Referat fra bestyrelsen den 23. april 2018

Referat bestyrelsesmøde

Tidspunkt: Mandag den 23. april 2018 kl. 19.30 – 22.00
(skyggeudvalgsmøde 18.30 – 19.30)

Deltagere: Gustav, Anni, Christian, Joachim (noget af tiden), Simon, Aase, Flemming, Jens Ole, Emilie.

Dirigent: Aase
Referent: Gustav
The: Simon
Sted: Kvisten i Plantagehuset.

Punkter

 1. Godkendelse af dagsorden. Tilføjet: indsupplering i bestyrelsen og det udsendte tillægspunkt om samarbejde med andre partier.

Spørgsmål fra gæster. Ingen spørgsmål.

 1. Siden sidst
  Beskrivelse 1: Torsten Gejl har tilbudt at komme til grundlovsmøde om formiddagen tirsdag den 5. juni. (Skal til Rebild eller Aalborg om eftermiddagen). Mødet kan være i Klitmøller, Thisted eller et andet sted på Mors, Hannæs eller i Thy.

Beslutning: Grundlovsmøde med Torsten i Vorupør gamle Skole. Tema: Det sociale. Emilie aftaler med Torsten. Mødet skal opreklameres.

Ansvarlige: Emilie (tovholder) og Jens Ole. Desuden Christian til afgrænsede opgaver.

Alles folkemøde (Samtaler, der bevæger)
Beskrivelse 2: I 2017 havde vi et PoLa på Thisted Gymnasium

Beslutning: Vi har POLA i maj, grundlovsmøde og generalforsamling i juni, derfor aflyser vi ‘‘Alles folkemøde’’ i år.

Roller i bestyrelsen
Beskrivelse 3: Medlemmer fra bestyrelsen kan fortælle om deres styrker og svagheder. Det er frivilligt at deltage.
Orientering: Gustav fortalte om sine roller.

Landsmøde: Aase, Anni og Gustav tager til landsmøde i Odense den 5.–6. maj.

Kasserer: Anni blev valgt som kasserer den 19. marts 2018. Hun har netop overtaget materialet fra Ove. På generalforsamlingen aflægger Ove regnskabet for 2017.

Møde om resurse forløb mv.:
Joachim orienterede om mødet torsdag den 19. april. Der deltog 14 borgere i ‘‘limbo’’ og fire fra kommunalbestyrelsen (Ib Poulsen, Peter Sørensen, Morten Bo og Joachim). Desuden en journalist og fotograf fra Thisted Dagblad. Reportage søndag den 22. april. Gustav kom med kaffe.

Stærke beretninger. En del havde været i ‘‘limbo’’ i ni år. De fleste havde fysiske smerter. Med én undtagelse så havde ingen af dem psykiske problemer, da deres forløb startede. De havde alle været velfungerede borgere med fast arbejde mv.
Kommunalt temamøde om resourceforløb inden kommunalbestyrelsens møde på tirsdag.

 1. Orientering fra udvalg
  Beslutning: Hvert af de to Skyggeudvalg vil fremover holde møde (evt. pr. telefon eller elektronisk) ca. tre hverdage før deres fagudvalgs møde.

 2. Drøftelse og vedtagelse af forretningsorden ( se bilag)
  Beslutning: Forretningsorden underskrives på mødet den 28. maj. Formand (3.2) og næstformand (2.1) rettes til forperson og næstforperson.

 3. Drøftelse og ved tagelse af formål med bestyrelsesarbejdet
  Beskrivelse: Her henvises til vedtægterne for kommuneforeningen Alternativet Thisted §5 og §6.

Drøftelse: Drøftelse, men ingen vedtagelse. §5 beskriver Alternativet som en 4. sektor-bevægelse. §6 beskriver lokalforeningens opgaver.
Ønske om mere aktivisme, og om at Alternativet også skal være en bevægelse.

 1. Pola møde
  Beskrivelse: Gustav, Simon, Anni og Aase orienterer.

Orientering: POLA på Folkecentret lørdag den 12. maj 2018 vil blive indkaldt via næste nyhedbrev (indkaldelse er lagt på AlleOs). Temaer: Kommende førtidspensionister (over 40 år) og unge arbejdsløse. Jens Peter Broberg er facilitator.

 1. Ordinært Årsmøde søndag den 10. juni
  Beskrivelse: Bilag med forslag til dagsorden. (Gustav er til Politisk Forum (POFO) i Odense eller København).

Beslutning: Mødet er fra kl. 11.00 til kl. 15.30, og det finder sted i naturen. Alle tager noget mad med, og Anni koordinerer menu mv. Forpersonskabet udsender indkaldelse.

 1. Økonomi
  Beskrivelse: Gustav var til årsmøde den 14. april 2018 hos Alternativet Nordjylland. (Storkredsen øremærkede kr. 20.250 til kommunalvalg i 2017. Ønske om, at lokalforeningerne tilsvarende øremærker beløb til folketingsvalg 2018–2019.)

Orientering: Anni beder storkredskasserer Peter van Hauen om, at udbetale vores ‘‘månedspenge’’.
Jens Harder Larsen blev konstitueret som storkredsformand pr. 1. januar 2018. Formelt blev han valgt som formand 14. april 2018. Om-rokkeringer i storkredsbestyrelse og blandt suppleanter. (Se referat på AlleOs).
Storkredsen vil fremover bede medlemmerne om (frivillige) (månedlige) beløb.
Gustav har meddelt storkredsen, at Alternativet Thy-Mors har gæld, og derfor har vi p.t. ikke mulighed for at betale til storkredsens valgkamp.
Joachim gjorde opmærksom på, at lokalkredsen selv skal bruge penge ved valget til Folketinget, bl.a. til vælgermøder (annoncer mv.).

 1. Evt.
  Intet til referat.

Tillægsdagorden:

Indsuplering i bestyrelsen
Beskrivelse: Den ekstra generalforsamling den 28. februar bemyndigede bestyrelsen til at indsupplere et medlem. Den 19. marts udsatte bestyrelsen beslutningen til 23. april.

Beslutning: Emilie blev ind-suppleret for april 2018–2020. Fra september 2018 deltager hun fortrinsvist pr. skype.

Udsendt dagsordens punkt: Præcisering af bestyrelsens beslutning fra marts

Beskrivelse: Den 19. marts 2018 vedtog bestyrelsen:
‘‘Skyggeudvalgene kan sende en kort orientering til bestyrelsen – evt. inden bestyrelsesmødet. Bestyrelsen kan altid snakke politik.
Joachim deltager i 3 mands- og 12 mands-grupperne i kommunalbestyrelsen.
Skyggeudvalgene deltager ikke i interne møder med SF, Enhedslisten og andre partier.
_De tre bundlinjer og vore værdier er styrende for Alternativets politik i Thisted Kommune.’’

Beslutning om præcisering af næstsidste linje (Skyggeudvalgene deltager ikke i interne møder med SF, Enhedslisten og andre partier.):
Skyggeudvalgene deltager ikke i interne rutinemæssige møder med andre partier, hvor man fx bare gennemgår kommunalbestyrelsens dagsorden. Skyggeudvalgene (og andre) må gerne deltage i møder med andre partier, hvor man planlægger konkrete initiativer eller politikker, der ligger i tråd med Alternativets værdier.

For referat: Gustav