Referat fra opstillingsmødet den 4.2.2017

Referat: KOMMUNALVALG 2017
ALTERNATIVET MARIAGERFJORD
Med deltagelse af: Sabrina, Melanie, Birgitte, Victor, Christian, Anja, Bente (forperson, kredsbestyrelsen), Lars, Per, Karsten, Morten. Alle medlemmer.
Status er at vi i Alternativet er nået på 62 medlemmer d.d.
Kort præsentation af alle deltagere - og velkomst ved Birgitte.

Inden mødets start vælges to stemmetællere; Sabrina og Morten.

Melanie - hvad er det der kræves af byrådet og hvilke opgaver forventes varetaget når man stiller op.
Kort præsentation af Melanie og hendes funktion i byrådet fra nu tilbage til 2008. Melanie sidder nu i teknik og miljø på forvaltningen. Er ligeledes repræsenteret i Limfjordsrådet og Integrationsrådet. Sidder i bestyrelsen for Maritimkulturcenter.
Alle gruppeudvalgsformænd sidder ligeledes ved strategiudvalgsmøder.
Man bruger cirka 20 timer i ugen som indbefatter møder samt borgermøder - hvilket Melanie finder meget vigtig at deltage i som politiker. Når man er valgt, er holdningen, at man er forpligtiget til at deltage i disse møder, for at signalere at man er interesseret i borgernes holdninger og ønsker. Man skal ligeledes forholde sig til, at man kommer til at træffe gode beslutninger på lige vilkår som de mindre gode. Men det kan vi også, så længe vi sammen har fået lavet et værdigrundlag i gruppen, og at vi åbent kan gå i dialog omkring både de lette og svære beslutninger.
Byrådsmøde sidste torsdag i hver måned hvor alle er velkommen. Man har mulighed for deltagelse i gruppemøder i forbindelse med byrådsmødet - dette for Alternativets vedkommende sammen med Socialdemokratiet.
Relationen har stor betydning for det politiske gøren.
Hvem skal vi/ skal vi lave valgforbund med? Åben dialog omkring dette fordele og ulemper ved dette. Mulige partier at lave et valgforbund med kunne være SF, Socialdemokratiet, De Radikale og Enhedslisten.
Punktet afsluttes med, at dette tages op ved et åbent bestyrelsesmøde som Tema.

Præsentation af kandidater - se oplæg

Spørgsmål til kandidaterne

Valg - Bente Holm præsenterer at alle fire kandidater har fået mere end 50% af stemmerne. Dvs. alle kandidater er officielle byrådskandidater til Mariagerfjord kommune.
Der var i 2013 knap 24.000 borgere som stemte.

Øvelse omkring temaer og fokusområder til partiet:

 • Ren natur (bæredygtighed, fjord, økologi)
 • Grøn turisme
 • Kommunalt indkøb
 • Ordentlige opvækst vilkår (fra fødsel til grav)
 • Skoledagen ændres (hver dag med teori/praksis/praktik i eksempelvis virksomheder)
 • Transport (bedre offentlig transport i kommunen, profilere at vi er en brintby, elbiler, delebiler, fællestransport)
 • Cykelstier rundt om fjorden mv.
 • Byrådsmøder holdes rundt om i kommunen (forsamlingshuse mv.) desuden live så de borgere som ikke har mulighed for at deltage stadig kan være med
 • Attraktive landsbyer
 • Trivsel for kommunens ansatte og borgere
 • At hver gang der træffes en beslutning, så er det ud fra vores 3 udgangspunkter: den miljømæssige, den social og den økonomiske. (at vi i vores valgkamp kommer med et bud på, hvad vores værdigrundlag er i Alternativet - fastholde mangfoldigheden)
 • Anlæg (Alternativet ønsker en langsigtet plan for, hvad kommunen skal bygge de næste år)
 • Iværksætteri (blomstring i landsbyerne - udbygning transport/IT - “oprydning” i landsbyerne ift. gamle forfaldne bygninger)
 • Erhvervslivet (vi har en grøn profil som vi skal blive bedre til at fortælle om - samt være bedre til at understøtte de grønne iværksættere)
 • Politiske kultur (fokus på værdigrundlaget - være nysgerrige og åbne på andre partier)
 • God tone i den politiske debat

Afslutning ved Birgitte - En stor tak til alle som bakkede op omkring mødet i dag - vi glæder os til et valgår hvor vi kan gøre os mere synlige og sætte vores aftryk på hvad vi består af.
Det er afgørende, at vi får flere kandidater - det er meget vigtigt, at vi også geografisk er repræsenteret og at vi aldersmæssigt også er repræsenteret bredt.

Der aftales, at Melanie sender pressemeddelelse til aviserne samt sender referat ud fra Anja og Melanies referater.
Anja Wangsøe og Melanie.