Referat fra kandidatopstillingsmøde i Region Hovedstaden

Referat af opstillingsmøde til regionsrådsvalget i Region Hovedstaden, 21.05.2017 i Birkerød Idrætscenter

Fremmødte kandidataspiranter: Julie Herdal Molbech, Ken Patrick Petersson, Martin Kjærulff (Nielsen), Martin Schepelern, Pernille Schnoor, Qasam Nazir Ahmad, Rolf Bjerre, Theis Liebach Smedegaard, Tue Boje Folden.

Fremmødte fra kandidatudvalget for RV17 i Region H: Palle Skov, Magrethe Herning, Tove Auda, Anette Moustgaard, Claus Tversted, Eddy Madsen.

Og en masse andre glade og engagerede alternativister – startende med 36 og senere stigende til 39 medlemmer i alt.

Palle Skov indledte mødet med at fortælle, at det er første gang de fire storkredse har skullet samarbejde om at opstille kandidater til regionen. Der har ikke været mange vejledninger – vi har selv skullet løbe det i gang. 21 jan. 2017 dannede 30 dedikerede alternativister Sundhedsforum. Arbejde i det regi samt i andre storkredse og i Folketinget har ført til en ny sammenhængende sundheds- og forebyggelses-politik i Alternativet.

Vi sang Niels Simon Larsens Værdisang.

Kandidatudvalget for RV17 blev præsenteret, og Lia Sofia Heldblad, som er administrativ sekretær i Storkreds København.

Dernæst præsenterede alle fremmødte medlemmer sig kort.

Punkt 1. Valg af dirigent
Eddy Madsen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at mødet var indkaldt rettidigt.

Punkt 2. Valg af stemmetællere og referent
Claus Tversted og Per Hauge blev valgt som stemmetællere.
Anette Moustgaard blev valgt som referent.

Punkt 3. Forslag om ny afstemningsform
Eddy Madsen fortalte, at det oprindeligt var blevet besluttet at opstille 12 kandidater for Alternativet i Region H. Men kandidatudvalget for RV17 har besluttet, nu kun at opstille 9 kandidater. Kandidatudvalget vurderer, at alle de nuværende 9 kandidataspiranter er egnede til valg. Kandidatudvalget har i dagsordenen foreslået en ny afstemningsform, hvor alle 9 kandidater vælges samlet som et hold.

Eddy Madsen fortalte, at ifølge landsvedtægterne (§ 15, Stk. 4) skal vi ikke stemme om valg af kandidaterne ved en 50 % afstemning (hvor kun kandidater, der får opbakning af over 50 % af medlemmerne vælges), da vi opstiller et begrænset antal – 9 kandidataspiranter til 9 pladser. Men ændringer til vedtægterne kan vedtages af forsamlingen.

Der blev nu åbnet for debat i forsamlingen, om mødet skulle holde en afstemning om de enkelte kandidaters egnethed ved en 50 % afstemning. Kandidatudvalgets forslag var, at kandidaterne blev valgt som et samlet hold, men dette kunne forsamlingen vælge at fravige.

Eddy Madsen satte det nu til afstemning i salen, om de enkelte kandidater skulle vælges ved en 50 % afstemning. Alternativt ville alle kandidater være valgt som et samlet hold. Afstemningen foregik ved håndsoprækning. Kun 12 ud af 36 fremmødte ønskede en 50 % afstemning om de enkelte kandidater, og kandidaterne var derfor blevet valgt som et samlet hold.

Punkt 4. Præsentationsrunde I
Kandidaterne præsenterede sig - og fortalte om deres mærkesager - mundtligt i 3 min. hver.

Punkt 5. Præsentationsrunde II
Medlemmerne fik mulighed for at cirkulere mellem kandidaterne i små grupper (3 min. ved hver kandidat) og spørge ind til deres politik.

Punkt 6. Pause

Punkt 7. Valg af 9 kandidater
Punktet udgik, da kandidaterne allerede var blevet valgt som samlet hold under punkt 3.

Punkt 8. Oplæg til og beslutning om spidskandidat/-er
Der blev åbnet for diskussion af fordele og ulemper ved spidskandidat(er).

Ken Petersson præsenterede et forslag, som 6 af kandidaterne – Ken, Martin S., Martin K., Qasam, Rolf og Theis - havde lavet i fællesskab på et møde d. 18-05-2017. Efterfølgende havde også Tue tilsluttet sig forslaget, så det i alt var støttet af 7 kandidater. Pernille og Julie gav udtryk for kun delvist at kunne tilslutte sig det. Pernille og Julie havde ikke haft mulighed for at deltage i mødet, og havde måttet melde afbud. Gruppen på 7 mente, at med den lave medieinteresse for regionsvalg samt den beskedne valgkamps-økonomi, var en spidskandidat ikke den mest interessante model. Gruppen var kommet frem til følgende alternative model:
Alternativ til traditionel Spidskandidat model

6 af Kandidaterne til Regionsrådsvalget har været samlet til en snak om spidskandidat og hvilke andre modeller som kunne tænkes, i perioden op til og gennem konstitueringsfasen. Vi anerkender, at det er forsamlingens beslutning, om vi skal have en eller flere spidskandidater. Men vi har behov for at tilkendegive, hvad vores holdning til emnet er. Vi har derfor brugt noget tid, på at afsøge, om vi kunne finde en model, som er bedre end at vælge spidskandidat(er) og det synes vi, at vi har fundet. Vi så gerne have en model, som i højere grad lægger op til, at bruge den faglighed og de kompetencer som gruppen har som helhed, i stedet for at begrænse de kompetencer, der kommer i spil. Gruppen har mange kompetencer, på både det politiske og på det organisatoriske plan, disse kompetencer ønsker vi at gøre maksimalt brug af. Vi ønsker derfor, en model hvor vi bruger alle kandidater, som ordførere på udvalgte områder hvor deres individuelle viden og kompetencer kommer bedst muligt frem. For at tilgodese ønsket om, at få en udadvendt profil overfor ikke mindst pressen, vil vi gerne supplere fag kandidaterne, med en politisk ordfører. For at fordele de interne opgaver og sikre, at alle kan få plads til at udfolde sine evner, vil vi supplere den politiske ordfører med en gruppeleder. Derudover ønsker vi, for starte op på mulighederne med at sikre de mandater, som vi vil opnå ved regionsvalget, bruges mest effektivt. At aktivere en rolle som forhandlingsleder. Der er tradition for, at mange konstitueringsaftaler startes op, lang tid før valget og næsten er færdige inden stemmerne er endeligt talt op, så det er vigtigt, at vi får startet denne proces snarest. Så kort fortalt ønsker vi, at sætte alle kandidater i spil, suppleret af tre roller som: politisk ordfører, gruppeleder og forhandlingsleder, som kandidaterne i fællesskab selv vælger efterfølgende, blandt sig selv. Hvis forsamlingen derimod vælger, at der skal være spidskandidat(er), ser vi helst, at der vælges 2 og at alle kandidater efterfølgende definerer spidskandidaternes rolle og indholdet af deres funktion.

Efterfølgende var der en lang debat i forsamlingen om gruppens alternative model versus modellen med spidskandidat(er), og om hvorvidt modellerne egentlig var modsætninger eller evt. kunne kombineres. Og også om hvilken model, der var bedst i partiets interesse mht. at indhente flest mulige stemmer til regionsvalget. Det var også til debat, hvordan en spidskandidat defineres mht. roller. Palle Skov læste kandidatudvalgets formulering om spidskandidatens mulige roller op.

Eddy Madsen satte det nu til afstemning i forsamlingen, om der skulle holdes en afstemning om de 7 kandidaters alternative model. 29 ud af 39 fremmødte stemte for, at kandidaternes alternative model skulle til afstemning.

Det blev efterfølgende sat til afstemning, om der skulle være spidskandidat(er) til regionsrådsvalget. Afstemningen foregik skriftligt ved simpelt flertal. 15 stemte ja til spidskandidat(er) og 22 stemte nej. Der kommer således ikke spidskandidater til regionsrådsvalget.

Der blev nu stillet to modforslag fra forsamlingen om, 1) at det er medlemmerne, der vælger den politiske ordfører i de 7 kandidaters alternative forslag, samt 2) at der stemmes om rækkefølgen af kandidaterne på stemmesedlen (selvom der er sideordnet opstilling).

Ken læste nu de 7 kandidaters alternative forslag op for forsamlingen igen. Eddy Madsen satte det derefter til afstemning, om den politiske ordfører i kandidaternes alternative model skulle vælges af forsamlingen. Et flertal på 24 stemte ja til dette.

Det blev derefter sat til afstemning, om forsamlingen støttede de 7 kandidaters alternative model, men med den ændring, at den politiske ordfører blev valgt af forsamlingen. Alle medlemmer stemte ja til dette.

Dernæst fulgte en skriftlig afstemning om, hvem af kandidaterne, der skulle være politisk ordfører. Hvert medlem kunne stemme på én kandidat. De kandidater, der stillede op til posten, rejste sig op, og deres navne blev skrevet på tavlen. Det var: Ken, Tue, Julie, Rolf, Theis og Pernille. Ken Petersson blev valgt som politisk ordfører med flest stemmer.

Efterfølgende var der en afstemning om rækkefølgen af kandidaterne på stemmesedlen skulle vælges af medlemmerne – og det blev der stemt ja til med stort flertal.

Sluttelig var der skriftlig afstemning om rækkefølgen af kandidaterne på stemmesedlen til regionsrådsvalget. Hvert medlem kunne stemme på maksimalt 5 kandidater. Den med flest stemmer blev nr. 1 på stemmesedlen, den med næstflest nr. 2, og så fremdeles. Den valgte rækkefølge blev således (Theis og Julie fik lige mange stemmer, men Theis trak sig frivilligt til 5. pladsen):

  1. Ken Patrick Petersson
  2. Martin Schepelern
  3. Qasam Nazir Ahmad
  4. Julie Herdal Molbech
  5. Theis Liebach Smedegaard
  6. Pernille Schnoor
  7. Martin Kjærulff (Nielsen)
  8. Rolf Bjerre
  9. Tue Boje Folden

Punkt 9. Valg af spidskandidat/-er (evt.)
Punktet udgik, da det var blevet besluttet ikke at have spidskandidat(er).

Punkt 10. Tak for i dag

Referent Anette Moustgaard
Dirigent Eddy Madsen