Referat fra Alternativet Rudersdals konstituerende møde 18. juni 2019

ALTERNATIVET RUDERSDAL

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 18. juni 2019

Mødes afholdtes tirsdag den 18. juni 2019 kl. 19.00 – 21.30 i Galleriet, Johan Mantziusvej 7A, Birkerød.

Til stede fra bestyrelsen: Susie Cowan; Britta Carmen Sommer, Michael Macdonald Arnskov, Christian Poll, Ejvind Slottved, og Henrik Hjortdal.

 1. Valg af dirigent:
 2. Referent:
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Referatet fra bestyrelsesmødet 28. maj 2019. Blev udsendt til bestyrelsen 31. maj. Da der ikke er modtaget indsigelser mv., er referatet godkendt.
 5. Referat fra årsmødet 12. juni.
 6. Konstituering af bestyrelsen.
  Valg af:
  a. Forperson:
  b. Næstforperson:
  c. Kasserer:
  d. Sekretær:
  e. Udpegning af medlem af Storkredsbestyrelsen
  f. Udpegning af medlem af Storkredsens kandidatudvalg
  g. Udpegning af kontaktperson til kommunen mht. udpegning af valgforordnede
  h. Udpegning af repræsentant i Rudersdal Folkemødes bestyrelse.
 7. Folkemødet 31. august:
  Ejvind meddelte, at han ønsker at trække sig fra posten som 2. suppleant i Folkemødebestyrelsen og fra videre deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Han melder afbud til det planlagte bestyrelsesmøde 27. juni, der i meget høj grad vil handle om planlægning af Folkemødet 31. august.
  Susie deltager i stedet.
  a. Lokalpolitisk debat. Hvem repræsenterer Å?
  b. Landspolitisk debat. Hvem repræsenterer Å?
  c. Giftfri Rudersdal. Hvem skal repræsentere Å? Axel Bredsdorffs oplæg 11 juni. Vedlagt
  d. Alternativets 2 timers event. Hvad og hvem?
  e. ”Klimakamp er klassekamp” sammen med Socialdemokratiet og SF. Hvem er ankermand?
 8. Fordeling af arbejdsopgaver
  a. Alternativet Rudersdals forretningsorden, som vedtaget 16. januar 2018, med bilag, som opdateret 9. oktober 2018.
  b. Øvrige faste opgaver.
 9. Bestyrelsens arbejdsform:
  Den tidligere bestyrelse har forsøgt at arbejde efter disse retningslinjer:
  a. Balance mellem ambitionsniveau og ressourcer
  b. Altid et politisk emne på dagsordenen for bestyrelsesmøderne
  c. Tidsestimat for de enkelte punkter på dagsordenen for bestyrelsesmøderne
  d. God e-mail disciplin.
 10. Eventuelt og meddelelser
  -----o-----
 11. Valg af dirigent: Henrik
 12. Referent: Ejvind
 13. Godkendelse af dagsorden. OK
 14. Referatet fra bestyrelsesmødet 28. maj 2019. Blev udsendt til bestyrelsen 31. maj. Da der ikke er modtaget indsigelser mv., er referatet godkendt.
 15. Referat fra årsmødet 12. juni. Vedlagt
 16. Konstituering af bestyrelsen.
  a. Valg af:
  b. Forperson: Susie Cowan
  c. Næstforperson: Ubesat indtil videre
  d. Kasserer: Britta Carmen Sommer
  e. Sekretær: Ejvind Slottved
  f. Udpegning af medlem af Storkredsbestyrelsen:
  Christa If Jensen
  g. Udpegning af medlem af Storkredsens kandidatudvalg
  Margrethe Herning
  h. Medlem af Alternativets landsledelse:
  Michael Macdonald Arnskov
  i. Udpegning af kontaktperson til kommunen mht. udpegning af valgforordnede:
  Ejvind Slottved
  j. Udpegning af repræsentant i Rudersdal Folkemødes bestyrelse
  Susie Cowan.
 17. Folkemødet 31. august:
  a. Lokalpolitisk debat. Henrik repræsenterer Å
  b. Landspolitisk debat. Christian repræsenterer Å
  c. Giftfri Rudersdal.
  d. Det drøftedes hvem, der skal repræsentere Å, når Axel Bredsdorff på folkemødet stifter sin forening.
  e. Det blev foreslå at prøve at få inddraget Kay Sales, Niels Strange og Katrine Thuesen i Alternativets 2 timers event:
  f. Susie er tovholder, Henrik og Michael tilbød at hjælpe.
  Henrik foreslog at tage udgangspunkt i Rudersdals Kommunes kommende planstrategi, hvor der IKKE er sat klimamål. Og Christian redegjorde for Projektet ”Den grønne by 2030”.
  Der var enighed om at Alternativet Rudersdals event på Folkemødet 31. august skulle handle om
  • Planstrategi og Byplan for Rudersdal, med disse underpunkter:
  o Klimakommune.
  Christian Poll blev foreslået som oplægsholder.
  o Kommune for alle borgere
  o Carolina Magdalene Maier blev foreslået som oplægsholder.
  o Skoleliv og børneliv. Forskellige forslag til oplægsholder blev drøftet
  g. ”Klimakamp er klassekamp” sammen med Socialdemokratiet og SF.
  Britta påtog sig at være ankermand sammen med Søren Klebak og Christa If Jensen.
 18. Fordeling af arbejdsopgaver
  Bestyrelsen gennemgik bilaget til Alternativet Rudersdals forretningsorden og nyfordelte opgaverne. Det opdaterede bilag vedlægges.
 19. Bestyrelsens arbejdsform:
  Bestyrelsen drøftede og tilsluttede sig nedenstående punkter.
  a. Balance mellem ambitionsniveau og ressourcer
  b. Altid et politisk emne på dagsordenen for bestyrelsesmøderne
  c. Tidsestimat for de enkelte punkter på dagsordenen for bestyrelsesmøderne
  d. God e-mail disciplin.
  Endvidere blev det besluttet, at bestyrelsen afholder et seminar 24. august kl. 11-15, hvor retningslinjerne for det kommende års arbejde fastlægges.
  Og praksis med at bestyrelsesmøderne afholdes sidste tirsdag i hver måned kl. 19-21.30 blev fastholdt, dog således, at mødet i august erstattes af det planlagte seminar.
  Desuden blev det besluttet, at Alternativets kommunikationsstrategi skal behandles på bestyrelsesmødet
 20. Eventuelt og meddelelser.
  Intet

Bilag til Forretningsorden for Alt Rudersdal opdateret 18 juni 2019.docx (18.7 KB)