Referat – Ekstraordinært årsmøde i Storkreds København

Referat - Ekstraordinært årsmøde i Storkreds København

Dato: 9. maj 2017
Tidspunkt: kl. 19.00
Sted: Alternativet, Åbenrå 33, København K - i Store Å

Der deltog 20 medlemmer.

Dagsorden

  1. Listepunkt
  2. Velkomst
  3. Valg af dirigent
  4. Valg af stemmetællere og referent
  5. Forslag til ændring af vedtægtens §10 stk. 1
  6. Valg af ét medlem til bestyrelsen

####Ad punkt 1 og 2:
Palle bød velkommen og foreslog Vilhelm som dirigent.
Vilhelm blev klappet ind på posten.

####Ad punkt 3:
Med henvisning til deltagerantallet blev der ikke valgt stemmetællere.
Som referent blev Lia Sofias tilbud herom modtaget med taknemmelighed.

####Ad punkt 4:
Bestyrelsens forslag om at ændre § 10 stk. 1 således at minimumsantallet af bestyrelsesmedlemmer er 5 og maksimum 7 blev enstemmigt vedtaget.
§ 10 stk. 1 lyder herefter således:

“Storkredsforeningen ledes af storkredsbestyrelsen bestående af mindst 5 og op til 7 personer, deriblandt en forperson, næstforperson samt en kasserer. Storkredsbestyrelsen vælges på årsmødet.”

Vedtægtsændringen træder i kraft omgående.

####Ad punkt 5:
Valg af et medlem til bestyrelsen.

Et medlem, Dorte Mahler har ansøgt om den ledige post som bestyrelsesmedlem.
Et medlem, Leyla Dursun har ansøgt om at blive suppleant.

Dirigenten bad Dorte og Leyla om at præsentere sig.
Dette skete til årsmødets applaus.

Dirigenten satte Dortes kandidatur til afstemning.
Dorte blev enstemmigt valgt.

Årsmødet tog med taknemmelighed imod og godkendte enstemmigt Leyla som suppleant.

####Mødet sluttede kl. 19:20