Referat fra årsmøde og supplerende opstillingsmøde for Alternativet (MF) d. 28-8-2017

Referat fra årsmøde og supplerende opstillingsmøde for kommuneforeningen Alternativet Mariagerfjord
Hobro Bibliotek d. 28/8 – 2017

Deltagere: Christian, Birgitte, Melanie, Sabrina, Karsten, Victor, Ketty, Morten, Søren og Per
Referenter: Sabrina Bendtzen og Melanie Simick

 1. Velkomst ved Birgitte Miehs
 2. Valg af dirigent: Morten Mortensen vælges som dirigent.
 3. Valg af stemmetællere: Sabrina Bendtzen vælges som stemmetæller.
 4. Bestyrelsens beretning ved Birgitte Miehs
  • Birgitte fortæller om bestyrelsens og lokalforeningens aktiviteter for året 2016/2017.
  Årsberetningen sendes pr. email til lokalforeningens medlemmer.
  • Det er drøftet, hvorledes vi kan få flere aktive medlemmer i lokalforeningen. Det aftales, at
  byrådskandidaterne drøfter hvilke aktiviteter, der er brug for hjælp til. Melanie Simick og
  Christian Johnson udfærdiger en ”lillefingerliste”, der efterfølgende sendes til Per.
  • Det er drøftet, hvordan vi forholder os til retorikken omkring opdeling af politiske partier i
  hhv. rød og blå blok samt et evt. samarbejde med de forskellige partier. Der er enighed om,
  at vi i lokalforeningen Mariagerfjord gerne vil mødes med de partier, der udviser interesse
  for at arbejde sammen med os.
 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse ved Melanie Simick
  • Melanie fremlægger lokalkredsens regnskab for året 2017.
  • Regnskabet revideres af Morten Mortensen, der er valgt som revisor.
  • Regnskabet godkendes dags dato.
 6. Behandling af forslag fra medlemmerne
  • Der er ikke modtaget nye forslag til vedtægtsændringer.
 7. Valg af yderligere kandidat til kommunevalg 2017
  • Victor Søndergaard vælges med absolut flertal.
 8. Valg til bestyrelse
  • Jævnfør lokalforeningens vedtægter er bestyrelsesmedlemmer valgt til deres post for en
  periode af to år. Der er således ikke valgt nye bestyrelsesmedlemmer til nærværende
  årsmøde.
  • Det drøftes, at det vil være hensigtsmæssigt at tilføje en rettelse til vedtægterne, således at
  der løbende kan vælges nye bestyrelsesmedlemmer, såfremt der sker ændringer i
  bestyrelsen.
 9. Nedsættelse af udvalg til revision af vedtægterne ved Morten Mortensen
  • Det drøftes, hvorvidt der er behov for revision af vedtægterne for lokalforeningen
  Mariagerfjord. Forslag om udvalg til revision afvises for nærværende periode.
 10. Evt.
  • Lokalforeningens deltagelse i møder og arrangementer drøftes. Melanie appellerer til, at
  medlemmer deltager i events i størst mulig omfang, således at Alternativet (MF) er bredt
  repræsenteret. Per foreslår i forlængelse heraf en ”følordning”.
  • Etablering af baggrundsgrupper for Mariagerfjord Kommunes byrådsudvalg drøftes. Per
  foreslår iværksættelse af procedurer for eventuelle baggrundsgrupper. Det aftales, at punktet
  medtages på ”lillefingerlisten” jævnfør punkt 4. på referatet.
  .