Referat fra bestyrelsesmøde juni 2022

Referat Åbent Bestyrelsesmøde Alternativet i Nordsjælland d. 7/6 2022kl. 18 til 21

Mødet foregik fysisk hos Allon i, Farum

Deltagere:

Allon Furesø, Nanna Halsskov, Christa Rudersdal, Nikolaj Helsingør, Simon HB

Afbud: Ingrid Hørsholm-Fredensborg

 1. Valg af dirigent:

Simon

 1. Valg af referent :

Christa

 1. Godkendelse af dagsorden :

Godkendt

 1. Godkendelse af referat fra 11/5 22

Referatet udsendt og godkendt

Allon lægger referat på AlleOs og bruger de sidste referater til et fortællende nyhedsbrev til medlemmerne.

 1. Nyt fra :

Furesø

Intet nyt.

Halsnæs

Mariane og Nanna fik et læserbrev i SN om “en grøn grundlov, og deltog i arrangementer i forbindelse med Grundlovsdag. De har også deltaget i et meget fint informationsmøde om Stenrev, som evt. kan gentages for alle medlemmer i og udenfor Å.

Gribskov

Maud opfordrer lokalforeninger til at søge oplysninger om “Den grønne Dagsorden”, der er ved at starte et nyt projekt i Gribskov, der vil infiltrere kommunalbestyrelsen og adm. med videnspersoner, inden de skriver den KL-krævede klimaplan for kommunen. Noget alle kommuner, der ikke allerede har en, skal gøre i år.

Der får vi brug for alle gode kræfter indenfor og udenfor Å, der kan løfte en sådan plan i diverse kommuner uden reel viden.

Helsingør

Morten havde været til sit første bestyrelsesmøde i Hellebæk Kystsikringslav – et lille lav, med megen historik og store udfordringer. Morten har en del at byde ind med, bl.a. i forhold til at etablere stenrev og det bliver spændende at følge. Ditte er kommet ind i Espergærde havn, og hun har masser af kunne bidrage med.
Vi har haft et fælles møde med De Radikale – det blev afviklet i en fin tone og der blev lyttet meget. Vi skulle have haft et mere før sommer, men der er ikke fastsat en dato, så vi satser på et augustmøde. Da fællesmødet mundede ud i en fælles forståelse eller frustration om du vil, omkring de dårlige forhold for cyklister i kommunen, aftalte vi at lægge op til at invitere Klaus Bondam, afgående direktør i Cyklistforbundet og radikal folketingskandidat, til et åbent stormøde i Toldkammeret, hvor vi også inviterer de øvrige politikere. Dagsorden kunne være ”hvilke svære beslutninger, skal vi træffe, for at stimulere cyklismen i kommunen”. Det ligger lige før budgetforhandlingerne, og måske det kan påvirke den politiske dagsorden.
Vi har observeret en del konkurrencer og udvalg benyttes til greenwashing af kommunen, og det skal vi holde kommunen op på; eksempler er f.eks Green Leaf, Borgmesterpagten m.fl. samt et udvalg for Klima-bæredygtighed uden et budget.

Hørsholm-Fredensborg .

Ingrid vil stå for indkaldelse af Hillerød til årsmøde for at foreslå en sammenlægning med Hørsholm-Fredensborg.

Allerød

Intet nyt fra John. Kassereren kontaktes igen om overførsel af midler til Storkredsen. Er sket 10/6

Rudersdal

Intet nyt

Kassereren

Ingen bevægelse på kontoen. Midlerne fra Allerød ikke gået ind.

Ang. Donationer til kandidaterne: Allon kontakter Mark om central MobilePay.

Kandidatudvalget udarbejder budget for Fælles Folder til FK og fremlægger det på næste møde.

• HB

Simon er valgt til DOL - Daglig Organisatorisk Ledelse.

• POFO

POFO møde oplevedes ret frustrerende. Nanna og Mira /KM Skanderborg havde tilføjelse om familiepolitik, ændring af barselsorloven, på dagsordenen. Ligeledes var vision for Dyrevelfærd på. Begge forslag blev sendt tilbage til videre bearbejdning. Simon og Christa er enige om, at POFO bør ændres til at arbejde med og omkring faggrupperne. Simon vil tage det op i HB

● Kandidatudvalg

Kandidatudvalget går i gang med at udarbejde fælles folder. Udarbejder et budget.

 1. Kontakt til medlemmer i kommuner uden lokalforening.

Dette er en af vores opgaver som kredsbestyrelse.

Nanna kontakter medlemmer i Frederikssund, Christa medlemme i Egedalog og Allerød, Ingrid kontakter medlemmer i Hillerød for sammenlægning med Hørsholm-Fredensborg og for at høre, hvad der sker i deres kommune, hører, hvordan de holder sig orienterede og foreslår dem at deltage i aktiviteter f.eks med fortællinger om, hvad der sker i kommunen på månedlige best.møder.

 1. Nyhedsbrev.

Allon laver det første som en fortælling med referater fra best.møder som forlæg, herunder opfordrer til at gå ind i kandidatudvalget, der nu kun består af Christian Poll og Allon og i et kommunkationsteam for storkredsen, som vi havde det ved FV19

 1. Nedlæggelse af Allerød.

Vi skal kontakte medlemmer og indkalde til ekstraordinært årsmøde for at nedlægge.

Christa

Sammenlægning af Hillerød og Hørsholm-fredensborg

Ingrid

 1. Forslag til fælles arrangementer i 22/23?

 2. Stenrev. Nanna går i tænkeboks

 3. Vild natur

 4. Familiepolitik

 5. Jobcentre

 6. Gode Penge

 7. Borgerløn

 8. Sundhed og trivsel - Ingrid?

 9. Franciska I august?

 10. Andelsgårde

Der blev ikke truffet endelige afgørelser, Alle går i tænkeboks til næste møde.

 1. Hvordan har det været at være her i dag?

Fysiske møder er hyggelige, men knapt så effektive som digitale møder :blush:. Vi prøver at fortsætte med fysiske møder. Næste møde hos Nanna i Hundested.

Tusind tak til Allon for godt værtsskab og dejlig mad, og tillykke til Nikolaj med brylluppet.

 1. Mødedatoer:

29/6 18:30 POFO

? Kandidatudvalg med kandidater

Kredsbestyrelse. Hver 1. Onsdag i måneden. Næste dog tirsdag d.5/7

? Ekstra Årsmøde Allerød

? Årsmøde Hillerød for sammenlægning med Fredensborg-Humlebæk.

HB?

LOS-møde?

Andet? Her kan skrives interessante temamøder.