Referat fra ekstra årsmøde den 28. februar 2018

Næste møde for ALTERNATIVET THY-MORS er i Plantagehuset mandag den 19. marts fra kl. 18.00

De (Jens Ole og Joachim), der medbringer Skype-udstyr (skærm og projektor) til streaming af mødet, bedes komme kl. 17.50.
Vi har åbent (konstituerende) bestyrelsesmøde og åbent før-byrådsmøde.

Tidsplan for aftenen: Se nederst i denne mail.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Alternativet Thy–Mors 28.februar 2018

Deltagere: David Jessen, Joachim Kjeldsen, Jens Ole Hald, Gustav Sieg, Anni Margon, Christian Grant, Eskild Boeskov, Simon Markfoged og Aase Stjerne.

Formålet med ekstraordinær generalforsamling er blandt andet at få suppleret vores bestyrelse, idet vores kasserer Ove Andersen har valgt at udtræde af bestyrelsen og forperson Aase Stjerne ønsker en pause fra hvervet som forperson.

Ad.1 Valg af dirigent
David bliver valgt til dirigent. Tak til David
Indkaldelsen til generalforsamlingen erklæres for rettidig

Ad.2 Valg af stemmetællere
Christian og Jens Ole vælges til stemmetællere. Tak til Christian og Jens Ole

Ad.3 Orientering om arbejdet i kommunalbestyrelsen/Joachim
Joachim er medlem af følgende udvalg
Klima-miljø-og teknikudvalget se link http://www.thisted.dk/Politik/Politiske%20udvalg/KlimaMiljoTeknikUdvalget/Opgaver.aspx
Udvalget for koordineret ungeindsats.se link http://www.thisted.dk/Politik/Politiske%20udvalg/KoordineretUngeIndsats/Opgaver.aspx
Deltager som repræsentant for kommunen ved generalforsamling 2018 i sammenslutningen af vestlige Limfjordshavne.

Joachim er også medlem af bestyrelserne for I/S MOK, modtagestation for olie- og kemikalieaffald, I/S Mors-Thy Færgefart (ved Feggesund), I/S Skovsted Losseplads,  Desuden er han suppleant til bestyrelsen for Thyborøn-Agger Færgefart.

Senere i 2018 skal Alternativet (via kommunalbestyrelsen) udpege valgtilforordnede og stemmetællere til offentlige valg og folkeafstemninger.
I 2019 skal vi (via grundlisteudvalget) foreslå nævninge og domsmænd for 2020-2023.

   Til styrkelse af det tværpolitiske arbejde er der oprettet en 3-mands gruppe bestående af kommunalbestyrelsesmedlemmerne Morten Bo , Jens Otto  Madsen og Joachim og en 12-mands gruppe bestående af kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal alliance, Alternativet, SF og Enhedslisten. Disse grupper mødes mandag umiddelbart inden kommunalbestyrelsesmøderne een gang om måneden.

Andre er også velkommen til at deltage i disse gruppemøder.
I 3-mands gruppen er der (efter forslag fra Alternativet) et ønske om at arbejde med en fælles indsats omkring ændring af tilgangen til ressourceforløb og førtidspension. Spørgsmålet er hvordan dette forvaltes i Thisted kommune. Det er bl.a. blevet bemærket at der er stor forskel på Thisted kommune og Morsø kommune med hensyn til førtidspension.

Joachim havde kommentar til behandlingen af sagsteam angående vederlag for kommunale hverv. Forslaget var en øgning af antallet af udvalgspladser og vederlag til næstformændene. Dette ville give en øget udgift til administrationen på 260.000. Joachim foreslog at gøre denne ændring udgiftsneutral ved at sænke vederlaget for hver af de 19 menige medlemmer. Joachims ændringsforslag faldt.
Sagstema angående anlægsbevilgning til opvarmning af græsareal på Sparekassens Thy Arena. Driften af anlægget var ikke nok belyst, blev derfor trukket tilbage til udvalget for klima, teknik og miljø.
Joachim indstillede til beslutning i kommunalbestyrelsen følgende: “Thisted kommune tilbyder gratis økotjek til det traditionelle landbrug” Fonden for Økologisk landbrug finansierer omlægnings tjekket og er derfor udgiftsneutral for kommunen.
Dette tilbud er blevet givet af mere end 25 af landets kommuner som led i kommunens erhvervspolitik.
Efter drøftelse i kommunalbestyrelsen valgte Joachim at tage forslaget af dagsorden og indstille forslaget til behandling i udvalget for klima, miljø og teknik.

Kommunalbestyrelsen afholder visionsseminar i næste måned.

Ad. 4 Orientering om skygge udvalg
Et skygge udvalg er oprettet i forhold til de politiske udvalg, hvor der ikke findes repræsentanter fra tremandsgruppen. Der er oprettet skygge udvalg for erhvervs-, arbejdsmarkeds- og kulturudvalget (EAKU) og børne-og familieudvalget (BFU). Opgaven for skygge udvalget er at “klæde vores kommunalbestyrelsesmedlem på” ved at følge dagsorden, referater og sags temaer til udvalgsmøderne , drøfte dem og bibringe viden og erfaringer. Skygge udvalgene holder møde een gang om måneden umiddelbart før kommunalbestyrelsesmøderne. Jens Ole, Gustav og Simon har meldt sig til EAKU. Flemming, Anni og Aase til BFU. Andre er velkommen til at melde sig til skygge udvalgene.

Ad.5 Orientering om udvikling af Alternatives politik
I foråret vil der blive udviklet politik inden for det social og sundhedsmæssige område. Flemming, Gustav, Anni og Aase sidder i arbejdsgruppen. Der vil blive indkaldt til medlemsmøder omkring temaet. Vores borgmester på Fanø har bl…a gode forslag til hvordan vores forslag kan eksemplificeres. Vigtig at overveje hvordan vi kommer igennem med vores forslag.
Vi bør overveje hvordan vi får talt med borgerne i alle områder af THy og Hannæs. Ideer til happenings modtages gerne.

Ad.6 Valg af bestyrelse
Bestyrelsen består for nuværende af Aase, Gustav, Christian, Anni, Joachim og Ove. Suppleanterne er Jette og Jens Christian.
Aase, Ove og Joachim er på valg.
Ove ønsker ikke genvalg. Joachim og Aase modtager genvalg.
Simon stiller op til bestyrelsen og vælges med flertal. Emilie Giese er også et emne til bestyrelsen. Emilie er ikke til stede på grund af sygdom, Joachim vil kontakte Emilie. Bestyrelsen fik fuldmagt til at indsupplere Emilie.
Gustav, Christian og Anni er valgte for 2017-2019.
Bestyrelsen konstituerer sig ved næste bestyrelsesmøde den 19. marts.

Ad.7. Indstilling af Nordjyske medlemmer til Alternatives landsdækkende organer (Politisk Forum, Ombuds Råd og Konfliktmæglings råd).
Gustav genopstiller til politisk forum. Ombuds Råd og Konfliktmæglings råd er ikke relevant.

Ad.8 Indstilling til medlem af kandidatudvalg i Storkreds Nordjylland
Kandidatudvalget fungerer efter storkreds forening Nordjyllands vedtægter, og varetager alt vedr. aspiranter, kandidater samt opstillingsmøde med valg af kandidater i forbindelse med folketingsvalg, regionsvalg og europa parlamentsvalg. Arbejdsbelastningen vil være forskellig afhængig af om der er valg.
Der er ikke umiddelbart interesse for at være medlem af kandidatudvalg i Storkreds Nordjylland. Emnet tages op ved næste møde.

Ad.9 Indstilling af folketingskandidat til storkredsens opstillingsmøde
Gustav er blevet opfordret til at stille op til Folketinget. Gustav har taget imod denne opfordring til at blive kandidat aspirant.

Ad. 10 Eventuelt.
Forslag om mulighed at afholde nogle af møderne via Skype. Ved næste møde vil denne mulighed blive testet. Jens Ole og Joachim medbringer skærm og projektor.

Næste møde er den 19. marts i Plantagehuset i Thisted.
Kl. 17.50: Jens Ole og Joachim ankommer med udstyr til Skype (skærm og projektor):
Kl 18 – 19: Åbent bestyrelsesmøde - Skype start kl. 18.00 - Vær klar 10 min. før med udstyr og teknik, der fungerer.
Kl 19 – 20: Skygge udvalg (dvs. før-byrådsmøde)
Kl 20 – 21: Bestyrelsesmødet fortsætter, hvis det er nødvendigt af hensyn til tiden og Skygge Udvalgsmødet.

ref…Aase Stjerne Hansen