Referat for det åbne bestyrelsesmøde i Alternativet Mariagerfjord d. 8 august 2017 godkendt

Referat fra det åbne bestyrelses- og kandidatmøde i Alternativet
Mariagerfjord d. 8/8-2017 hos Melanie

Deltagere: Christian, Melanie, Birgitte, Karsten, Victor og Sabrina
Referent (Sabrina)

1: Kandidatliste
Frist for aflevering af kandidatliste er d. 3/10. Det aftales at vi afleverer listen senest d.
26/9 for at være i god tid. Kravet for antal stillere (underskrifter) til kandidatlisten er 25,
men det aftales at vi indsamler 30 underskrifter.
Melanie foreslår at vi lægger en strategi med henblik på indsamling af underskrifter samt
at vi vælger en tovholder.
Melanie medbringer kandidatlisten til årsmødet/opstillingsmødet d. 28/8.

2: Valgforbund
Birgitte og Melanie tilbyder at deltage i et evt. fællesmøde.

3: MFK budgetforhandlinger 2018
1 behandling – d. 21/9
2 behandling – d. 12/10
Melanie opfordrer til, at vi holder os opdaterede omkring budgetforhandlingerne på
www.mariagerfjord.dk og tager gerne i mod feedback, forslag og ideer.

4: Økonomi i Alternativet
Der er p.t. ca. 1500kr tilbage på Alternativet (MF) budget efter at flyers til ca. 3500kr er
betalt.

5: Evaluering af Dyrskue
Birgitte fortæller kort om eventen på dyrskuet.

6: Debatmøde d.20/8
Småkager: medbringes af Melanie.
Kage: købes (ikke uddelegeret).
Birgitte opretter en Facebook event.

7: Årsmøde og supplerende opstillingsmøde d. 28/8
Referenter: Sabrina og Melanie
Karsten tager kontakt til Morten angående deltagelse og mulighed for at agere som
dirigent.
Victor sender sit opstillingsgrundlag ud til medlemmer i Alternativet MFK inden mandag d.
14/8.
Birgitte opfordrer til at emner og ideer til den mundtlige beretning på årsmødet, kan sendes
til hende pr. e-mail.
Tilføjelse til dagsorden:
Drøftelse af forslag om vedtægtsændring (årsmødet 2018) i forbindelse med
opstillingsprocedure af kandidater, herunder hvorvidt bestyrelsen kan få bemyndigelse til
at træffe beslutninger i forbindelse med opstilling af supplerende kandidater.
Småkager: medbringes af Melanie
Kage: medbringes af Sabrina
The/Kaffe: medbringes af Karsten

8: Kommende bestyrelsesmøder
4/9- kl. 19-21 hos Melanie
26/9- kl. 19-21 hos Christian
24/10- kl. 19-21 hos Victor
7/11- kl. 19-21 hos Karsten

9: Andre events og møder
25/9 kl. 14-16: Valgmøde med Studiekredsen på Hobro Bibliotek
(Melanie og evt. Christian deltager).
30/10 kl. 19-21: Mariagerfjord Valgtræf i Hadsund Kulturcenter.

10: Andet
Alternativet MF er tildelt to pladser som valgtilforordnede i MFK. Heraf er den ene af plads
givet til Peder Larsen (SF). Melanie er valgtilforordnet i Hobro.
Der er yderligere tilbudt en plads som ansvarlig for brevstemmer i eget hjem (Karsten),
suppleant (Melanie) og en plads som valgtilforordnet suppleant (ej uddelegeret).

11: Punkter til næste dagsorden
Kampagne herunder flyers, plakater, Fjordavisen, Facebook og andet.