Referat fra bestyrelsesmøde 9.januar 2018

Hermed referat fra bestyrelsesmødet den 9.januar 2018Referat fra bestyrelses- og medlemsmøde møde i Alternativet den
9.januar 2018

Tilstede: 10 medlemmer. De 5 deltog i begge møder, mens de øvrige 5 udelukkende deltog i
medlemsmødet.

Joachim og Aase bød velkommen og rengør for dagsorden.

Vores politiske ordfører Carolina Magdalene Maier kommer på besøg her i begyndelsen af
2018 (måske mandag den 19. februar eller fredag den 23. februar). Joachim og Aase aftaler
nærmere med Caroline.

Ad.2 Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig med Gustav Sieg som konstitueret næstforperson indtil
næste generalforsamling. Anni Margon blev kontaktperson for medlemmerne og Christian
Grant støtter op om den digitale kommunikation.

Det blev beslutte at afholde en ekstraordinær generalforsamling den 28 februar med det
formål at få nye bestyrelsesmedlemmer, idet Aase Stjerne forlader posten som forperson,
Gustav er konstitueret næstforperson indtil generalforsamlingen. Nærmere oplysninger om
tid og sted kommer senere.

Ad.3 Politikudvikling

Alternativet mangler at udvikle yderligere på deres partiprogram. Det handler om
følgende områder: kultur, erhvervsudvikling , sundheds og socialområdet og
borgerinddragelse Der vil blive afholdt politiske laboratorier ( POLA) i forhold til disse
områder i løbet af foråret 2018.

1

Det blev besluttet at starte med sundheds -og socialområdet Flemming, Aase og Gustav vil stå
for afviklingen af POLA omkring sundheds- og socialområdet. Gustav skaffer facilitator (
mødeleder)

Der udviklede sig en livlig drøftelse omkring indholdet af dette område . Der blev bl.a.
fremført at området er omfattende, men vi må tænke lokalt og i forhold til hvilke udfordringer
vi står med lige nu i kommunen. Endvidere er det vigtigt at tænke i forhold til de tre
bundlinjer Alternativet står for, økonomisk, socialt og miljø samt bæredygtighed.

Ad 4. Skyggeudvalg

Ved sidste møde blev det besluttet at oprette to skyggeudvalg, der har til opgave at
følge dagsordner og sager i henholdsvis Erhvervs- arbejds- og kulturudvalget ( EAKU)og i
Børne- og familieudvalgt (BFU). Ud over at følge hvad der sker i udvalgene er formålet også at
bibringe med viden om området samt fremme Alternativets værdier.

Det vil fremgå at Thisted kommunes hjemmeside hvornår der er møder og ligeledes vil
dagsordner og referater fremgå af hjemmesiden.

Flemming, Anni og Aase har meldt sig til BFU og Jens Ole , Gustav og Simon har meldt sig til
EAKU.

Ad 5. Tidlig generalforsamling.

Som nævnt under punkt 2 vil der blive afholdt ekstraordinær generalforsamling den 28
februar, Gustav sender dagsorden ud i denne uge.

Ad 6. Orientering om forårets møder

10 januar kl 18.30 – 21.00​ valgevaluering

Storkreds Nordjylland afholder møde omkring evaluering af KV17 valget, Joachim, Emilie og
Gustav deltager.

20.januar halvårsmøde

Alternativet afholder halvårsmøde den 20 januar i Ringsted den 20 januar kl 09.45 – 20.00. se
nærmere på Alternativets hjemmeside. Joachim og Gustav deltager.
28.februar ​Ekstraordinær generalforsamling i lokalforeningen Thy-Mors
Torsdag den 15. marts​: Den nordjyske storkreds opstiller bl.a. folketingskandidater.

5-6 maj Årsmøde.

2

Alternativet afholder Årsmøde den 5-6 maj i Odense – se Alternativets hjemmeside- Aase
deltager.

Ud over vil vi gøre opmærksom på at det er muligt at blive vist rundt på den grønne gang i
Folketinget af vores landspolitikere. Den 4. April er det Torsten Geil der viser rundt.
Tilmelding er nødvendigt. Se Alternativets hjemmeside.

Ad.7 evt.

Under eventuelt orienterede Kurt om DIEM25 se websiden ​https://diem25org
DIEM25 er en paneuropæisk politisk bevægelse som Alternativet understøtter. Kurt er
medlem og er interesseret et i at oprette en afdeling i Thisted og Morsø kommune. Og vil høre
om nogen havde interesse. Målet at understøtte og udvikle demokratiet i Europa og dermed
gøre op med det udemokratiske EU. Ingen tilmeldte denne aften

Gustav orienterede om en videokonference angående opstilling af Kandidater til
Europa-Parlamentet, her nævnt som EP-kandidater.
Konklusionen på videokonferencen blev:
. - at ​storkredsene opstiller i sommeren 2018​ (juni eller august). Mulig dato: 3. juni 2018 (i
tilknytning til ALLES FOLKEMØDE).
. - at der bliver ekstraordinært l​andsmøde i efteråret 2018 med opstilling af
EP-spidskandidat​. Der blev nævnt to mulige datoer: 15. september eller 25. november.
(Denne dag er der i forvejen 5 års-fødselsdagsfest i anledning af Alternativets stiftelse den 25.
november 2013. Den 25. november er en torsdag, og opstillingsmødet bliver muligvis rykket
til en nærliggende weekend.)
Angående kandidater til Folketinget er der nedsat et kandidatudvalg.
Kandidat​aspiranter​ skal ​melde sig ​her ​i januar ​2018. (Storkredsene har fået datoerne). I
slutningen af januar vil følgegruppen starte samtaler med aspiranterne.​ Der skal ​opstilles 10
kandidater​ – ​én pr. storkreds​. Man kan godt blive opstillet i en anden storkreds end der,
hvor man bor.
Følgegruppen lægger vægt på, at de mest ​kvalificerede kandidater bliver fordelt mellem
storkredsene​. (dvs. at nogle af kandidaterne vil blive opstillet i ‘‘den modsatte ende af
landet’’). Det er naturligvis storkredsen selv, der bestemmer, hvem man vil opstille. Der vil
blive tale om udveksling af kandidater mellem storkredsene.
Angående kandidater til Europaparlamentet er der nedsat en følgegruppe (der også
er et EP-kandidatudvalg).

Angående kandidater til Folketinget og Politisk forum vil det være på dagsorden til
generalforsamling den 28 februar.
3