Referat Fællesbestyrelsen d. 24. marts 2021

Bestyrelsesmøde – Å København, fællesbestyrelsen
Dato:
Onsdag den 24. marts 2021, kl. 19.00 – 21.00
Sted:
Online
Deltagere:
Medlemmer: Lise, Tove, Brian, Fabrizio, Poul, Christian, Kristian, Christina,
Josefine og Sanne
Suppleanter: Bodil (afbud), Katinka (afbud)
Referat
1.
Bordrunde, tjek-in fra alle
o
God tjek-in fra alle
2.
Godkendelse af referat fra den 10. marts (se referat udsendt på Slack)
o
Referatet blev godkendt
o
Referatet skal fremadrettet skrives, så det kan godkendes af bestyrelsen og
lægges på Dialog inden for en uge
3.
Konstituering i storkredsbestyrelsen og opsamling efter årsmødet den 21. marts v.
Lise/Fabrizio
o
Fabrizio er forperson, Josefine er næstforperson, Lise er kasserer
o
Storkredsbestyrelsen foreslår, at referent og ordstyrer går på skift. Dette drøftes
under eventuelt
o
Referat fra årsmødet er på vej fra Brian
4.
Status KV21 og RV21, herunder workshops, proces for valgprogram, kampagneteams,
rekruttering af frivillige (Christina, Christian, flere) v. Fabrizio
o
Fabrizio gav status og orientering på kampagne, herunder præsenterede forslag
til organisering af kampagneteam på tværs af RV og KV21til drøftelse i
bestyrelsen
o
Princippet for forslaget til organisering er fælles ansvar og ejerskab med klar
rollefordeling, hvor bestyrelse og frivillige samarbejder via en række dedikerede
teams (celler), koordineret via kampagneledelse (kampagneleder, de to
forpersoner (storkredsen kan sende næstforperson, da Fabrizio er
kampagneleder), de to spidskandidater samt repræsentanter fra de forskellige
celler.
o
Det hele har reference til Å fællesbestyrelsen, som har det overordnede ansvar
o
Samtænkes sammen med de øvrige opgaveteams i fællesbestyrelsen, jf. punkt
7, herunder lokaleteam – samt at der er obs på koordination med øvrige
strukturer i Å, både regionalt og nationalt. Det gælder ikke mindst ift de øvrige
storkredse i Region Hovedstaden ift RV21
o
Bestyrelsen fastlægger den overordnede økonomiske ramme på tværs af
kommuneforening og storkreds ift midler til KV21 og RV21. Dette drøftes på
næste bestyrelsesmøde på baggrund af budgetoplæg fra storkredsbestyrelsen
og kommuneforeningens bestyrelse
o
Alle bestyrelsesmedlemmer er velkomne til at deltage i kandidatworkshops. Info
om arrangementer ligger på KV21 facebookgruppen, som alle i bestyrelsen kan
blive medlem af ved at kontakte Fabrizio.
o
Fællesbestyrelsen godkendte forslaget til den overordnede organisering,
herunder forslag til sammensætning af kampagneeledelse
o
Fabrizio lægger oplægget på Slack, så bestyrelsesmedlemmerne kan sende
kommentarer og melde sig ind på et eller flere grupper efter energi, behov og
interesse senest fredag den 26. marts.
o
Herefter afklares indledende bemanding og igangsættes opstart af teams/celler
mv. Fabrizio laver en lille workshop inden næste bestyrelsesmøde, hvor der
udvikles og drøftes videre.
5.
Åbenrå – status på planlægning af udflytning fra Åbenrå samt nyt lejemål v. Brian mfl.
o
Brian gav en status på Åbenrå udflytningsproces og eftersøgning efter nye
lokaler
o
Der blev fremlagt en detaljeret plan for tømning af Åbenrå og processen for
istandsættelse og aflevering af lokalerne til udlejer. Dette sker i tæt samarbejde
med LS.
o
Der er lavet en plan, som giver mulighed for, at medlemmerne kan komme forbi
og hente ting, som de kan bruge, inden lokalerne tømmes af Junkbusters
o
Poul er i kontakt med ÅUK omkring mulighed for afhentning af deres ting, Poul
følger op på Cea og Oliver
o
Der var nogle konkrete praktiske spørgsmål om tømning af Åbenrå, som blev
drøftet og aftalt handling på, fx bortgivning af resterende møbler
o
Der har været fremvisning/besøg hos to kontorfællesskaber, bla. Greencubator
på Nørrebrogade, hvor der kan laves aftale med fx to kontorpladser,
flekspladser, adgang til mødelokaler samt kælderopbevaring.
o
Der er bekymring for, at der ikke er lukkede kontorrum, hvor man kan tale i
telefon, zoom, mv. uden at blive forstyrret eller forstyrrer andre. Der er behov for
at finde en løsning på dette.
o
I forhold til nye lokaler, så blev aftalt følgende i bestyrelsen:

Der laves aftale med Greencubator per 1. april mhp ibrugtagning og
opbevaring af de ting, som bestyrelsen tager med fra Åbenrå.
Lokalegruppen arbejder videre og melder tilbage til Greencubator.

Der igangsættes snarest en arbejdsgruppe, som kigger på mere ideelle
lokaler, som opfylder behovet med mulighed for at tale og gå på zoom i
ro. Deltagere findes på et kommende møde.
6.
Tilbagemelding fra møde med Niklas og Nikoline, ÅU om ungeengagement i København
med drøftelse af videre proces v. Kristian, Poul og Katinka
o
Der har været afholdt et opstartsmøde med deltager fra Å Kbh (Poul, Kristian og
Katinka), Nikoline fra ÅU, Cea fra ÅUK samt Nicklas fra KV21-kandidaterne.
o
Der var enighed om, at vejen frem er et samarbejde mellem ÅU(K) og
Københavnerbestyrelsen om gen-aktivering af ÅUK og ungeindsatsen i
København,
o
Der blev konkret drøftet opstart af sociale aktiviteter, som Nicklas og Cea
arbejder videre med – og på lidt længere sigt nedsættelse af en fælles
arbejdsgruppe med deltagelse fra alle parter, som brainstormer, planlægger og
koordinere udvikling af unge-indsatsen; men altid med ÅUK repræsentanter for
bordenden
o
Det blev aftalt, at vi alle vender det med vores respektive bagland, hvorefter vi
mødes til et nyt møde efter påske i samme kreds. Kristian koordinerer næste
møde.
7.
Status på arbejdsgruppe vedr. opgavetemaer og rolle-/opgavefordeling i
fællesbestyrelsen v. Poul
o
Poul lægger op til at samtænke Fabrizios organisationsforslag under punkt 4 med
bestyrelsens øvrige opgave(teams)
o
Der er behov for en gruppe vedr. medlemskommunikation (nyhedsbreve, de
gode historier, mv.) og videreførelse af lokalegruppe/udvalg
o
Det blev aftalt, at organiseringen samtænkes, og at folk kan melde ind via slack,
jf punkt 4.
8.
Drøftelse af kommunikationsindsats og kommende nyhedsbreve
o
Se punkt 7.
9.
Nyt fra HB v. Kristian
o
HB har tilsluttet sig PA til Franciska, som slås op og bemandes hurtigst muligt
o
Stillingen som presse- og kommunikationschef i LS er slået op mhp en hurtig
samtale- og bemandingsproces
o
Forslag til modeller for delt ledelse er sendt til kommentering på AlleOs, og der
afholdes to dialogmøder for medlemmer af Å på zoom den 6 og 7 april. Målet er
input med henblik på færdiggørelse af et forslag til Landsmødet i maj.
o
Kristian presser på for at KVRV21 bliver et fælles projekt, som prioriteres og
samarbejdes om på tværs af alle dele af Alternativets organisation
o
Kristian har som aftalt inviteret til, at LS og Å København finder fælles lokaler for
synergi i både ressourcer, opgaver og økonomi. Dette blev noteret i HB. Kristian
følger løbende op.
10.
Eventuelt
o
Det blev aftalt, at fremadrettet deles referent og ordstyrerrolle af to personer, og
at opgaverne går på skift i bestyrelsen. Hvert bestyrelsesmøde indledes med et
fast punkt, hvor det aftales, hvem som skriver dagsorden til næste møde, og
hvem er ordstyrer/referent på det kommende. Ideelt set deles de to opgaver
hver gang mellem de to bestyrelser.
o
Lise meldte sig sammen med Christian til at varetage dagsorden og
referent/ordstyrerrolle den 21. april. Mødet den 7. april afholdes ikke.
o
Fællesbestyrelsens mødefrekvens bliver fremadrettet en gang om måneden.
o
På næste møde drøftes brugen og strukturen af Slack med evt. tilpasning til ny
organisering af bestyrelsesopgaverne, jf. punkt 4 og 7.
o
Vi glæder os alle til at mødes fysisk over en øl og en g&t.
o
Tak for i aften!
Kristian Johnsen
Den 16. marts 2021