Referat fra bestyrelsesmøde d.28.januar

Kære alle medlemmer

Hermed referatet fra bestyrelsesmødet d.28.januar. Næste åbne bestyrelsesmøde er 18.marts - sted og dagsorden følger.
Årsmøde bliver d.8.april. Mere om det i en senere indkaldelse.

Skulle I have lyst til at give en hånd med den forestående folketingsvalgkamp indkalder vores lokale kandidat Line Aaen til møde torsdag d.14.februar kl14-17. Adressen er Søndergade 23, 8400 Ebeltoft. Meld gerne til Line på 61861822 hvis du kommer. Se mere på Valgkamp for Alternativet på Djursland - vil du være med?

Mange hilsner Bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmødet i Alternativet Syddjurs 28/1 2019.

Tilstede: Mette, Birgitte, Kenneth, Trine, Knud (referent)

  1. Siden sidst:

Mette orienterede lidt om byrådsarbejdet, og om samarbejdet med de andre. Herunder nyt om nedsættelsen af udvalg om bæredygtighed/verdensmål (§17 stk 4 udvalg)

Knud refererede fra to møder med Torsten og andre folketingskandidater i storkredsen. Der er tilsyneladende masser af gode ideer, og godt samarbejdsklima.

Knud refererede også fra et møde i Kbh om Alternativets sommerhøjskole, som han er med til at arrangere.

  1. Byrådsmøde onsdag.

Vi gennemgik grundigt hele dagsordenen, og Mette fik kommentarer med fra os til flere af punkterne. Vi vurderer det som vigtigt for både Mette, og vi andre at vi holder vores bestyrelsesmøder efter indkaldelsen til byrådsmødet, men før mødet afholdes, selvom det specielt for Mette giver en presset kalender.

  1. Økonomi.

Kenneth fortalte om regnskabet for 2018. Det er endnu ikke revideret af vores revisor (Jørgen)

Budget for 19, kommer til at handle om at bruge vores midler i forbindelse med valgkampen. Kenneth fremlægger et budget på årsmødet.

Knud ønsker at kunne bruge vores konto i forbindelse med afholdelsen af sommerhøjskolen. Det vil kræve at han har fuld adgang til kontoen, og at han holder styr på hvad der lokalet og hvad der er højskoleøkonomi. Det blev enstemmigt godkendt, og vi kan således gå i gang med at skaffe knud fuldmagt til den brug af kontoen.

  1. Kommunikation og årshjul.

Vi fik lige repeteret at vi sender indkaldelse til møderne ud til alle 14 dage før mødet afholdes med dagsorden, og referater udsendes efter møderne til alle medlemmer (Mette sørger for det)

Vi skal have styr på at lægge vores møder ind på ”alle os” ligesom vi skal have opdateret bestyrelsesmedlemmer. (Kenneth tager den)

Vi snakkede lidt årshjul. Her besluttede vi at sigte efter bestyrelsesmøder 18/3, 27/5, og 24/6. Årsmødet bliver 8/4

  1. Folketingsvalg 2019.

Vi er jo i samme valgkreds som Norddjurs. Vi har to kadidater bosiddende i Syddjurs kommune (ingen fra Norddjurs). Vi er enige om at støtte op om vores kandidater, både i forbindelse med plakatophængning, og hvor vi ellers kan støtte. Der afholdes fællesmøde i Norddjurs 31/1, vi forventer at mødet der kommer frem til ønsker til hvordan vi lokalt kan støtte.

  1. Deltagelse i 1. maj arrangement.

Flere af os regner med at deltage, men vi ønsker ikke at være med til at arrangere, og med på plakaten.

  1. Kolindsund.

Vi har fået opfordring til at melde os ind i Kolindsunds venner. Det gør vi.

  1. Årsmødet 2019.

Vi aftalte at holde årsmødet 8/4. Vi regner med at mødet også kommer til at ideholde et oplæg fra Mette, og diskussioner om lokalpolitik.

  1. Evt

Mette nævnte at vi skal have styr på konstitueringsaftalen, så vi ved hvem vi har siddende hvor.