændres til Grundprincipper. - Slet det om mails - Ny formulering af afsnittet om tillid og fortrolighed.

Pkt. 5.
Bestyrelsens underudvalg

 • Kasserer og regnskab. Mia – med hjælp fra bogholder en gang pr. måned

 • FTV-udvalg. (Folketingsvalgsudvalg) Anders – kontaktperson/ brobygger mellem bevægelse og bestyrelsen. Øvrige personer i udvalget Lea og Regner.

 • EPV udvalg. (Europa parlaments valg) Lea Kontaktperson/brobygger mellem Jan og bestyrelsen.

 • Kommunikation: Kontaktperson Troels.

Nyhedsbreve/Løbende orientering til bevægelsen: Troels evt. frivillige medlemmer.

FB.grupper: Martin Kjærulf er udvalgt af bestyrelsen til denne opgave.

Talsperson: krisekommunikation: Troels

Bestyrelsesmail: Anders og Troels tjekker mail, og sender mails videre til bestyrelsens kontaktpersonerne.

 • Samarbejde med øvrig organisation Storkredsene nationalt, PS, LS, Københavns kommuneforening, HB: Kontaktperson Trine

 • Økonomi – fundraising: Troels evt. Regner.

 • PoFo (Politiskforum) Kontaktperson Lea.

 • RV repræsentanter. Regionsrepræsentanter. Kontaktperson evt. Anders

 • Årshjul, events og samarbejde med medlemmerne: Trine

Alle kontaktpersoner laver oplæg til funktionsbeskrivelse til mødet d.24.10.18.
Kontaktpersoner skal indstille status og beslutningspunkter til dagsordenen før alle bestyrelsesmøder.

Pkt.6
Kommunikation: Kontaktperson Troels.

Nyhedsbreve/Løbende orientering til bevægelsen: Troels evt. frivillige medlemmer.

FB.grupper: Martin Kjærulf

Talsperson - krisekommunikation: Troels

Bestyrelsesmail: Anders og Troels tjekker mail, og sender mails videre til kontaktpersonerne.

Pkt.7
Anders fremlægger status fra FT-kandidaterne.

Plakater, Kandidaterne ønsker en solidarisk ordning, og at BS går ind aktivt i planlægningen af plakatophængning.

Lia Sofia, er medlem af FTV udvalget, og vil gerne håndtere frivillige.

Økonomi, 2 typer af ønsker 1. Minimums støtte af individuelle kampagnemidler.
2. Fælleskampagne støttemidler, evt. til enkelte eller alle kandidaters kampagnetiltag.
NB. Undersøg

Kandidaterne ønsker at vi træffer overordnede beslutninger.

Carolina er kandidatgruppens tovholder.

Debatter, Kandidaterne er i gang med at lave et opdrag, men ønsker at BS tager beslutning om en strategi.

Lea og Anders kontakter det eksisterende udvalg, samt opsamler viden. Laver beslutningsforslag til bestyrelsen.

Pkt.8. Udgår af dagsordenen, behandles ved mødet d.24.10.18

Pkt.9.

 • Formalia omkring bankkort, mail mv. er ikke på plads endnu.

 • Mangler at finde et bilag, Mia taler med Vilhelm. Derefter kan årsregnskabet godkendes, og vi kan afholde ekstraordinært årsmøde.

Alle sender info-id til revisionsfirmaet,

Pkt. 10.
Trine deler alle dokumenter om PoFo med Lea.
Trine laver en status om PoFo.

Pkt. 11.
Næste møde afholdes d.24 okt. Kl.16-19 i lokalerne i Åbenrå.
Mødeleder Troels. Punkter til dagsordenen sendes via Slack.
Dagsorden udsendes d.22.10.18

Evt.

 1. Trine lægger referaterne fra de til dato afholdte bestyrelsesmøderne op i Alleos/Dialog.

Sender en mail til Regner m. referatet.

 1. Forpersonskabet er inviteret til kaffe med Forpersonskabet i Kommuneforeningen.

 2. Majken Medom´s invitation til Valgkampens Maskinrum behandles. Storkredsen er praktisk arrangør af de to workshop´s